Podręcznik wyceny i specyfikacji Califone 2385av 03

Podręcznik wyceny i specyfikacji Califone 2385av 03 to profesjonalny zestaw narzędzi, który służy do wyceny i specyfikacji sprzętu audio-wizualnego. Zawiera wszystkie niezbędne informacje, w tym ceny detaliczne, specyfikacje techniczne i informacje o gwarancjach, aby pomóc w dokonaniu świadomego wyboru. Zawiera także wskazówki dotyczące instalacji, konserwacji i bezpiecznego użytkowania sprzętu audio-wizualnego. Ten podręcznik jest szczególnie przydatny dla profesjonalistów w dziedzinie sprzętu audio-wizualnego, ponieważ pomaga im w wycenie, wyborze i omówieniu specyfikacji sprzętu audio-wizualnego.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik wyceny i specyfikacji Califone 2385av 03

Od czterech lat nie pisaliśmy o specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, ale że nadal są one traktowane zarówno przez większość Zamawiających, jak i przez autorów piszących je (często poważne biura projektowe) jako opracowania zbędne, postanowiliśmy powrócić do tematu.

ZAWARTOŚĆ I UKŁAD SPECYFIKACJI

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. ustalono jednolity, usystematyzowany układ specyfikacji, obowiązujący niezależnie od tego czy specyfikacje dotyczą grup robót, rodzajów robót czy robót podstawowych.

Zgodnie z rozporządzeniem nie występuje podział specyfikacji na szczegółowe i ogólne specyfikacje techniczne.

W rozporządzeniu jest mowa o specyfikacjach technicznych, przy czym przewidziano możliwość opracowania tzw. ogólnej specyfikacji technicznej, w której można ujmować wspólne wymagania dotyczące robót objętych przedmiotem zamówienia. Nie ma bowiem potrzeby aby powtarzać takie same informacje, dane i wymagania w poszczególnych specyfikacjach.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych są opracowaniami zawierającymi zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

W celu spełnienia tych zadań specyfikacje techniczne powinny jasno określać:

1) wymagane właściwości materiałów i wyrobów oraz sposób kontroli tych właściwości w warunkach budowy,

2) reguły jakie powinny być przestrzegane przy wykonywaniu robót, stanowiące uzupełnienie i uszczegółowienie opisów zawartych w projektach,

3) wymagania i podstawy techniczno-organizacyjne dla potrzeb odbiorów i rozliczeń wykonanych robót.

Określona w § 14 ust. 1 rozporządzenia zawartość specyfikacji ujęta w 10 punktach odpowiada stosowanej od lat w krajach zachodnich praktyce a także wprowadzonym w latach dziewięćdziesiątych i stosowanym w drogownictwie układem specyfikacji i obejmuje:

1) część ogólną,

2) wymagania dotyczące wyrobów budowlanych,

3) wymagania dotyczące sprzętu i maszyn,

4) wymagania dotyczące środków transportu,

5) wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych,

6) opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych,

7) wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót,

8) opis sposobu odbioru robót budowlanych,

9) opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących,

10) dokumenty odniesienia.

W celu poprawnego opracowania specyfikacji technicznych każda specyfikacja, z wyłączeniem tzw. ogólnej specyfikacji, powinna składać się z 10 punktów, co nie oznacza, iż zawsze w każdym punkcie (w szczególności dotyczy to punktów 2-5) muszą być sformułowane szczególne wymagania.

W punkcie 1 specyfikacji, czyli w „części ogólnej” należy podać w szczególności:

- nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego (chodzi o nazwę, która będzie wpisana przy wypełnianiu formularza ogłoszenia);

- przedmiot i zakres robót budowlanych, objętych daną specyfikacją, co jest szczególnie ważne dla potrzeb późniejszego opracowania przedmiaru,

- wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych (przykładowo: prace towarzyszące obejmują opracowanie szczegółowego harmonogramu wykonania prac w poszczególnych pomieszczeniach, uzgodnionego z ich użytkownikami; roboty tymczasowe obejmują: wykonanie (montaż i demontaż) rusztowań klatek schodowych, wykonanie zabezpieczeń podłóg i sprzętu,...... ); w punkcie tym istotne jest wskazanie wszystkich robót i prac, których obowiązek wykonania należy do wykonawcy robót budowlanych, a których sposób wyceny i rozliczeń jest określony w dalszej części specyfikacji (patrz pkt 9);
 

- informacje o terenie budowy (nie ujęte w dokumentacji projektowej) zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robót budowlanych,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

- warunków dotyczących organizacji ruchu,

- ogrodzenia,

- zabezpieczenia chodników i jezdni;

- w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia nazwy i kody:

- grup robót,
- klas robót,
- kategorii robót;
 

- określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W punkcie 2 specyfikacji należy wyszczególnić materiały, ze wskazaniem wyrobów budowlanych, stosowane do wykonania robót z określeniem ich właściwości, zakresu i metod badań w nawiązaniu do dokumentów odniesienia, a także sposób opakowania danego materiału, wymagania dotyczące transportu, wyładunku, składowania lub magazynowania, w zakresie mającym wpływ na wymagany standard i jakość wykonania robót; w szeregu wypadkach zamawiający w uzgodnieniu z autorem specyfikacji może podjąć decyzję, że zadowalające są wymagania określone projektami i wówczas w tym punkcie wystarczającym będzie zapis: „zgodnie z projektami”.

W punktach 3 i 4 należy podać wymagania dotyczące rodzaju i parametrów technicznych sprzętu oraz środków transportu wymaganych lub zalecanych do stosowania ze względu na rodzaje wbudowywanych materiałów, wyrobów, urządzeń i konstrukcji, a także warunki lokalizacyjne i organizacyjne; podobnie jak w punkcie 2 możliwa i spotykana jest sytuacja, gdy nie ma potrzeby formułowania ograniczeń i zaleceń odnośnie użycia sprzętu oraz środków transportu, ale wówczas należy o tym poinformować wykonawcę poprzez odpowiedni zapis np. „brak wymagań”, pamiętając o ewentualnych zapisach w SIWZ dotyczących wymagań odnośnie dysponowania przez Wykonawcę określonym potencjałem technicznym.

Punkt 5 specyfikacji powinien zawierać opis wymaganej techniki wykonania robót z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz wymagań specjalnych; możliwym i celowym jest przy tym odpowiednie wykorzystanie norm, aprobat technicznych oraz wydawnictw zawierających warunki techniczne wykonania i odbioru robót jako dokumentów odniesienia.

Zgodnie z rozporządzeniem punkt 6 specyfikacji ma zawierać opisać działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia; w szczególności należy określić zasady kontroli jakości stosowanych wyrobów i wykonanych robót, w tym dotyczące pobierania próbek, badań i pomiarów zgodnie z wymaganiami norm, a w przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosując wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

Wyżej opisane punkty specyfikacji (od 2 do 6) mogą i powinny w jak najszerszym zakresie uwzględniać normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1÷3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Należy bowiem pamiętać, że zgodnie z ustawą o normalizacji (art. 5 ust. 3) normy stosuje się na zasadzie dobrowolności. [1] Jednocześnie przy opisie wymagań za pomocą norm i innych wymienionych w ustawie dokumentów odniesienia, koniecznym jest wskazanie, że dopuszczalne są rozwiązania równoważne (art. 4 ustawy Pzp).

Punkt 7 dotyczący przedmiaru i obmiaru wymaga szczególnej uwagi, gdyż treść tego punktu warunkuje właściwe opracowanie przedmiaru a w konsekwencji w wielu wypadkach bezkonfliktowe rozliczenie robót z wynagrodzeniem kosztorysowym. Obecnie, w związku z odejściem przed wieloma laty od urzędowego charakteru bazy normatywnej do kosztorysowania (katalogów), zawierającej obowiązujące zasady opracowania przedmiarów dla poszczególnych rodzajów robót, żaden akt prawny nie określa jak opracować przedmiar robót. Tym samym, to

w specyfikacji technicznej należy dokładnie sprecyzować wg jakich reguł będą obmierzane i obliczane ilości robót. Wskazanym jest wykorzystanie odpowiednio zasad opisanych szczegółowo w bazie normatywnej – Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR) lub innych tego typu wydawnictwach.

Treść tego punktu będzie oczywiście zróżnicowana przede wszystkim w zależności od zakładanej formy wynagrodzenia oraz przyjętych podstaw i zasad kalkulacji ceny i rozliczenia robót budowlanych.

W punkcie 8 należy szczegółowo opisać procedury (zasady, tryb) i podstawy dokonywania odbiorów robót ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających, odbiorów częściowych, odbioru końcowego i odbioru pogwarancyjnego.

Punkt 9 specyfikacji powinien zawierać określenie sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących wymienionych w punkcie 1 specyfikacji w szczególności ustalenia dotyczące tego, czy będą rozliczane odrębnie czy w ramach rozliczenia robót podstawowych. Od tych ustaleń zależy bowiem, czy roboty tymczasowe mają stanowić odrębne pozycje przedmiarowe, a prace towarzyszące mają stanowić przedmiot odrębnej kalkulacji ceny i rozliczenia poza robotami budowlanymi.

W punkcie 10 specyfikacji technicznej należy wymienić wszystkie wskazane jako obowiązujące przy wykonywaniu określonych w specyfikacji robót budowlanych dokumenty odniesienia niezależnie od ich przywołania w specyfikacji, załączając te spośród nich, które mogą być niedostępne dla wykonawcy. Wpisanie jako dokumenty odniesienia norm krajowych innych krajów (np. DIN) oraz wydawnictw zagranicznych może skutkować zastrzeżeniami, pytaniami a nawet protestami wykonawców, domagających się przekazania /udostępnienia tych opracowań.

PODSUMOWANIE

Z przedstawionego zestawienia i opisu zawartości specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wynika, że:

- tylko część punktów może i powinna być opracowana w wyniku zlecenia na zewnątrz, np. przez biuro projektowe,

- ze względu na zakres danych zawartych w specyfikacji i przedmiarze, specyfikacje powinny być opracowane przed wykonaniem przedmiaru robót,

- specyfikacje techniczne, ponieważ zawsze występują łącznie z dokumentacją projektową, nie powinny dublować informacji, danych i wymagań zawartych w dokumentacji projektowej,

- w opracowanie specyfikacji powinien na bieżąco być zaangażowany zamawiający przekazując piszącemu specyfikacje ustalenia i wymagania będące w jego właściwości oraz uzgadniając proponowane rozwiązania.

W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót nieskomplikowanych pod względem technicznym i niewymagających pozwolenia na budowę, specyfikacje techniczne mogą być oczywiście w całości opracowane przez samego Zamawiającego.

Podsumowując, jeszcze raz warto podkreślić kluczowe znaczenie specyfikacji zarówno na etapie udzielania zamówienia jak i późniejszej jego realizacji, o czym powinni pamiętać przede wszystkim Zamawiający, ale również Wykonawcy ubiegający się o zamówienie.

[1] przyp. red. : zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym w Dziale Prawnym komunikatem MI "Stosowanie Eurokodów w projektowaniu budynków"

Wydanie:

BUDUJ Z GŁOWĄ
Poradnik Kosztorysanta nr 2/2010
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

Products for Excellence in Education™
Digital 2300AV Series
featuring CD, CD-R, and CD-RW Compatibility
Model 2385AV-02
Model 2395AV-02
CALIFONE INTERNATIONAL, INC.
Chatsworth, CA 91311
Owner’s Manual
www. califone. com
Models 2385AV-02/2395AV-02

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
Tape running is unstable. Is there excessive slack in the tape? CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK - DO NOT OPEN There is excessive noise, the sound Are the tape heads dirty? quivers or there are breaks in the sound. CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. Recording The lightning flash with arrowhead The exclamation point within a The RECORD key cannot be depressed. Is a cassette l
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
Service and Repair Instructions Inspecting & Unpacking In the event that service should become necessary for any reason, contact the dealer from whom you Although the shipping carton and packaging materials are designed to prevent damage during shipment, you purchased this unit. The service or repairs can be done promptly and efficiently by your Califone dealer. If should inspect the carton for any signs of mishandling or damage immediately upon receiving your new unit. you wish assistance from
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
5. Use the Tuning buttons to select the desired station. 6. Adjust antenna for best reception. Front View Note: When tuning FM stereo stations the FM indicator will light when an FM stereo station is tuned in. 18 3 46 2 13 33 Care and Handling of Compact Discs 1. Handle the disc by its edges or center hole. To keep the disc clean, avoid touching the data surface. 2. Data is embedded directly beneath the label, protected only by a thin lacquer layer and is more vulnerable to damage than the botto
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
/ T O VO RE U N L E E NO S U T O R M • E M T S Y SE / E To pause a playing CD Press the PLAY/PAUSE button again. The pause indicator “II” will appear on the display. Press PLAY/PAUSE Top View again to resume play. 26 32 1 BALANCE To stop a playing CD PHONES Press the STOP button. The Display shows, “—”. ON 19 47 Note: When you press PLAY again the Player will return to the first song. The Display will show “00” and 14 OFF 9 then “01”. A POWER 10 U 11 8 To skip forward or backward from track to t
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
GETTING STARTED Set the FUNCTION Selector to: TAPE (4) to record from microphone. Plug mic into jack (29) or (30) When the ‘Power’ button (1) is depressed the LED (2) to the left of the LCD display (3) will be red for standby AM/FM (5) to record from radio mode. Pushing the LED will cause the LED to be green indicating the unit is fully powered up. CD (6) to record from CD 1. Insert a blank tape into cassette Deck A. • Depressing the ‘Tape’ (4) button will cause the LCD display to show ‘Tape’. 2
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
Extension Speaker Jacks. Stereo extension speakers may be plugged into the 1/4” L (left) and R (right) Programming Stations speaker jacks (28) on the rear of the cabinet. 20 FM stations and 12 AM stations can be saved in memory with the ‘PRESET’ (16) function. NOTE: WHEN EXTENSION SPEAKERS ARE PLUGGED IN THE INTERNAL SPEAKERS • Select a station to be saved in memory and press the ‘PROGRAM’ (17) button to see ‘_ _’ appear ARE DISABLED on the LCD display. Memory Display Microphone Jack. To record
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
•To Pause press the ‘PLAY/PAUSE’ button while the disc is playing, the playing time will flash. Random Play Function Pressing the ‘PLAY/PAUSE’ button again will start the disc again from where it paused. Pressing the ‘RANDOM’ button (24) during CD play or stop condition will engage random play. Pressing again will cancel the function. Note: If the CD has memory programmed, the random function cannot operate until •To select a track to play, press the ‘SKIP FORWARD’ >> (20) or ‘SKIP BACK’ << (21)

Podręcznik wyceny i specyfikacji Califone 2385av 03

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik wyceny i specyfikacji Califone 2385av 03

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik wyceny i specyfikacji Califone 2385av 03