Procedura instalacji Frigidaire Fdb636gfs5

Instalacja lodówki Frigidaire Fdb636gfs5 jest prosta i wymaga tylko kilku kroków. Przed rozpoczęciem należy upewnić się, że miejsce, w którym chcesz umieścić lodówkę, ma wystarczającą ilość miejsca i odpowiednią wentylację. Następnie należy podłączyć lodówkę do prądu i włączyć ją. Następnie należy ustawić temperaturę lodówki do odpowiedniego poziomu i wyregulować pokrętła zgodnie z zaleceniami producenta. Po instalacji należy wyczyścić lodówkę i uzupełnić ją żywnością. Możesz także skorzystać z opcji automatycznego chłodzenia, aby upewnić się, że wszystkie produkty spożywcze są przechowywane w odpowiedniej temperaturze.

Ostatnia aktualizacja: Procedura instalacji Frigidaire Fdb636gfs5

Procedura podłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektrycznej jest w pełni regulowana przez ustawę Prawa energetycznego. Mimo, iż sam proces montażu paneli fotowoltaicznych nie należy do zbyt skomplikowanych, to jednak należy spełnić kilka ważnych warunków, aby uzyskać zgodę na podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej. W jaki sposób można więc zamontować fotowoltaikę i jak dokładnie wygląda cała procedura podłączania jej do operatora?

Proces podłączenia fotowoltaiki do sieci

Cała procedura podłączania fotowoltaiki do sieci dystrybucyjnej polega przede wszystkim na prawidłowym wypełnieniu wniosku, sporządzenie schematu wykonanej instalacji oraz skompletowaniu pozostałych niezbędnych dokumentów wymaganych przez zakład energetyczny. Wymagania dotyczące złożonej dokumentacji mogą różnić się w zależności od danego operatora energii elektrycznej.

Wymagane uprawnienia do montażu fotowoltaiki

Mikroinstalacja fotowoltaiczna musi być zamontowana i podłączona przez specjalistę posiadającego jedno z poniższych uprawnień:

 1. świadectwo kwalifikacyjne pozwalające na instalację i eksploatację urządzeń, instalacji i sieci w zakresie dozoru i w zakresie eksploatacji;
 2. aktualny certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje montażu instalacji OZE;
 3. uprawnienia budowlane ze specjalizacją instalacyjną sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych oraz elektrycznych.

Mikroinstalacja fotowoltaiczna powinna spełniać wszystkie wymogi eksploatacyjne, techniczne, a także związane z odpowiednim bezpieczeństwem. Taka instalacja powinna więc obejmować:

 • panele fotowoltaiczne;
 • zabezpieczenia;
 • falownik;
 • licznik dwukierunkowy;
 • przyłączenia do sieci.

Kto i w jakim celu może zgłosić mikroinstalację fotowoltaiczną do sieci elektrycznej?

Zgłoszenie dotyczące podłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej powinno zostać złożone bezpośrednio przez prosumenta (osoba wytwarzająca energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii wyłącznie na własne potrzeby oraz mogącą przesyłać jej nadwyżki do sieci energetycznej) lub jego pełnomocnika. Gdy zostajesz naszym Klientem, złożymy takie zgłoszenie (powiadomienie OSD) za Ciebie.

Warto wiedzieć, że w czerwcu 2019 rozszerzono definicję prosumenta o średnie i małe firmy, a także niektóre spółdzielnie energetyczne gmin wiejsko-miejskich oraz wiejskich. Fakt montażu instalacji fotowoltaicznej może więc zostać zgłoszona zarówno przez osobę prywatną, nie będącą przedsiębiorcą, jak i posiadającą własną działalność gospodarczą.

Zgłoszenia podłączenia instalacji paneli fotowoltaicznych dokonuje się w celu wymiany licznika na dwukierunkowy oraz podpisania umowy z siecią energetyczną, która reguluje odpowiednie warunki przekazywania do dystrybutora nadwyżek wyprodukowanej przez siebie energii elektrycznej. Bez takiego zgłoszenia niestety nie ma takiej możliwości.

Zgłoszenie instalacji do sieci. Szczegółowy opis procedury

Po poprawnym zamontowaniu mikroinstalacji fotowoltaicznej, która została podłączona przez uprawnionych i wykwalifikowanych pracowników oraz skompletowaniu odpowiednich dokumentów można rozpocząć procedurę zgłoszenia jej do sieci dystrybucyjnej.

Warunki, które trzeba spełnić, mogą się nieznacznie różnić w zależności od wybranego dostawcy energii elektrycznej.

 1. Zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji należy dokonać na aktualnym druku, który można pozyskać ze strony internetowej lub w siedzibie danego operatora energii elektrycznej.
 2. Po złożeniu całej dokumentacji do zakładu energetycznego prosument otrzymuje potwierdzenie dokonanego zgłoszenia, gdzie rozpoczyna się proces weryfikacji dokumentów oraz zatwierdzenie ich zgodności.
 3. Po pozytywnej weryfikacji zostaje wyznaczony termin przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej ( wymiana licznika na dwukierunkowy).
 4. Zakład energetyczny jest zobowiązany bezpłatnie wymienić licznik jednokierunkowy na dwukierunkowy, który będzie odpowiednio mierzył pobieraną i oddawaną energię z sieci.
 5. Po podłączeniu instalacji przez zakład energetyczny prosument otrzymuje certyfikat potwierdzający przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz nową umowę kompleksową (regulującą sprzedaż i dystrybucję wytwarzanej energii elektrycznej) lub aneks do poprzedniej umowy.

Wnioski o przyłączenie fotowoltaiki do sieci

Aby zgłoszenie mikroinstalacji fotowoltaicznej zostało pozytywnie rozpatrzone, należy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek. Informacje, które trzeba zawrzeć, dotyczą:

 • danych właściciela mikroinstalacji;
 • rodzaju obiektu oraz wybranego źródła energii odnawialnej;
 • przybliżonych obliczeń generowanej energii elektrycznej;
 • danych technicznych mikroinstalacji.

Ponadto, do wniosku należy dołączyć schemat instalacji elektrycznej danego budynku wraz z uwzględnieniem sposobu podłączenia mikroinstalacji. W przypadku gdy zgłoszenie ma zostać złożone przez pełnomocnika dodatkowo wymagane jest pełnomocnictwo prosumenta lub jeśli zgłoszenie dotyczy przedsiębiorcy wydruk z KRS bądź wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej.

Zainstalowany sprzęt musi posiadać certyfikat potwierdzający spełnienie warunków określonych w NC RfG i Wymogach Ogólnego Stosowania wynikających z NC RfG, wydawany przez upoważniony podmiot certyfikujący lub sprawozdanie z testu zgodności realizowanego w trybie uproszczonym. Należy dołączyć powyższy certyfikat do zgłoszenia.

Montaż instalacji fotowoltaicznej od A do Z

Dzięki profesjonalnemu montażowi zgodnemu z obecnie obowiązującymi wymaganiami technicznymi, kryteriami przyłączenia i dokumentacją techniczną instalacja spełni wszelkie wymogi bezpieczeństwa pracy zarówno w samym budynku, jak i już po podłączeniu do sieci dystrybucyjnej.

Nie przegap:

 • Jak powinna wyglądać profesjonalna obsługa przy zakładaniu instalacji fotowoltaicznej?
 • Na jakich rodzajach dachów można zamontować panele fotowoltaiczne?

Panele fotowoltaiczne najczęściej montuje się na dachu, gruncie lub własnych wysięgnikach. Ważne, żeby wybrane miejsce było w jak najwyższym stopniu wystawione na działanie promieni słonecznych. Po dostarczeniu wszystkich elementów instalacji fotowoltaicznej można przystąpić do montażu obejmującego:

 1. Umocowanie, a następnie skonfigurowanie stelaża.
 2. Odpowiednie przygotowanie trasy kablowej, przez którą zostanie przeprowadzone połączenie pomiędzy polem modułów a rozdzielnicą i falownikiem.
 3. Ułożenie oraz połączenie paneli fotowoltaicznych.
 4. Połączenie falownika z ogniwami fotowoltaicznymi.
 5. Konfigurację falownika z siecią pozwalającą na bieżące monitorowanie instalacji.
 6. Próbne pomiary elektryczne.

Po wykonaniu powyższych kroków przez uprawnionego instalatora możesz już cieszyć się własną instalacją fotowoltaiczną. Nadwyżki generowanej energii elektrycznej po przyłączeniu do sieci zostaną przekazane do dystrybutora, który przechowa ją do momentu, aż będziesz jej potrzebował. Takie rozwiązanie pozwala na płacenie bardzo niskich rachunków za energię elektryczną nawet w miesiącach, w których występuje niskie nasłonecznienie.

Użytkownik może pobrać oprogramowanie z witryny firmy Canon i zainstalować je.

WAŻNE

 • Podczas instalacji oprogramowania może być konieczne podłączenie aparatu do komputera. Jeśli jest wymagane połączenie z aparatem, zostanie wyświetlony monit o podłączenie aparatu do komputera. Do podłączenia należy użyć kabla USB (złącze w aparacie wymaga wtyku Mini-B).
 • Korzystając z oprogramowania, można zaktualizować program do najnowszej wersji i pobrać nowe funkcje przez Internet (z wyjątkiem niektórych programów). Aby móc korzystać z tej funkcji, oprogramowanie należy zainstalować w komputerze mającym połączenie z Internetem.
 • Do korzystania z tej funkcji wymagany jest dostęp do Internetu, a wszelkie opłaty i koszty związane z dostępem do Internetu należy opłacić osobno.
 • Czynności opisane w tej części opisano na przykładzie systemu operacyjnego Windows 7. Elementy wyświetlane na ekranie i czynności mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego.
 • Instalacji i dezinstalacji oprogramowania może dokonać tylko użytkownik zalogowany na koncie z uprawnieniami administratora.
 • Nazwy modelu aparatu i oprogramowania pojawiające się w poniższym opisie zależą od używanego urządzenia.

UWAGA

 • Po pierwszym podłączeniu aparatu do komputera zostaną zainstalowane sterowniki, tak więc uzyskanie dostępu do zdjęć może trochę potrwać.
 • Ponieważ zawartość i funkcje oprogramowania zależą od modelu aparatu, w przypadku używania kilku aparatów należy użyć każdego z nich w celu zaktualizowania oprogramowania do najnowszej wersji.

Procedura instalacji oprogramowania została opisana poniżej.

1. Po podłączeniu komputera do Internetu przejdź do strony internetowej firmy Canon i pobierz oprogramowanie.

2. Otwórz pobrany plik.

3. Zawartość pliku zostanie wyodrębniona. Kliknij dwukrotnie folder, aby go otworzyć. pl/media/G0154720_tcm125-1179506. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

4. Kliknij dwukrotnie plik [CanonDCSxxW. EXE]. pl/media/G0154721_tcm125-1179507. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

5. Wybierz obszar odpowiadający Twojemu miejscu zamieszkania. pl/media/G0127886_tcm125-1179508. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

6. Wybierz kraj zamieszkania, a następnie kliknij przycisk [Next/Dalej]. pl/media/G0127887_tcm125-1179509. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

7. Wybierz język. pl/media/G0127889_tcm125-1179510. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

8. Zostanie wyświetlony poniższy ekran. pl/media/G0156281_tcm125-1179511. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

Kliknij przycisk [Easy Installation] (Łatwa instalacja), aby automatycznie zainstalować wszystkie aplikacje.

INFORMACJE POMOCNICZE
Kliknij przycisk [Custom Installation] (Instalacja niestandardowa), aby wybrać aplikacje, które mają zostać zainstalowane.

9. Kliknij przycisk [OK]. pl/media/G0156282_tcm125-1179514. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

10. Kliknij przycisk [Install/Instaluj]. pl/media/G0127892_tcm125-1179516. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

11. Kliknij przycisk [Yes] (Tak) po dokładnym zapoznaniu się z treścią. pl/media/G0127893_tcm125-1179517. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

12. pl/media/G0127895_tcm125-1179518. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

13. Jeśli zostanie wyświetlony monit o podłączenie aparatu, podłącz aparat do komputera i kliknij [Next] (Dalej). (W przypadku niektórych aparatów komunikat może nie zostać wyświetlony).

13-1. Podłącz aparat do komputera za pomocą przewodu USB.
* Na tej ilustracji aparat [PowerShot A2600] został użyty jedynie w celu opisu działań. Położenie przycisków operacyjnych i kształt modelu zależą od używanego modelu urządzenia. pl/media/G0153514_tcm125-1179519. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

13-2. Włącz aparat.

13-3. Kliknij przycisk [Next/Dalej]. pl/media/G0156283_tcm125-1179520. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

14. Jeśli pojawi się poniższe okno, kliknij przycisk [Yes] (Tak). pl/media/G0074966_tcm125-1179521. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

15. Rozpocznie się procedura instalacji. pl/media/G0127898_tcm125-1179522. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

INFORMACJE POMOCNICZE

 • Podczas instalacji może być wyświetlony następujący ekran. Po dokładnym zapoznaniu się z informacjami kliknij przycisk [Install now] (Instaluj teraz). Przeprowadź instalację, wykonując wymagane czynności zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 • Jeśli korzystasz z systemu Windows XP, podczas instalacji może zostać wyświetlone poniższe okno. Po szczegółowym zapoznaniu się z informacjami kliknij przycisk [Yes] (Tak). pl/media/G0087818_tcm125-1179524. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

  16. pl/media/G0127899_tcm125-1179525. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

  17. Jeśli chcesz się zarejestrować w późniejszym terminie, wybierz opcję [No, I will register later. ] (Nie, zarejestruję się później), a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). pl/media/G0127900_tcm125-1179526. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

  18. pl/media/G0156284_tcm125-1179527. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

  19. Jeśli pojawi się poniższe okno, kliknij przycisk [Finish] (Zakończ). pl/media/G0127901_tcm125-1179528. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

  Na tym kończy się procedura instalacji oprogramowania.

  System Windows

  REFERENCE

  • Zamieszczone poniżej ekrany odnoszą się do systemu operacyjnego Windows Vista™ Ultimate Edition (zwanego dalej „Windows Vista”). W przypadku innych systemów operacyjnych zawartość tych ekranów może być odmienna.
  • Należy zalogować się do konta użytkownika z uprawnieniami administratora.
  • Podczas instalacji nie należy się przełączać na inny profil użytkownika.
  • Przed rozpoczęciem instalacji należy zamknąć wszystkie działające aplikacje.
  • Podczas instalacji może zostać wyświetlony monit o potwierdzenie ponownego uruchomienia komputera. Jeśli komunikat zostanie wyświetlony, wykonaj instrukcje widoczne na ekranie i kliknij przycisk OK. Instalacja zostanie wznowiona od momentu, w którym została przerwana w celu ponownego uruchomienia komputera.
  • Jeśli podczas instalacji nastąpi ponowne uruchomienie komputera, nie należy między kolejnymi uruchomieniami komputera wyjmować z napędu instalacyjnego dysku CD-ROM.

  1. Przed wykonaniem kolejnych czynności NALEŻY WYŁĄCZYĆ DRUKARKĘ.

  2. Włącz komputer i uruchom system Windows®.

  IMPORTANT
  Jeśli zostanie automatycznie wyświetlony ekran Found New Hardware (Znaleziono nowy sprzęt) lub Found New Hardware Wizard (Kreator znajdowania nowego sprzętu), odłącz kabel USB podłączony do komputera. Aby zamknąć ten ekran, kliknij przycisk Cancel (Anuluj). W systemie Windows Vista ekran może zostać zamknięty automatycznie po odłączeniu kabla USB. Następnie wyłącz drukarkę i przejść do kroku 3, aby zainstalować oprogramowanie.

  3. Włóż dysk Setup CD-ROM (Instalacyjny dysk CD-ROM). Program instalacyjny powinien uruchomić się automatycznie.

  • W systemie Windows Vista przejdź do kroku 4.
  • W systemach Windows XP i Windows 2000 przejdź do kroku 6.

  REFERENCE
  Jeśli instalacja nie rozpocznie się automatycznie, kliknij dwukrotnie ikonę dysku CD-ROM lub ikonę aplikacji MSETUP4. EXE znajdującą się na instalacyjnym dysku CD-ROM.

  4. Jeśli pojawi się ekran AutoPlay (Autoodtwarzanie), kliknij opcję Run Msetup4. exe (Uruchom plik Msetup4. exe). pl/media/G0010797_tcm125-588429. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  5. Jeśli pojawi się ekran User Account Control (Kontrola konta użytkownika) kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).
  Jeśli ten sam ekran pojawi się ponownie w kolejnych punktach, kliknij za każdym razem przycisk Continue (Kontynuuj). pl/media/G0010958_tcm125-588430. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  6. Po wyświetleniu menu głównego kliknij opcję Easy Install (Łatwa instalacja).
  Sterownik drukarki, poradniki ekranowe i oprogramowanie zostaną zainstalowane automatycznie. pl/media/G0010782_tcm125-588431. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  REFERENCE
  Aby wybrać określone elementy do zainstalowania, kliknij przycisk Custom Install (Instalacja niestandardowa) i zastosuj się do instrukcji wyświetlanych na ekranie w celu kontynuowania instalacji.

  7. Po wyświetleniu listy oprogramowania do zainstalowania przejrzyj jej zawartość, a następnie kliknij przycisk Install (Zainstaluj).

  REFERENCE
  Aby wyświetlić opis danego elementu, należy przesunąć kursor nad odpowiadającą mu ikonę.

  8. Przeczytaj uważnie umowę licencyjną i kliknij przycisk Yes (Tak). W trakcie procesu instalacji może zostać wyświetlony ekran instalacji oprogramowania. Aby zainstalować oprogramowanie, postępuj zgodnie z wyświetlanymi na nim instrukcjami.

  9. Po wyświetleniu ekranu Printer Connection (Podłączanie drukarki) podłącz jeden koniec przewodu USB do komputera, a drugi do drukarki, a następnie WŁĄCZ DRUKARKĘ. Sterownik drukarki rozpocznie rozpoznawanie wykorzystanego portu drukarki.

  ATTENTION
  Wygląd okna zależy od modelu drukarki.

  IMPORTANT
  Jeśli w ciągu 2 minut nie uda się przejść do następnego kroku procedury, należy zapoznać się z częścią [ Nie można zainstalować sterownika drukarki].

  10. Gdy pojawi się ekran Print Head Alignment Recommended (Zalecane wyrównanie głowic drukujących), kliknij przycisk Next (Dalej).

  11. Gdy pojawi się ekran Installation Results (Wyniki instalacji), kliknij przycisk Next (Dalej). pl/media/G0010783_tcm125-588434. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  12. Po wyświetleniu ekranu User Registration (Rejestracja użytkownika) kliknij przycisk Next (Dalej).

  REFERENCE

  • Aby zarejestrować się później, kliknij przycisk Cancel (Anuluj) i przejdź do punktu 13. Po zakończeniu instalacji oprogramowania kliknij dwukrotnie ikonę na pulpicie.
  • Aby zarejestrować produkt, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Wymagane będzie podanie numeru seryjnego produktu, który znajduje się wewnątrz drukarki.


  13. Po wyświetleniu ekranu PIXMA Extended Survey Program (Rozszerzona ankieta na temat produktów PIXMA)
  zatwierdź komunikat. We would appreciate it if you would take part in this program regarding the use of Canon printers (Prosimy o wzięcie udziału w tym programie dotyczącym użytkowania drukarek firmy Canon). Aby wyrazić zgodę, kliknij przycisk Agree (Zgadzam się).
  W przypadku kliknięcia przycisku Do not agree (Nie zgadzam się) ankieta PIXMA Extended Survey Program nie zostanie zainstalowana, ale będzie można normalnie korzystać z drukarki.

  14. Po wyświetleniu ekranu Installation completed successfully (Instalacja została pomyślnie zakończona) kliknij przycisk Exit (Zakończ). Po kliknięciu przycisku Exit (Zakończ) wyjmij z napędu instalacyjny dysk CD-ROM.
  Jeśli zostanie wyświetlony ekran Restart (Ponowne uruchamianie), upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Restart the system now (recommended) (Uruchom ponownie system (zalecane)), a następnie kliknij przycisk Restart (Uruchom ponownie).
  Po ponownym uruchomieniu komputera wyjmij z napędu dysk CD-ROM.

  REFERENCE
  Instalacyjny dysk CD-ROM należy przechowywać w bezpiecznym miejscu na wypadek konieczności ponownego zainstalowania oprogramowania.

  15. Instalacja oprogramowania została zakończona.

  System Mac OS

  REFERENCE

  • Drukarki nie należy podłączać do komputerów z systemem Mac® OS 9, Mac OS X Classic, a także Mac OS X w wersji 10. 3. 8 lub starszej, ponieważ systemy te nie są obsługiwane. Należy używać systemu Mac OS X w wersji 10. 9 lub nowszej.
  • Przedstawione poniżej ekrany dotyczą instalacji w systemie Mac OS X w wersji 10. 4. x. Ekrany mogą się różnić w zależności od używanego systemu operacyjnego.
  • Zaloguj się do konta administratora. Podłącz jeden koniec przewodu USB do komputera, a drugi do drukarki. pl/media/G0009064_tcm125-588437. png" data-aspect="0" width="100%"/>

   REFERENCE
   Upewnij się, że drukarka jest włączona.

   2. Włącz komputer Macintosh i włóż dysk instalacyjny CD-ROM.

   REFERENCE
   Jeśli folder dysku CD-ROM nie otworzy się automatycznie, kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM

   3. Kliknij dwukrotnie ikonę Setup (Instalacja).

   4. Po wyświetleniu ekranu Authenticate (Uwierzytelnianie) wprowadź nazwę i hasło administratora. Kliknij przycisk OK.
   Jeśli nie znasz identyfikatora i hasła administratora, kliknij , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

   5. pl/media/G0010794_tcm125-588440. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

   REFERENCE
   Aby wybrać określone elementy do zainstalowania, kliknij opcję Custom Install (Instalacja niestandardowa) i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie w celu kontynuowania instalacji.

   6. Po wyświetleniu listy programów do zainstalowania przejrzyj jej zawartość, a następnie kliknij przycisk Install (Zainstaluj).

   8. Po wyświetleniu ekranu Setup Complete (Instalacja ukończona) kliknij przycisk Next (Dalej).

   10.

   REFERENCE

   • Aby zarejestrować się później, kliknij przycisk Cancel (Anuluj) i przejdź do punktu 11. pl/media/G0009596_tcm125-588441. pl/media/G0009068_tcm125-588442. png" data-aspect="0" width="100%"/>

    11. Po wyświetleniu ekranu Installation completed successfully (Instalacja została pomyślnie zakończona) kliknij przycisk Restart (Uruchom ponownie).
    System zostanie automatycznie uruchomiony ponownie. pl/media/G0010795_tcm125-588443. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

    REFERENCE
    Instalacyjny dysk CD-ROM należy przechowywać w bezpiecznym miejscu na wypadek konieczności ponownego zainstalowania oprogramowania.

    12.

Procedura instalacji Frigidaire Fdb636gfs5

Bezpośredni link do pobrania Procedura instalacji Frigidaire Fdb636gfs5

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Procedura instalacji Frigidaire Fdb636gfs5