Podręcznik użytkownika i instrukcja montażu Dell Inspiron Pp42l

Podręcznik użytkownika i instrukcja montażu Dell Inspiron Pp42l to oficjalna dokumentacja techniczna przeznaczona do odpowiedniego użytkowania i zarządzania komputerem Dell Inspiron Pp42l. Zawiera ona wszystkie kroki, które należy wykonać przed i po zakupie komputera, aby zapewnić maksymalny poziom wydajności i bezpieczeństwa. Podręcznik użytkownika i instrukcja montażu obejmują także informacje dotyczące konfiguracji komputera, instalacji i konfiguracji oprogramowania, aktualizacji sterowników i narzędzi diagnostycznych, jak również informacje dotyczące zasilania i konserwacji komputera.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika i instrukcja montażu Dell Inspiron Pp42l

Powrót do spisu treś

ci

Zespół 

chłodzący

Dell™ Inspiron™ 1370 —

Instrukcja serwisowa

Wymontowywanie zespołu chłodzącego

Montaż zespołu chłodzącego

Wymontowywanie zespołu chłodzącego

1.

Postępuj zgodnie z procedurami opisanymi w sekcji

Zanim zaczniesz

.

2.

Wymontuj akumulator (zobacz

Wyjmowanie akumulatora

).

3.

Wykonaj instrukcje podane w punktach

krok 3

do

krok 15

w sekcji

Wyjmowanie płyty systemowej

4.

Wymontuj płytę zasilającą (zobacz

Demontaż płyty zasilającej

5.

Poluzuj cztery wkręty osadzone i wykręć dwa wkręty na zespole chłodzącym.

6.

Wymontuj zespół 

chłodzący z płyty systemowej.

Montaż zespołu chłodzącego

Wyrównaj cztery wkrę

ty osadzone zespołu chłodzącego z otworami płyty systemowej i dokręć je.

Włóż dwa pozostałe wkręty mocujące zespół chłodzący do płyty systemowej.

Zamontuj płytę zasilającą (zobacz

Montaż płyty zasilającej

OSTRZEŻENIE:

Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera należy zapoznać się z

instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi z komputerem. Więcej informacji o zasadach bezpieczeństwa znajduje się na stronie
dotyczącej przestrzegania przepisów, pod adresem www. dell. com/regulatory_compliance. 

Jeśli zespół chłodzący jest wymontowywany z komputera gdy radiator jest gorący, nie należy dotykać metalowej obudowy

zespołu chłodzącego.

PRZESTROGA:

Naprawiać komputer może tylko przeszkolony pracownik serwisu. Uszkodzenia wynikające z napraw serwisowych

nieautoryzowanych przez firmę Dell™ nie są objęte gwarancją.

Aby uniknąć wyładowania elektrostatycznego, należy odprowadzić ładunki z ciała za pomocą opaski uziemiającej na nadgarstek

lub dotykając kilkakrotnie niemalowanej metalowej powierzchni (np. panelu tylnego) komputera.

Aby uniknąć uszkodzenia płyty systemowej, przed rozpoczęciem pracy wewnątrz komputera należy wyjąć główny akumulator 

(zobacz

Wyjmowanie akumulatora

).

1

zespół 

chłodzący

2

wkręty osadzone (4)

3

wkręty (2)

4

płyta systemowa

UWAGA:

Użyj znajdującej się w zestawie podkładki termoprzewodzącej, aby zapewnić przewodnictwo cieplne.

Poniższa procedura zakłada, że zespół chłodzący został uprzednio zdemontowany, a użytkownik jest gotowy do jego zamontowania.

30

Płyta przycisku zasilania

Montaż płyty przycisku zasilania

1

Wykonaj procedurę przedstawioną w rozdziale „Przed rozpoczęciem pracy”
na stronie 7.

2

Wsuń płytę przycisku zasilania pod zatrzaski w podparciu dłoni i ustaw
otwory na wkręty na płycie przycisku zasilanie zgodnie z otworami na
podparciu dłoni.

3

Wkręć wkręt mocujący płytę przycisku zasilania do podparcia dłoni.

4

Wsuń kabel płyty przycisku zasilania przez szczelinę w zespole podparcia dłoni.

5

Odwróć zespół podparcia dłoni.

6

Wykonaj procedury od krok 3 do krok 7 przedstawione w rozdziale „Montaż
zespołu podparcia dłoni” na stronie 26.

7

Umieść akumulator. Zobacz: „Montaż akumulatora” na stronie 12.

PRZESTROGA:

Przed włączeniem komputera należy przykręcić

wszystkie wkręty i sprawdzić, czy żadne nieużywane wkręty nie
pozostały wewnątrz komputera. Pominięcie tej czynności może
spowodować uszkodzenie komputera.

1

zatrzaski (2)

2

płyta przycisku zasilania

3

wkręt

Informacja o ostrzeżeniach

Dell Vostro 460 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

Dell OptiPlex 9020 AlODell OptiPlex 9020 AlO Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub

Dell Latitude E5410/E5510Dell Latitude E5410/E5510 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała

Dell Latitude E5430/E5530Dell Latitude E5430/E5530 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała

Dell Latitude E7240/E7440Dell Latitude E7240/E7440 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała

Przewodnik użytkownikaDell Latitude D531 Przewodnik użytkownika www. dell. com support. com Uwagi, ostrzeżenia i przestrogi UWAGA: UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej wykorzystać komputer. OSTRZEŻENIE: OSTRZEŻENIE

Urządzenia zewnętrzneUrządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Dell Latitude E6410/E6410 ATGDell Latitude E6410/E6410 ATG Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń

Dell Vostro 3460/3560Dell Vostro 3460/3560 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub

Dell Vostro 2420/2520Dell Vostro 2420/2520 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub

Dell Precision M4800/M6800Dell Precision M4800/M6800 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała

Dell Latitude E6230/E6330Dell Latitude E6230/E6330 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała

Dell Latitude E5440/E5540Dell Latitude E5440/E5540 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKAPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DOCK Podręczniki użytkownika w innych wersjach językowych znajdują się w witrynie LandingZone. net/user-guides 2012 Infiniti Wing, Inc All R DOKOWANIE. BLOKOWANIE. POŁĄCZENIE. Szanowny

Urz dzenia zewn trzneUrz dzenia zewn trzne Numer katalogowy dokumentu: 430221-241 Stycze 2007 r. W tym podręczniku opisano sposób obsługi urządzeń zewnętrznych. Spis tre ci 1 U ywanie urz dze USB Podłączanie urządzenia USB...................... html">

Podręcznik użytkownika i instrukcja montażu Dell Inspiron Pp42l

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika i instrukcja montażu Dell Inspiron Pp42l

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika i instrukcja montażu Dell Inspiron Pp42l