Referencje techniczne dotyczące sprzętu Dell Powervault 500

Referencje techniczne dotyczące sprzętu Dell Powervault 500 to oficjalne dokumenty opracowane przez Dell, które zawierają szczegółowe informacje na temat tego produktu. Referencje te zawierają informacje dotyczące wymiarów, wagi, zasilania, specyfikacji sprzętu, interfejsów, oprogramowania i dostępnych usług. Referencje techniczne są przydatne dla osób, które szukają dokładnych informacji na temat konfiguracji, instalacji lub użytkowania sprzętu Dell Powervault 500, ponieważ zawierają szczegóły dotyczące tego produktu. Referencje techniczne Dell mogą pomóc w zapewnieniu, że sprzęt jest poprawnie zainstalowany, skonfigurowany i używany zgodnie ze specyfikacją.

Ostatnia aktualizacja: Referencje techniczne dotyczące sprzętu Dell Powervault 500

Inne przydatne informacje

PRZESTROGA: Zapoznaj się z uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa i przepisów prawnych w dokumencie
dostarczonym wraz z systemem. Informacje dotyczące gwarancji mogą zostać zamieszczone w tym dokumencie lub
dostarczone jako oddzielny dokument.

Podręcznik użytkownika zawiera informacje o funkcjach systemu i opis sposobów rozwiązywania problemów zaistniałych

podczas jego użytkowania, a także instrukcje dotyczące instalacji lub wymiany elementów systemu. Dokument jest

dostępny w trybie online na stronie dell. com/support/manuals.

Podręcznik administratora zawiera informacje na temat funkcji oprogramowania Modular Disk Storage Manager i

zawiera opis konfiguracji oraz zarządzania modułowym systemem dysku. Dokument jest dostępny w trybie online na

stronie dell.

Podręcznik uruchomienia zawiera informacje na temat kalibracji systemu oraz instalacji jak również wstępnej konfiguracji

oprogramowania Modular Disk Storage Manager. Dokument jest dostępny w trybie online na stronie dell. com/support/

manuals.

Więcej filmów wideo i inne zasoby dotyczące serii PowerVault MD można znaleźć na stronie dell. com/PVresources.

Dokumentacja dołączona do szafy typu rack przedstawia sposób montowania systemu w szafie. W razie wątpliwości

należy zapoznać się z zawartymi w niej instrukcjami.

Wszystkie nośniki dostarczone z systemem zawierające dokumentację i narzędzia do konfiguracji oraz zarządzania nim,

wliczając te, które dotyczą systemu operacyjnego, oprogramowania do zarządzania systemem operacyjnym, aktualizacji

systemu operacyjnego oraz części nabytych wraz z systemem.

UWAGA: Należy zawsze sprawdzać, czy na stronie dell. com/support/manuals pojawiły się aktualizacje i czytać informacje
w nich zawarte, ponieważ często zastępują one informacje zawarte w innych dokumentach.

UWAGA: W trakcie aktualizacji systemu zalecane jest zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemem
pobranego ze strony dell. com/support.

Uzyskiwanie pomocy technicznej

Jeśli procedury opisane w tym podręczniku są niezrozumiałe lub jeśli system nie działa zgodnie z oczekiwaniami, należy zapoznać
się z Podręcznikiem użytkownika. Firma Dell oferuje kompleksowe szkolenie w zakresie sprzętu oraz certyfikację. Więcej
informacji na ten temat można znaleźć na stronie dell. com/training. Ta usługa jest dostępna w wybranych krajach.

Dane techniczne

UWAGA: Poniższe dane techniczne obejmują wyłącznie dane wymagane przez prawo, które muszą być dostarczone
z komputerem. Pełne i aktualne dane techniczne komputera są dostępne w witrynie dell.

Zasilanie

Zasilacz prądu zmiennego (AC) (na zasilacz)

Moc

1755 W

Emisja ciepła (maksymalna)

UWAGA: Emisja ciepła jest obliczana dla mocy
nominalnej źródła zasilania. Wartości emisji ciepła
odnoszą się do całego systemu zawierającego
obudowę i dwa kontrolery.

5988 BTU/godz.

Napięcie

220 V AC, z automatycznym przełączaniem zakresu, 50 Hz/60 Hz

7

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu

1. Czy cysterny oraz zbiorniki stanowiące wyposażenie pojazdów samochodowych (LPG, CNG, LNG) podlegają UDT?

Cysterny oraz zbiorniki stanowiące wyposażenie pojazdów samochodowych (LPG, CNG, LNG) nie podlegają pod Urząd Dozoru Technicznego.

Zgodnie z §1, pkt 1, lit. f) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, zbiorniki na gaz skroplony lub sprężony, służące do zasilania silników spalinowych w pojazdach, tj. : zbiorniki LPG, CNG oraz LNG, podlegają dozorowi technicznemu.

Właściwą jednostką dozoru technicznego wyznaczoną do sprawowania dozoru technicznego nad ww. zbiornikami jest tylko Transportowy Dozór Techniczny, który na podstawie art. 44 ust. 1, pkt 1, lit. c) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, sprawuje dozór techniczny nad zbiornikami m. in. w ruchu drogowym.

2. Jakie rodzaje urządzeń ciśnieniowych podlegają pod UDT?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym pod dozór techniczny podlegają m. następujące urządzenia z grupy urządzeń ciśnieniowych: 

 • Zbiornik w agregacie gaśniczym
 • Instalacja urządzeń węzła cieplnego
 • Instalacja zbiornikowa
 • Instalacja urządzeń kotłowni wodnej <110 stopni="" li="">
 • Kotły parowe oraz kotły wodne o temperaturze >110 stopni
 • Zbiornik w agregacie sprężarkowym
 • Rurociągi przesyłowe
 • Rurociągi technologiczne
 • Rurociągi parowe
 • Rurociąg acetylenu
 • Wytwornica acetylenu
 • Autoklaw

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji w/w urządzeń ciśnieniowych znajdują się w zakładce Zarejestruj urządzenie/Urządzenia ciśnieniowe.

3. Jakie rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegają pod UDT?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego pod dozór techniczny podlegają m. następujące urządzenia z grupy urządzeń transportu bliskiego:

 • Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych
 • Dźwig towarowy mały; dźwig towarowy bez prawa wstępu osób do kabiny
 • Dźwig budowlany
 • Podest ruchomy przejezdny
 • Suwnice, wciągniki, wciągarki, żuraw stacjonarny
 • Dźwignica linotorowa
 • Dźwignik o ruchu prostoliniowym, stacjonarny
 • Żuraw samojezdny
 • Dźwignik o ruchu nieprostoliniowym
 • Podest ruchomy wiszący, podest ruchomy masztowy
 • Wyciąg towarowy
 • Przenośnik w wesołym miasteczku (karuzela)
 • Wózek jezdniowy podnośnikowy
 • Układnica magazynowa
 • Żuraw wieżowy, żuraw szybkomontujący
 • Podest ruchomy załadowczy na pojeździe
 • Schody ruchome, chodniki ruchome
 • Dźwig osobowy
 • Żuraw przenośny
 • Dźwignik o ruchu prostoliniowym przenośny

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji w/w urządzeń transportu bliskiego znajdują się w zakładce Zarejestruj urządzenie/Urządzenia transportu bliskiego.

4. Jakie rodzaje zbiorników bezciśnieniowych podlegają pod UDT?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. następujące urządzenia z grupy urządzeń bezciśnieniowych:

 • Zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych
 • Zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu rejestracji w/w urządzeń bezciśnieniowych znajdują się w zakładce Zarejestruj urządzenie/Urządzenia bezciśnieniowe.

5. Czy autoklaw podlega pod dozór techniczny?

W zależności od źródła zasilania, autoklaw medyczny może być traktowany jako kocioł parowy (urządzenie z wbudowanymi grzałkami elektrycznymi) lub jako zbiornik stały (urządzenie zasilane parą ze źródła zewnętrznego). Autoklawy medyczne podlegają dozorowi technicznemu, jeśli spełniają warunki określone odpowiednio w par. 1 pkt. 1 lit. a) lub d) rozporządzenia w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Autoklawy przemysłowe są zbiornikami stałymi i podlegają dozorowi technicznemu zgodnie z par. d) rozporządzenia w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

6. Czy piaskarka podlega pod dozór techniczny?

Tak. Rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, wydane na podstawie art. 2 ustawy o dozorze technicznym.

Piaskarka, czyli zbiornik stały wymieniony jest w par. 1 pkt 1 lit d) powyżej przywołanego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r.

7. Jakie parametry zbiorników stałych kwalifikują je do konieczności objęcia ich dozorem technicznym i uzyskania decyzji zezwalającej na ich eksploatację?

Uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację jest wymagane dla zbiorników stałych o nadciśnieniu większym od 0, 7 bara, jeżeli iloczyn nadciśnienia i pojemności przekracza 300 bar x litr, z wyłączeniem zbiorników objętych formą dozoru uproszczonego, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu.

8. Jakie parametry kotłów grzewczych warunkują konieczność uzyskania decyzji zezwalającej na ich eksploatację?

Kotły grzewcze paleniskowe o mocy powyżej 70 kilowatów oraz kotły kondensacyjne o mocy powyżej 100 kilowatów wymagają decyzji zezwalającej na ich eksploatację.

9. Czy ładowarki podlegają pod dozór techniczny?

Ładowarki nie podlegają dozorowi technicznemu, ponieważ nie znajdują się na liście urządzeń technicznych wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468).

10. Czy elektrownie wiatrowe podlegają pod UDT?

Same elektrownie wiatrowe nie podlegają pod dozór techniczny, jednak urządzenia ciśnieniowe (zbiorniki ciśnieniowe) i transportu bliskiego (podesty ruchome, wciągniki elektryczne) wspierające bezpieczną obsługę i eksploatację elektrowni już tak.

Szczegółowy wykaz urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu , wydane na podstawie art.

11. Czy butle gazowe podlegają pod dozór techniczny?

Tak. Rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Zbiorniki ciśnieniowe przenośne, o pojemności większej niż 0, 35 dm3 i nadciśnieniu wyższym niż 0, 5 bara, w tym butle gazowe, podlegają dozorowi technicznemu.

12. Czy piec gazowy podlega pod dozór techniczny?

Rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. Pojęcie piec gazowy nie występuje w ww. przepisie. Dozorowi technicznemu podlegają kotły cieczowe o TD ≤ + 110 °C:

 1. Kotły paleniskowe o mocy ≤ 70 kW (w tym przypadku gazowe) - dozór uproszczony,
 2. Elektryczne oraz gazowe pojemnościowe podgrzewacze wody użytkowej o TD < + 100 °C i pojemności V ≤ 300 litrów – dozór uproszczony,
 3. Kotły kondensacyjne o mocy ≤ 100 kW – dozór uproszczony,
 4. Pozostałe – dozór pełny, badania co 2 lata. (czyli te o wyższych parametrach niż wymienione w pkt od 1 do 3).

Kotły podlegające dozorowi technicznemu uproszczonemu nie są rejestrowane w oddziałach UDT. Kotły pod dozorem technicznym pełnym są rejestrowane i wykonywane są przy nich okresowe badania techniczne.

Dozorowi technicznemu nie podlegają jednak przepływowe gazowe podgrzewacze wody, w których woda jest ogrzewana jedynie w czasie gdy zawór czerpalny jest w stanie otwartym. Czyli dopiero po odkręceniu zaworu następuje zapłon gazu w palniku, a woda znajdująca się w wymienniku ciepła (element podgrzewany płomieniem) może swobodnie wypłynąć z tego zaworu.

13. Czy instalacje gazowe w budynkach mieszkalnych podlegają pod dozór techniczny?

Nie. Warunki techniczne dotyczące instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych regulują przepisy wydane z mocy Prawa budowlanego.

end faq

Centrum Pomocy Technicznej

 • 6 Tematy
  25 Posty
  Ostatni postRe: mini 9 + wwan5570 problem…
  27 sie 2018, 21:44
 • 778 Tematy
  2600 Posty
  problem z zasilaniem
  dudi77709 lut 2023, 00:30
  142 Tematy
  482 Posty
  Re: Zalany laptop
  kasiakowa0606 cze 2019, 10:46
  180 Tematy
  555 Posty
  Re: Dell XPS 15 9560 - Ciągle…
  piotr_solek29 sty 2023, 17:33
  10 Tematy
  38 Posty
  Re: XPS 1647problem w przesyl…
  Karoolcia03 wrz 2015, 21:21
  162 Tematy
  564 Posty
  Re: Vostro 7590 - błąd RAM
  29 sty 2023, 17:16
  296 Tematy
  892 Posty
  problem z dodaniem konta
  rysio. gumisio12 paź 2022, 10:22
  105 Tematy
  290 Posty
  Re: Precision M6500 spowolnie…
  29 sty 2023, 16:17
  42 Tematy
  137 Posty
  MultiBoot WIN10 & WIN7 Dell L…
  Lolq922 paź 2022, 21:51
  3 Tematy
  5 Posty
  Re: Recovery Win8
  vitorio01 lip 2018, 16:05
  130 Tematy
  434 Posty
  Re: karta siciowa wifi lan la…
  13 lut 2022, 14:09
  2 Tematy
  4 Posty
  Re: nośnik Vista Business 64 …
  Max02 cze 2016, 06:33
  12 Tematy
  23 Posty
  Oprogramowanie Dell
  ghost10 lut 2016, 21:21
  14 Tematy
  48 Posty
  Szukam aplikacji Dell Support…
  augustus25 kwie 2019, 15:21
  1 Tematy
  6 Posty
  Re: Jaki system wybrać? 32 cz…
  any1977b31 sty 2015, 18:48
  68 Tematy
  205 Posty
  Dell Latitude 7390 - problem …
  Ctr28 lip 2021, 08:00
  30 Tematy
  116 Posty
  Ładowanie przez usb c.
  filss11026 kwie 2022, 16:31
  81 Tematy
  254 Posty
  Klonowanie aplikacji
  netz030 sty 2023, 07:41
  111 Tematy
  288 Posty
  rcybulWyświetl najnowszy post 27 paź 2022, 11:05
  101 Tematy
  169 Posty
  Dell Precision Tower 5810 | A…
  klb_dl29 wrz 2022, 18:22
  83 Tematy
  170 Posty
  Re: Pomysł na biznes
  pietr09 lut 2023, 11:00

  Kto jest online

  Zarejestrowani użytkownicy: Google [Bot]

  Referencje techniczne dotyczące sprzętu Dell Powervault 500

  Bezpośredni link do pobrania Referencje techniczne dotyczące sprzętu Dell Powervault 500

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Referencje techniczne dotyczące sprzętu Dell Powervault 500