Podręcznik użytkowania i konserwacji Filtrete Fapf03

Filtrete Fapf03 to jeden z najbardziej zaawansowanych filtrów powietrza, zaprojektowanych z myślą o jak najlepszej ochronie przed alergenami, kurzem i roztoczami. Podręcznik użytkownika Filtrete Fapf03 zawiera wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego użytkowania i konserwacji filtra. W podręczniku znajdują się informacje dotyczące instalacji, użytkowania, czyszczenia i wymiany filtra, a także wskazówki dotyczące zapobiegania problemom z filtrem. Przestrzeganie instrukcji zawartych w podręczniku użytkowania i konserwacji Filtrete Fapf03 pozwala na zmniejszenie ryzyka uszkodzenia filtra i zachowanie jego najlepszych właściwości filtrujących.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkowania i konserwacji Filtrete Fapf03

Używamy różnych plików cookie stron trzecich w celu zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy odwiedzin naszych stron. Użyj poniższych opcji, aby zarządzać ustawieniami plików cookie. Możesz zmienić ustawienia plików cookie w dowolnym momencie. Pamiętaj, że jeśli odmówisz używania plików cookie, niektóre funkcje naszej witryny mogą nie działać.

Ustawienia dla wszystkich usług

Dotyczy to wszystkich usług

Portale społecznościowe

Filmy i multimedia

Las dla nas i przyszłych pokoleń

Podręcznik użytkowania logo PEFC

Dla PEFC bardzo ważna jest ochrona znaku towarowego oraz dopilnowanie, aby logo i etykieta były używane w wierny i możliwy do zweryfikowania sposób oraz aby jakiekolwiek towarzyszące im stwierdzenia były merytoryczne i nie wprowadzały w błąd.Podręcznik użytkownika logo PEFC został stworzony, aby...

Certyfikowane przez PEFC

Powierzchnia lasów: 325 mln ha

Liczba właścicieli lasów > 750 tys.

Liczba firm (CoC): 20 000

Każdy wykonawca budowlany wie, jak nierealistyczne bywają oczekiwania inwestorów w zakresie gwarancji i rękojmi. Bardzo często w ramach gwarancji inwestorzy oczekują usunięcia wad, które wynikają wyłącznie z braku należytej konserwacji, a odmowa usunięcia takiej wady przez wykonawcę skutkuje sporem, często sądowym. Wyjaśniamy, jak w prosty sposób wykonawca może się zabezpieczyć przed roszczeniami inwestora.

Mimo że gwarancja zazwyczaj nie obejmuje wad powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania lub konserwacji przedmiotu umowy, należy pamiętać, że inwestor nie musi mieć wiedzy i świadomości, czy i jakie zabiegi konserwacyjne są niezbędne. Dlatego powołanie się na brak należytej konserwacji przedmiotu umowy wymaga od wykonawcy uprzedniego przekazania inwestorowi, i to w sposób jednoznaczny i zrozumiały, informacji o wymaganym sposobie dbania o przedmiot umowy.

Taką funkcję najlepiej spełnia instrukcja użytkowania obiektu, która powinna być przekazana inwestorowi w formie dokumentu po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

Co powinna zawierać instrukcja użytkowania i konserwacji budynku?

1. Dane i opis przedmiotu robót

Instrukcja powinna zawierać na pierwszej stronie dane zamawiającego i wykonawcy oraz opis przedmiotu robót, tak aby z treści wynikało, czego instrukcja dotyczy oraz kto ją przygotował i kogo obowiązuje.

2. Opis budynku

Następnie należy ogólnie opisać obiekt, wykonane prace, cel instrukcji, konserwacji i przeglądów.

Przykład

Celem instrukcji jest przybliżenie zamawiającemu zasad prawidłowego użytkowania, serwisowania, konserwacji oraz obsługi obiektu. Wszystkie osoby zarządzające lub korzystające z obiektu muszą zostać zapoznane z niniejszą instrukcją, a jeśli użytkowanie określonego elementu obiektu tego wymaga, również przeszkolone w zakresie jego użytkowania.

Obiekt (tutaj opis budynku) powinien być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, a w szczególności z:

a) Prawem budowlanym (ustawa z dnia 7 lipca 1994),

b) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

c) zasadami sztuki budowlanej, ochrony środowiska

– jak również zgodnie z treścią niniejszej instrukcji, w tym opisanych w niej zasad w zakresie przeglądów oraz konserwacji elementów obiektu.

>>> Wzrost cen materiałów budowlanych a sądowa modyfikacja umowy

>>> Odbiory domów i mieszkań – wymagane dokumenty

>>> Uchylanie się inwestora od odbioru robót

3. Odniesienie instrukcji do karty gwarancyjnej, instrukcji producentów lub zapisów umowy dotyczących gwarancji

Instrukcja użytkowania budynku powinna być zbieżna z zapisami gwarancji oraz instrukcji producentów, np. użytych materiałów czy urządzeń, tak by zapisy poszczególnych dokumentów nie okazały się sprzeczne.

Jeśli wykonawca przekazuje zamawiającemu instrukcje producentów w zakresie użytych materiałów czy urządzeń, we własnej instrukcji powinien wskazać, że zamawiającego obowiązują przekazane instrukcje producentów.

Fot. stock. adobe. com/Rawpixel. com

Niniejsza instrukcja nie zwalnia zamawiającego, a także innych osób korzystających z obiektu z przestrzegania przepisów prawa, zapisów karty gwarancyjnej/umowy o roboty budowlane z dnia …………. (w zakresie gwarancji), instrukcji producentów (stanowiących załącznik nr…………………), jak również z dochowania staranności celem utrzymania obiektu w stanie należytym.

4. Obowiązkowe kontrole i przeglądy

Należy wskazać częstotliwość, sposób przeprowadzania oraz podmiot, który powinien przeprowadzać kontrole i przeglądy, zalecane przez wykonawcę, a także te wskazane w przepisach prawa.

W tej części należy opisać:

 • warunki wykonywania przeglądów zgodnie z Prawem budowlanym,
 • obowiązkowe kontrole obiektów budowlanych wynikające z przepisów prawa,
 • warunki wykonywania przeglądów zalecanych przez wykonawcę, a nieopisanych w punktach wyżej.

5. Użytkowanie i konserwacja poszczególnych elementów obiektu budowlanego

Dla porządku i przejrzystości instrukcji należy opisać każdy z poszczególnych elementów obiektu budowlanego. Oto przykładowy

podział:

 • konstrukcja obiektu,
 • ściany,
 • elewacje,
 • fasady,
 • dach,
 • obróbki,
 • posadzki,
 • stolarka,
 • bramy,
 • wykończenia,
 • wyposażenie,
 • instalacje,
 • systemy,
 • urządzenia.
 • W każdym z punktów powinien znaleźć się opis prawidłowego użytkowania i konserwacji oraz opis działań zakazanych i ich skutków.

  Obróbki blacharskie wymagają prac konserwacyjnych polegających na ………

  Prace konserwacyjne powinny być wykonywane za pomocą ………….., przy użyciu …….

  W ramach okresowych przeglądów budynku należy poddawać kontroli miejsca ………..

  Zabrania się……….., co może skutkować …………

  6. Elementy dodatkowe

  Instrukcja może również zawierać formularz zgłaszania usterek, wzory protokołów kontroli i przeglądów, listę zalecanych środków konserwacyjnych.

  Dlaczego instrukcja użytkowania i konserwacji budynku jest korzystna dla wykonawcy?

  Przygotowując instrukcję, należy się oprzeć na instrukcjach użytkowania i konserwacji dostępnych u producentów materiałów lub urządzeń. Dokumenty te mogą stanowić podstawę instrukcji wykonawcy uzupełnioną o własną wiedzę i doświadczenie. Producenci zazwyczaj szczegółowo opisują prawidłowy sposób konserwacji, niejednokrotnie wskazują też środki, jakich powinno się używać.

  Opracowanie i przekazanie inwestorowi instrukcji użytkowania obiektu nie daje oczywiście pewności, że inwestor nie zgłosi wady wynikającej z niewłaściwej konserwacji, ale daje wykonawcy silny argument pozwalający odmówić uznania niezasadnej reklamacji. Praktyka pokazuje, że w przypadku braku instrukcji sądy stają po stronie inwestorów. Uznają bowiem, że inwestorzy nie muszą się znać na konserwacji obiektu, a nieprzekazanie takich szczegółowych informacji przez wykonawcę uzasadnia jego odpowiedzialność za powstałą wadę.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm. ).
  2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (tekst jedn. : Dz. 1333 ze zm.

  Zobacz też: Usterki w budownictwie – najczęstsze przyczyny

  Sprawdź: Produkty budowlane

  PODRĘCZNIK INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI

  CZĘŚĆ 2

  PODRĘCZNIK NALEŻY STARANNIE PRZECHOWYWAĆ

  1. WPROWADZENIE

  Niniejszy podręcznik instrukcji składa się z dwóch części:

  CZĘŚĆ 1, zawierająca informacje ogólne dotyczące naszej

  produkcji oraz CZĘŚĆ 2, zawierająca informacje szczegółowe

  dotyczące elektropomp, którą Państwo nabyli. Obydwie części

  uzupełniają się, dlatego też najlepiej posiadać jedną i drugą.

  Należy stosować się do przepisów zawartych w obydwu

  częściach, aby otrzymać najlepszą wydajność oraz zapewnić

  poprawne funkcjonowanie elektropompy. W celu dalszych

  informacji należy zwrócić się do najbliższego, autoryzowanego

  punktu sprzedaży.

  W przypadku gdyby informacje zawarte w obydwu częściach były

  sprzeczne, należy zastosować się do poleceń szczegółowych

  znajdujących się w CZĘŚCI 2.

  ZABRANIA

  SIĘ

  JAKIEJKOLWIEK

  RÓWNIEŻ

  CZĘŚCIOWEGO,

  NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA.

  W podręczniku znajdują się niżej wymienione symbole:

  UWAGA

  Ryzyko uszkodzenia pompy lub instalacji

  Ryzyko zranienia osób lub uszkodzenia przedmiotów

  Ryzyko porażenia prądem

  2. SPIS TREŚCI

  3. OPIS I SPOSÓB UŻYCIA ELEKTROPOMPY

  4. DANE TECHNICZNE

  5. PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

  6. SCHEMATY I RYSUNKI

  3. 1. OPIS

  Nazwa:

  ELEKTROPOMPY POWIERZCHNIOWE

  TYP

  SAMOZALEWANE

  Model:

  GPN/HAN/HWN

  3. 2. ZASTOSOWANIE

  Do instalacji ciśnieniowych, do nawadniania ogrodów, do

  pompowania czystej wody ze studni i zbiorników, itp. Do myjni

  samochodów, małych cystern działających automatycznie, o

  pompowania wody czystej (pitnej).

  Tylko w wersji GARDEN, zgodnie z Dyrektywą 2000/14/CE

  PL

  (zanieczyszczenie środowiskowe hałasem wytworzonym przez

  maszyny przeznaczone do pracy na wolnych przestrzeniach),

  mają zastosowanie jako pompy przenoszone i na otwartej

  przestrzeni.

  Należy używać elektropomp zgodnie z ich właściwościami

  technicznymi.

  3. 3. ZAKAZ UŻYTKOWANIA ELEKTROPOMP

  Niemożliwe jest użycie elektropomp do przemieszczania:

  − Woda brudna lub z zawiesinami;

  − wód zawierających kwasy lub roztwory zasadowe oraz

  płynów powodujących korozję;

  28

  FORMY

  POWIELANIA,

  ILUSTRACJI

  I/LUB

  TEKSTU

  str. 28

  str. 29

  − wody o temperaturze wyższej od podanej w tabeli 4. 1;

  − wody morskiej;

  − płynów łatwopalnych lub niebezpiecznych.

  Eleltropompy nie mogą być używane bez zanurzenia w cieczy.

  4. DANE TECHNICZNE

  4. DANE TECHNICZNE POMP GPN/HAN/HWN

  U. M.

  Maksymalna

  35

  temperatura

  °C

  pompowania płynu

  średnica zasysania

  *

  średnica przepływu

  Maksymalne

  MPa

  ciśnienie robocze

  * = gwintowanie według UNI ISO 228

  4. DANE TECHNICZNE SILNIKÓW

  Wymuszone napowietrzanie T. E. F. C.

  DANE INSTALACJI

  Należy zapoznać się z tabliczką znamionową

  ELEKTRYCZNEJ

  elektropompy

  JEDNOFAZOWA: jeśli inaczej nie zostało wskazane

  OCHRONA PRZECIW

  na dodatkowym dokumencie, automatyczna z

  PRZECIĄŻENIU

  automatycznym wysprzęglenie.

  TRÓJFAZOWA: do wykonania przez użytkownika. INFORMACJE NA TEMAT POZIOMU HAŁASU

  Model

  Wysokość osi

  700

  1500

  W tabeli znajdują się maksymalne wartości wydawania

  dźwięków elektropomp.

  * poziom natężenia dźwiękowego – średnia na odległości

  jednego metra od pompy. Tolerancja ±2. 5 dB.

  W CELU PODNIESIENIA LUB OPUSZCZENIA

  ELEKTROPOMPY

  PRZYMOCOWANEGO

  NALEŻY UŻYWAĆ NIGDY W TYM CELU

  ZASILAJĄCEGO PRZEWODU ELEKTRYCZNEGO.

  5. INSTALOWANIE

  W celu instalacji pomp należy postępować tak, jak podano

  w Części 1 w rozdziale 7. 2 i dostosować się również do

  poniższego zalecenia:

  – Zastosować rurę z właściwą średnicą mając na uwadze, że

  średnica ssania (część przednia pompy) jest inna od średnicy

  wyjścia (strona górna pompy), (patrz rozdz. 4). NAPEŁNIANIE POMPY (RYS. 1)

  CZYNNOŒCI DO WYKONANIA Z PRZY TABLICZCE

  ZACISKOWEJ SILNIKA DOBRZE ZAMKNIÊTEJ.

  a) Odkręcić korek (1) znajdujący się w górnej części pompy;

  b) Za pomocą lejka napełnić pompę wodą aż do przelania;

  c) Zakręcić korek do oporu, aby zapobiec infiltracji powietrza.

  do użytku domowego według CE-EN 60335-241

  60 do innych zastosowań

  G 1

  G ¼

  0. 6

  LpA [dB]*

  63

  <70

  71

  NALEŻY

  UŻYĆ

  SZNURA

  DO

  UCHWYTU;

  NIE

  Podręcznik użytkowania i konserwacji Filtrete Fapf03

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkowania i konserwacji Filtrete Fapf03

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkowania i konserwacji Filtrete Fapf03