Techniki informacyjne Epson 2600 Lumens

Technika informacyjna Epson 2600 Lumens to wielofunkcyjny projektor, który oferuje wyraźne, wysokiej jakości obrazu i dźwięku oraz łatwe w użyciu funkcje przesyłania strumieniowego. Projektor oferuje jasność 2600 lumenów, co pozwala na wyświetlanie wyraźnych i wyraźnych obrazów w każdym środowisku. Obraz jest wyraźny i wyraźny, a dźwięk jest czysty i głośny. Projektor ma także funkcję inteligentnego przesyłania strumieniowego, która pozwala na przesyłanie strumieniowe treści bezpośrednio z urządzenia do projektora. Technika informacyjna Epson 2600 Lumens jest doskonałym rozwiązaniem dla szkół, biur i innych miejsc, w których wymagane są wysokiej jakości wyświetlacze.

Ostatnia aktualizacja: Techniki informacyjne Epson 2600 Lumens

PRZEDMIOTEM SPRZEDAŻY SĄ BIZNESOWE, PROFESJONALNE PROJEKTORY MULTIMEDIALNE BARDZO DOBREJ I POPULARNEJ WSZYSTKIM FIRMIE:

.

 • WYSOKA JASNOŚĆ: 2600 ANSI LUMENÓW
 • WYSOKI WSPÓŁCZYNNIK KONTRASTU: 3000:1
 • ROZDZIELCZOŚĆ NATYWNA XGA: 1024x768
 • ROZDZIELCZOŚĆ MAKSYMALNA UXGA: 1600x1200
 • TECHNOLOGIA MATRYCY: LCD
 • MENU W JĘZYKU POLSKIM
 • SUPER JAKOŚĆ WYŚWIETLANEGO OBRAZU.
 • PRAWDZIWE PARAMETRY NA POZIOMIE 2600 ANSI LUMENÓW POWODUJE WYŚWIETLANIE PREZENTACJI CZY FILMÓW NAWET W JASNYCH POMIESZCZENIACH.
 • A WYSOKI KONTRAST 3000:1 W TECHNOLOGII MATRYCY LCD DAJE NAM CIEPŁE I PRZYJEMNE KOLORY.
 • PROSZĘ ZERKNĄĆ NA ZAŁĄCZONE, ORYGINALNE ZDJĘCIA JAK FIRMOWY SPRZĘT POTRAFI FUNKCJONOWAĆ.
 • WYŚWIETLANY OBRAZ NIE POSIADA PLAM, PRZEBARWIEŃ CZY JAKIŚ INNYCH DZIWNYCH RZECZY JAK SIĘ TO MA W CHIŃSKICH ZABAWKACH.
 • OBRAZ JEST CZYSTY I PRZYJEMNY DLA OKA.
 • PROJEKTOR ZOSTAŁ WYPOSAŻONY W ZŁĄCZE USB. MOŻEMY PODPIĄĆ PENDRIVE I PRZEGLĄDAĆ ZDJĘCIA CZY PREZENTACJE BEZ DODATKOWEGO OKABLOWANIA I URZĄDZEŃ.
 • IDEALNIE SPRAWDZI SIĘ DLA SZKÓŁ, PLACÓWEK CZY FIRM, GDZIE ŚWIATŁO DZIENNE JEST NORMĄ.
 • DO NAJCICHSZYCH TE MODELE NIE NALEŻĄ. JEDNAK, GDY PRZEŁĄCZYMY JE W TRYB EKOLOGICZNY TO POZIOM HAŁASU WYNOSI 29db.
 • WBUDOWANY GŁOŚNIK O MOCY 2 WAT.
 • SPRZĘT JEST MAŁY, PORĘCZNY. IDEALNY W TRANSPORTOWANIU.
 • WSZYSTKIE MODELE ŚWIECĄ PODOBNIE.
 • POD TYM LINKIEM MOŻNA ZOBACZYĆ JAK DANY MODEL FUNKCJONUJE: https://www. youtube. com/watch? v=NDJ4Oxsnt2s
 • AUTOMATYCZNE USTAWIANIE OBRAZU ZA POMOCĄ JEDNEGO PRZYCISKU
 • ODWRACANIE OBRAZU (CZYLI MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU SUFITOWEGO)
 • ODBICIE LUSTRZANE
 • KEYSTONE (KOREKCJA TRAPEZOWA)
 • QUICK CORNER
 • FORMAT OBRAZU (4;3, 16;9)
 • TRYBY LAMPY (JASNY oraz EKOLOGICZNY)
 • USTAWIENIA KOLORÓW, KONTRASTU ORAZ JASNOŚCI

.

WIZUALNIE SĄ W BARDZO DOBRYM STANIE. WIADOMO, RÓŻNIĄ SIĘ OD SIEBIE. MOGĄ POSIADAĆ RYSKI W RÓŻNYCH MIEJSCACH LUB DROBNE ZŻÓŁKNIĘCIA, GDYŻ TE MODELE TAK MIAŁY. WIĘC NIE OWIJAM W BAWEŁNĘ. NIE SĄ ZNISZCZONE CZY POPĘKANE.

.

 • PROJEKTOR MULTIMEDIALNY EPSON EB-X11
 • PRZEWÓD SYGNAŁOWY VGA
 • PRZEWÓD PRĄDOWY
 • ORYGINALNY PILOT (JEDNAK NIE POSIADAJĄ ZAŚLEPEK NA BATERIE). WIADOMO, MOŻNA TO TAŚMĄ ZAKRYĆ. WAŻNE, ŻE SĄ ORYGINALNE:)

KUPUJĄC UŻYWANY SPRZĘT PRZYCZYNIASZ SIĘ DO MNIEJSZEGO ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA I RATOWANIA PLANETY. WEJDŹ POD TEN LINK

https://www. com/watch? v=rw5Hp7DSqyA

 1. Strona główna
 2. NormalizacjaSektory normalizacjiElektryka
Zawartość

Elektryka była w Polsce jedną z najwcześniej znormalizowanych dziedzin techniki. I tak, warto wspomnieć, że w roku 1923 został utworzony Polski Komitet Elektrotechniki w ramach Stowarzyszenia Elektryków Polskich – SEP. W tym samym roku Polski Komitet Elektrotechniki został członkiem Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej IEC. Dopiero w rok później, w roku 1924, został powołany Polski Komitet Normalizacyjny. Zatem elektryka była dziedziną techniki obecną od samego początku istnienia PKN.

Prace normalizacyjne w Sektorze Elektryki (SEL) są prowadzone we współpracy z Komitetami Technicznymi (KT), w skład których wchodzą specjaliści delegowani przez różne środowiska zainteresowane określonym zakresem tematycznym. Członkiem KT może zostać każdy podmiot zainteresowany normalizacją w danym obszarze tematycznym, zarejestrowany i prowadzący działalność gospodarczą na terenie Polski.

Komitety Techniczne SEL prowadzą prace normalizacyjne na poziomie krajowym, regionalnym w ramach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CENELEC) i Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) oraz międzynarodowym w ramach Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC) i Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO).

Normy zharmonizowane z zakresu tematycznego SEL są związane między innymi z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady:

 • 2014/35/UE (LVD) w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, zastępuje dyrektywę 2006/95/WE;
 • 2006/42/WE (MD) w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE;
 • 2009/125/WE (ErP) ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.

Tematyka SEL objęta działaniem Komitetów Technicznych:

Zagadnienia podstawowe dotyczące elektryki

 • Elektrotermii przemysłowej (KT 78)
 • Bezpieczeństwo użytkowania

 • Elektrycznego sprzętu powszechnego użytku (KT 63)
 • Maszyn elektrycznych wirujących oraz narzędzi ręcznych i przenośnych o napędzie elektrycznym (KT 56)
 • Elektrycznego sprzętu rolniczego oraz elektrycznego sprzętu dla zakładów zbiorowego żywienia (KT 267)
 • Bezpieczeństwa maszyn pod względem elektrycznym (KT 281)
 • Bezpieczeństwo pracy pod napięciem

 • Projektowania i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV prądu przemiennego (1, 5 kV prądu stałego) oraz ograniczników przepięć (KT 73)
 • Elektrycznego wyposażenia trakcyjnego (KT 61)
 • Aparatury rozdzielczej i sterowniczej wysokonapięciowej (KT 74)
 • Elektroenergetycznego sprzętu ochronnego i do prac pod napięciem (KT 72)
 • Energetyka

 • Zagadnienia ogólne w sieciach elektroenergetycznych (KT 80)
 • Bezpieczniki elektroenergetyczne (KT 75)
 • Transformatory energetyczne (KT 79)
 • Przekładniki i transformatory małej mocy (KT 81)
 • Przekaźniki elektryczne i elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa (KT 70)
 • Podzespoły elektryczne

 • Techniki świetlnej (KT 4)
 • Chemicznych źródeł prądu (KT 54)
 • Materiały elektroizolacyjne

 • Izolatorów (KT 76)
 • Instalacje

 • Sprzętu elektroinstalacyjnego (KT 62)
 • Wydajność i efektywność

 • Wydajności materiałowej urządzeń związanych z energią (KT 327)
 • Sektor Elektryki zaprasza wszystkich zainteresowanych pracami normalizacyjnymi do współpracy w ramach Komitetów Technicznych.

  Dane dotyczące zakresów tematycznych poszczególnych KT, ich współpracy krajowej, regionalnej i międzynarodowej, osób funkcyjnych, umiejscowienia sekretariatów KT podano w Kartach informacyjnych dostępnych po otwarciu hiperłącza do poszczególnych KT.

  Kontakt z Sektorem Elektryki:

  ul. Świętokrzyska 14
  00-050 Warszawa
  tel. 22 556 75 20
  e-mail: wpnsel@pkn. pl

  TECHNOLOGIEINFORMACYJE

  WNAUCZANIU ZINTEGROWANYM

  Zadaniaszko�y.

  ���� Przemiany jakie zachodz� wwielu dziedzinach �ycia ukazuj� nowe zadania i kierunkiedukacji szkolnej. Edukacja powinna uwzgl�dnia� warunki,w kt�rych si� odbywa, w tym tak�e techniczne warunki�ycia spo�ecze�stwa.
  ���� Wsp�czesna technologia informacyjna, maolbrzymi wp�yw na �ycie cz�owieka. Winno to znale��wyraz w procesie nauczania i wychowania, by odpowiednioprzygotowa� nast�pne pokolenia dzieci na �wiadomychodbiorc�w i u�ytkownik�w tej technologii.
  ���� Technologia informacyjna s�u�y wszechstronnemupos�ugiwaniu si� informacj� i komunikowaniu si�.Dotyczy to zar�wno zakresu, z kt�rego pochodziinformacja, w jakim celu z niej korzystamy oraz sposob�wpos�ugiwania si� ni�.
  ���� Nowa koncepcja kszta�cenia m�wi, �e edukacjaszkolna powinna wspomaga� i ukierunkowywa� wielostronnyrozw�j cz�owieka, a nie jedynie koncentrowa� si� naprzekazywaniu jak najwi�kszej ilo�ci gotowych fakt�w.Nowoczesne nauczanie powinno by� nastawione napobudzanie, aktywizowanie i rozwijanie dzia�alno�cipoznawczej.
  ���� Z technologi� informacyjn� zwi�zana jestjedna z g��wnych umiej�tno�ci kszta�conych w szkole,polegaj�ca na poszukiwaniu, porz�dkowaniu iwykorzystywaniu informacji pochodz�cych z r�nych�r�de�.
  ���� Zadaniem szko�y jest stworzenie odpowiednichwarunk�w do rozwijania aktywno�ci ucznia.
  ���� Dziecko ma uczy� si� dostrzega�, formu�owa�i prze�ywa� w rzeczywistych, czy te� naturalnie ispontanicznie organizowanych sytuacjach w procesieedukacyjnym w szkole, jak i poza murami szko�y.
  ���� Technologia informacyjna wspomaga zdobywaniekolejnych etap�w kszta�cenia, poznania i zrozumienie�wiata poprzez umo�liwienie i u�atwienie docierania dorzeczywistych zasob�w informacji. Wzmacnia tym samymtw�rcz� aktywno�� uczni�w, pomaga w odkrywaniu irozwijaniu zainteresowa� oraz u�atwia prac� nadw�asnym rozwojem.
  ���� Wprowadzanie uczni�w stopniowo do pos�ugiwaniasi� technologiami informacyjnymi u�atwi realizacj�zada� szko�y, a jednocze�nie pomo�e w rozwijaniuzainteresowa� i uzdolnie�.
  ���� Technologia informacyjna wzbogaca sposoby iwspomaga mo�liwo�ci zdobywania wiedzy i umiej�tno�ci,pomaga w rozwi�zywaniu problem�w i podejmowaniu decyzji,w znacznym zakresie usprawnia r�wnie� proces uczeniasi�.
  Korzystanie z technologii informacyjnych u�atwiaradzenie sobie z niepewno�ci� dzia�ania i z�o�onymiproblemami, umo�liwia ca�o�ciowe postrzeganie,wspomaga prac� tw�rcz�.
  ���� Usprawnia jednocze�nie organizacj� pracy iu�atwia pos�ugiwanie si� wieloma technikami inarz�dziami pracy. Dostarcza �rodk�w do indywidualnychi grupowych prezentacji oraz do skutecznego komunikowaniasi�, u�atwiaj�c prac� w grupie.
  W szkole uczniowie winni kszta�ci� swoje umiej�tno�ciwykorzystywania zdobytej wiedzy, jednak bardzo istotnejest przygotowanie dziecka do �wiadomego i m�dregokorzystania z komputer�w i technologii informacyjnej.
  ���� Powinni�my kszta�towa� cz�owieka otwartegona �wiat, umiej�cego si� w nim porusza� i korzysta�z tego co nam ofiaruje, nie gubi�c jednocze�nie tego cow cz�owieku najpi�kniejsze.
  ���� Nauczyciel powinien podejmowa� takie dzia�ania,kt�re wykorzystuj� naturaln� ciekawo�� dziecka, jegoaktywno�� i pomys�owo��.
  Zaj�cia nie mog� polega� na wype�nianiu polece�nauczyciela i kopiowaniu jego poczyna�. Ucze� powinienby� stawiany w sytuacji problemowej, kt�ra b�dziezmusza�a go do my�lenia, do wyboru najlepszegorozwi�zania.
  ���� Edukacja wczesnoszkolna stanowi wa�ny i trudnyokres w �yciu cz�owieka. Nale�y stworzy� dzieckutakie warunki aby zach�ci� je do aktywnego uczestnictwaw procesie dydaktyczno-wychowawczym, u�atwi�wszechstronny rozw�j intelektualny i emocjonalny.

  Analiza stanuwykorzystania technologii informacyjnych w nauczaniuzintegrowanym.

  ���� W ostatnich latach mo�nazauwa�y� rosn�ce zainteresowanie problematyk�wykorzystania komputer�w w procesie dydaktycznym.
  ���� Powstanie nowych technologii informacyjnychpowoduje prze�om w dotychczasowych metodach i �rodkachkszta�cenia, gdy� komputer stwarza nowe mo�liwo�ciwspomagania edukacji, w tym tak�e wczesnoszkolnej.
  ���� Podj�cie tego wyzwania jest niezwykle korzystne,bowiem wychodz�c naprzeciw zainteresowaniom uczni�wmo�na r�wnocze�nie podwy�szy� efektywno�� procesudydaktycznego. Wykorzystanie komputer�w w edukacjiwczesnoszkolnej stanowi dla dzieci du�� atrakcj�.Kszta�cenie wspomagane komputerem staje si� bardziejskuteczne, poniewa� dzieci ucz� si� formu�owaniaproblemu i analizowania mo�liwo�ci uzyskania jegonajlepszego rozwi�zania.
  ���� Wypracowane przez nie konkluzje wyrabiaj� wnich nawyki my�lenia poj�ciowego i tw�rczego. Zatemosi�gany jest cel procesu nauczania i uczenia si�poprzez przyswajanie wiadomo�ci, umiej�tno�ci iwarto�ci oraz monitorowany jest proces dydaktyczno-wychowawczy.
  ���� W wyniku korzystania ze sprz�tu informatycznegowyrabiany jest te� nawyk do skoncentrowania si� idobrego organizowania swojej pracy.
  ���� Z komputerowego wspomagania nauczania wynikaj�korzy�ci pedagogiczne. Wiele szk� unowocze�nia swemetody nauczania poprzez wprowadzanie nowych �rodk�wdydaktycznych, w�r�d kt�rych dominuje komputer wraz zuk�adami multimedialnymi.
  ���� �rodki te ��cz� wiele r�norodnychsposob�w prezentowania informacji. Nadaj� onewiadomo�ciom bardzo atrakcyjn� i urozmaicon� form�,dzi�ki czemu uczniowie z wi�kszym zaanga�owaniemuczestnicz� w lekcjach.
  ���� Oprogramowanie edukacyjne przeznaczone dozastosowania w klasach I-III jest do�� bogate i nadalsi� zwi�ksza. Dost�pne s� programy multimedialne nakr��kach CD, kt�re zgodnie z za�o�eniami nauczaniazintegrowanego, ��cz� w sobie tre�ci z r�nychdziedzin edukacji.
  ���� Komputerowy program dydaktyczny nigdy nie jestzawieszony w pr�ni. Dlatego te� nale�y mie� nauwadze konieczno�� po��czenia wiadomo�ci nowych zdotychczas poznanymi.
  ���� Nale�y jednak zdawa� sobie spraw�, �e pe�nysukces mo�na osi�gn��, wykorzystuj�c staranniedobrany program edukacyjny, �ci�le zwi�zany ztre�ciami nauczania, kt�rych realizacja jest celemzaj��. Innym czynnikiem maj�cym wp�yw na jaknajlepsze wykorzystanie programu, jest umiej�tno��obs�ugi komputera przez ucznia ze szczeg�lnymuwzgl�dnieniem jego manualnych umiej�tno�ci. Jest tobardzo wa�ne ze wzgl�du na zsynchronizowanie czynno�ciw momencie, gdy ucze� zna rozwi�zanie i ma jewykorzysta� w programie.
  ���� W pocz�tkowym etapie komputerowego wspomaganianauczania nale�y stosowa� te programy, kt�rychobs�uga jest zwi�zana z prostymi dzia�aniami np.klawiszy strza�ek. Kolejnym etapem powinno by�wprowadzenie myszki, kt�rej precyzyjne u�ywaniepocz�tkowo sprawia k�opoty niekt�rym uczniom.
  ���� W przypadku wyboru w�a�ciwego programuedukacyjnego nie ma potrzeby aktywizowania uczni�w,poniewa� wsp�czesne programy potrafi� znacznied�u�ej ni� inne �rodki dydaktyczne przyci�gn��uwag� dziecka w wieku wczesnoszkolnym.
  ���� Dzieje si� tak dzi�ki bliskiej mu tematyce,atrakcyjno�ci graficznej i d�wi�kowej, zawarto�ciciekawych i zr�nicowanych pod wzgl�dem trudno�cizada� z elementami zabawy, czy te� stosowaniu r�nychform nagradzania za dobrze wykonan� prac�.
  ���� Wykorzystanie �rodk�w informatyki w edukacjiwczesnoszkolnej powinno zwi�kszy� efektywno��dzia�a� edukacyjnych nauczyciela i zapewni�maksymaln� indywidualizacj� nauczania, bo przecie�ka�de dziecko ma inn� osobowo�� i pracuje w innymtempie.
  ���� Praca uczni�w z komputerem oznacza nie tylkokorzystanie z gotowych program�w. Dzieci mog� r�wnie�tworzy� w�asne prace i dokumenty, kt�re nast�pniedrukowane i powielane mog� by� wykorzystywane wdalszych etapach procesu dydaktycznego, a nawet w �yciucodziennym. Ponadto mo�liwo�� wykonania pracy przykomputerze, a nast�pnie jej wydrukowanie jest �r�d�emogromnego zaanga�owania podczas zaj�� i dostarczauczniom wiele rado�ci i dumy z samodzielnego wykonaniapracy.
  ���� R�wnie przydatne, a zarazem interesuj�ce dlauczni�w jest korzystanie z program�w malarskich (graficznych).Komputer wspaniale zast�puje kartk� papieru, kredki ifarby, a projektowanie rysunku stwarza siln� motywacj�do pracy. Doskona�e efekty daje kolorowanie gotowychrysunk�w prezentowanych na stronach Internetu np. www. pl.
  Tym wi�ksza jest rado�� dziecka, �e mo�e spokojniezmienia� kolor wcze�niej wype�niony, a jego pomy�kanie ma wp�ywu na efekt ko�cowy.
  ���� Edytory graficzne stanowi� �r�d�o ciekawych�wicze� usprawniaj�cych percepcj� wzrokow�,orientacj� przestrzenn� i sprawno�� manualn�. Dziecikorzystaj�c z pomocy nauczyciela ��cz� wykonane wedytorze graficznym ilustracje z napisanymi w edytorzetekstowym w�asnymi tekstami.
  ���� W ramach szkolnej poligrafii za pomoc�komputera uczniowie mog� redagowa� szkoln� gazetk�,integruj�c w ten spos�b swe �rodowisko iumo�liwiaj�c prezentowanie zainteresowa� uczni�w najej �amach.
  ���� Komputerowa edukacja ma perspektyw� w nauczaniuwszystkich tre�ci, zgodnie z za�o�eniami nauczaniazintegrowanego.
  Proces edukacji wsparty komputerem obejmuje r�ne formyczynno�ci, np. : �wiczenia wspomagane przez komputer,symulacj� z modelami sytuacyjnymi oraz gry dydaktyczneindywidualne i zespo�owe.
  ���� Komputer nie tylko wspiera, ale tak�erejestruje efekty uczenia si�, wskazuje trudno�ci, dajedodatkowe wyja�nienia.
  Poza tym komputer mo�e sprawdza� poziom przygotowania iosi�gni�cia ucz�cych si�, przekazywa� tre�ciprogramowe wspieraj�c je ilustracjami, eksponowa��wiczenia do samodzielnego wykonania oraz przechowywa�w pami�ci osi�gni�cia i poprzednie etapy uczenia si�.
  ���� Kolejnym sposobem wykorzystania komputera doprzygotowywania si� do zaj�� i przeprowadzania procesudydaktycznego jest korzystanie z Internetu, kt�ry stajesi� coraz bardziej dost�pny i powszechny.
  ���� Jest to bowiem kolejny �rodek s�u��cywymianie informacji. Poprzez Internet u�ytkownicykomputer�w uzyskuj� wszelkiego rodzaju informacje,mog� odbiera� i wysy�a� mi�dzy sob� poczt�elektroniczn� - ale nie tylko.
  ���� W Internecie mo�na znale�� informacje naka�dy temat, jaki nam przyjdzie do g�owy.
  ���� Sie� sieci to niewyczerpane �r�d�o wiedzy,nieustannie aktualizowanej i poszerzanej. Wa�ne jestr�wnie� to, i� wszystkie informacje jakie znajdziemy wInternecie mo�emy wydrukowa�.
  ���� Doskona�e efekty daje korzystanie zewspomnianych ju� stron , gdzie dziecko szybko iobiektywnie zostaje ocenione za prawid�owe wykonaniepolecenia.
  ���� Aby w�a�ciwie wykorzysta� Internet w procesiedydaktycznym, powinni�my zacz�� od przetestowaniawszelkich praktycznych aspekt�w tzn. szybko�cipo��czenia, ewentualne trudno�ci, umiej�tno��pos�ugiwania si� programami do przegl�dania zasob�wInternetu (najpopularniejsze to Internet Explorer iNetscape Navigator). Na podstawie pr�b stwierdzam, �eprzeprowadzenie lekcji z wykorzystaniem Internetu "na�ywo" jest zwykle k�opotliwe ze wzgl�du naproblemy z po��czeniem.
  ���� Warto przypomnie�, �e korzystanie z Internetupodczas zaj�� powinno przebiega� zawsze pod kontrol�nauczyciela.

  materia� opracowa�a

  mgrLidia Czy�ewska  Powr�t do Top Secret

  Techniki informacyjne Epson 2600 Lumens

  Bezpośredni link do pobrania Techniki informacyjne Epson 2600 Lumens

  1. Instrukcja instalacji, obsługi i konserwacji Canon 0640b002

  2. Podręcznik użytkownika oprogramowania Electrolux Ew6f5922ef

  3. Księga danych technicznych Dell Inspiron 1122

  4. Instrukcja obsługi, konserwacji i instalacji 3b Scientific Physics U40110

  5. Podręcznik użytkowania i konserwacji Canon Gm2000 Series

  6. Podręcznik wdrażania 3com 3c80401u Vx Os 3 5 20 Mhz

  7. Podręcznik dla rodzin Haier 21fv6t

  8. Instrukcja techniczna dla właściciela Hitachi Rad 18nh7a

  9. Podręcznik do profesjonalnych wyników 4tek Rain1

  10. Podręcznik konstruktora Asus F550j

  11. Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika C Com Satellite Inetvu

  12. Specyfikacja, instalacja, obsługa, serwis i części zamienne Brother Fax 717

  13. Instrukcja instalacji, użytkowania i pielęgnacji Bosch She43rfxuc Series

  14. Dodatek do instrukcji obsługi Ge Jb860sjss

  15. Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gwarancja Emerson Bettis Q200

  16. Oryginalna instrukcja Fujitsu Mpf3102at Desktop 10 2 Gb Hard Drive

  17. Instrukcja instalacji oprogramowania Electrolux Edh14trbw2

  18. Środki ostrożności dotyczące stosowania Brother P Touch One

  19. Środki ostrożności dotyczące instalacji 3com 1000base Sx Gbic

  20. Procedury instalacyjne 2n Ip Force

  21. Instrukcja instalacji, obsługi i przechowywania żywności Cisco 2509 Ch 2509 Enet Dual Serial 8 Asynch Router Req Sw Feat Pk

  22. Instrukcja połączenia Caleffi 528046

  23. Podręcznik z rozwiązaniami Dewalt Sds Max D25870k

  24. Instalacja, działanie i obsługa Frigidaire Ffgc3015l S

  25. Podręcznik użytkownika i obsługi Haier Pz16e101

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Techniki informacyjne Epson 2600 Lumens