Instrukcja użytkowania i pielęgnacji Aeg Hk654400xb

Instrukcja użytkowania i pielęgnacji Aeg HK654400XB to szczegółowy podręcznik użytkowania i pielęgnacji urządzenia Aeg HK654400XB. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznych praktyk przy używaniu urządzenia, jego konserwacji i naprawy. Zawiera również instrukcje dotyczące instalowania i konfigurowania urządzenia oraz używania i konserwacji jego akcesoriów. Instrukcja użytkowania i pielęgnacji Aeg HK654400XB zawiera również ważne informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa, które należy przestrzegać przy używaniu urządzenia. Instrukcja jest niezbędna do użytkowania i pielęgnacji Aeg HK654400XB w celu zapewnienia jego poprawnego działania.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja użytkowania i pielęgnacji Aeg Hk654400xb

Zobacz poniższy poradnik dla AEG HK654400XB. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące AEG HK654400XB, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji AEG HK654400XB. Upewnij się, że opisujesz trudności z AEG HK654400XB tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o AEG HK654400XB

Strona: 1

SPIS TREŚCI1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................. 202. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................. 213. OPIS URZĄDZENIA..................................................... 244. CODZIENNA EKSPLOATACJA............................................ 255. PRZYDATNE RADY I WSKAZÓWKI........................................ 286. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE......................................... 317. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW......................................... 318. INSTALACJA.......................................................... 339. DANE TECHNICZNE.................................................... 35Z MYŚLĄ O PERFEKCYJNYCH REZULTATACHDziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o wieloletniejbezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne technologie, które ułatwiają życie — niewszystkie te funkcje można znaleźć w zwykłych urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilkuminut na lekturę w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania urządzenia.Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać:Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemóworaz informacje dotyczące serwisu:www. aeg. comZarejestruj swój produkt, aby uprościć jego obsługę serwisową:www. com/productregistrationKupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojegourządzenia:www. com/shopOBSŁUGA KLIENTAZalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.Kontaktując się z serwisem, należy przygotować poniższe dane.Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej. Model, numer produktu, numer seryjny.Ostrzeżenie/przestroga – informacje dotyczące bezpieczeństwa.Informacje i wskazówki ogólneInformacje dot. ochrony środowiskaProducent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszegopowiadomienia.POLSKI 19

Strona: 2

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWAPrzed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenianależy dokładnie przeczytać dołączoną instrukcję obsłu‐gi. Producent nie odpowiada za uszkodzenia i obraże‐nia ciała spowodowane nieprawidłową instalacją i eks‐ploatacją. Należy zachować instrukcję wraz z urządze‐niem do wykorzystania w przyszłości.1. 1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonychzdolnościach ruchowych, sensorycznych lubumysłowychOSTRZEŻENIE!Występuje zagrożenie uduszeniem lub odniesie‐niem obrażeń mogących skutkować trwałym kalec‐twem.• Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniuósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych zdol‐nościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowychbądź nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświad‐czenia, jeśli będą one nadzorowane przez dorosłąosobę lub osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeń‐stwo.• Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się urządze‐niem.• Wszystkie opakowania należy przechowywać pozazasięgiem dzieci.• Dzieci i zwierzęta nie powinny zbliżać się do pracują‐cego lub stygnącego urządzenia. Łatwo dostępneelementy urządzenia mocno się nagrzewają.• Jeśli urządzenie jest wyposażone w blokadę urucho‐mienia, zaleca się jej włączenie.• Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować siędzieci bez nadzoru dorosłych.20 www. com

Strona: 3

1. 2 Ogólne zasady bezpieczeństwa• Urządzenie oraz jego nieosłonięte elementy nagrze‐wają się podczas pracy do wysokiej temperatury. Niedotykać elementów grzejnych.• Nie sterować urządzeniem za pomocą zewnętrznegozegara ani niezależnego układu zdalnego sterowania.• Pozostawienie bez nadzoru potraw zawierającychtłuszcz lub olej na włączonej płycie grzejnej może byćprzyczyną pożaru.• Nie gasić pożaru wodą – należy wyłączyć urządzenie,a następnie przykryć płomień pokrywą lub kocemgaśniczym.• Nie przechowywać żadnych przedmiotów na powierz‐chni gotowania.• Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek parowych.• Na powierzchni płyty grzejnej nie wolno kłaść przed‐miotów metalowych, takich jak sztućce lub pokrywkido garnków, ponieważ mogą one bardzo się roz‐grzać.• Jeśli na powierzchni szkła ceramicznego pojawią siępęknięcia, należy wyłączyć urządzenie, aby uniknąćryzyka porażenia prądem elektrycznym.• Po zakończeniu używania płyty należy wyłączyć polegrzejne za pomocą elementu sterującego. Nie pole‐gać na działaniu układu wykrywania obecności na‐czyń.2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA2. 1 InstalacjaUrządzenie może zainstalowaćwyłącznie wykwalifikowana oso‐ba.• Usunąć wszystkie elementy opakowa‐nia.• Nie instalować ani nie używać uszko‐dzonego urządzenia.• Należy postępować zgodnie z instruk‐cją instalacji dostarczoną wraz z urzą‐dzeniem.POLSKI 21

Strona: 4

• Zachować minimalne odstępy od in‐nych urządzeń i mebli.• Zachować ostrożność podczas prze‐noszenia urządzenia, ponieważ jestono ciężkie. Zawsze używać rękawicochronnych.• Po przycięciu zabezpieczyć krawędzieblatu przed wilgocią za pomocą odpo‐wiedniego uszczelniacza.• Zabezpieczyć spód urządzenia przeddostępem pary i wilgoci.• Nie instalować urządzenia przydrzwiach ani pod oknem. Zapobiegnieto możliwości strącenia gorącego na‐czynia z urządzenia przy otwieraniuokna lub drzwi.• Instalując urządzenie nad szufladaminależy zapewnić wystarczająco dużomiejsca między dolną częścią urzą‐dzenia a górną szufladą, aby umożli‐wić prawidłowy obieg powietrza.• Pozostawić 2 mm przestrzeni wentyla‐cyjnej między blatem roboczym aprzednią częścią zamontowanego podnim urządzenia. Gwarancja nie obej‐muje uszkodzeń spowodowanych bra‐kiem odpowiedniej przestrzeni wenty‐lacyjnej.• Spód urządzenia może być gorący.Zalecamy zamontowanie pod urządze‐niem niepalnej płyty uniemożliwiającejdostęp do urządzenia od spoduPodłączenie do siecielektrycznejWystępuje zagrożenie pożarem iporażeniem prądem elektrycz‐nym.• Wszystkie połączenia elektryczne mu‐szą być wykonane przez wykwalifiko‐wanego elektryka.• Urządzenie musi być uziemione.• Przed wykonaniem jakiejkolwiek czyn‐ności upewnić się, że urządzenie jestodłączone od zasilania.• Użyć odpowiedniego przewodu zasila‐jącego.• Nie dopuszczać do splątania przewo‐dów elektrycznych.• Podczas podłączania urządzenia dogniazda sieciowego upewnić się, żeprzewód zasilający lub jego wtyczka(jeśli dotyczy) nie będzie dotykać roz‐grzanych elementów urządzenia lubnaczyń.• Upewnić się, że urządzenie jest pra‐widłowo zainstalowane. Luźny lub nie‐właściwy przewód zasilający bądźwtyczka (jeśli dotyczy) może być przy‐czyną przegrzania styków.• Upewnić się, że zostało zainstalowanezabezpieczenie przed porażeniemprądem.• Przewód zasilający należy przymoco‐wać obejmą w celu jego mechaniczne‐go odciążenia.• Należy uważać, aby nie uszkodzićwtyczki (jeśli dotyczy) ani przewoduzasilającego. Wymianę uszkodzonegoprzewodu zasilającego należy zlecićprzedstawicielowi serwisu lub wykwali‐fikowanemu elektrykowi.• W instalacji elektrycznej należy zasto‐sować wyłącznik obwodu umożliwiają‐cy odłączenie urządzenia od zasilaniana wszystkich biegunach. Wyłącznikobwodu musi mieć rozwarcie stykówwynoszące minimum 3 mm.• Konieczne jest zastosowanie odpo‐wiednich wyłączników obwodu zasila‐nia: wyłączniki automatyczne, bez‐pieczniki topikowe (typu wykręcanego— wyjmowane z oprawki), wyłącznikiróżnicowo-prądowe (RCD) oraz stycz‐niki.2. 2 PrzeznaczenieNiebezpieczeństwo odniesieniaobrażeń ciała, oparzenia, pora‐żenia prądem.• Z urządzenia należy korzystać w wa‐runkach domowych• Nie zmieniać parametrów technicz‐nych urządzenia.• Nie używać zewnętrznego zegara aniniezależnego układu zdalnego stero‐wania do sterowania urządzeniem.• Nie pozostawiać włączonego urządze‐nia bez nadzoru.• Nie obsługiwać urządzenia mokrymirękoma lub jeśli ma ono kontakt z wo‐dą.22 www. com

Strona: 5

• Nie kłaść sztućców ani pokrywek na‐czyń na polach grzejnych. Mogą onestać się gorące.• Po każdym użyciu wyłączyć polegrzejne. Nie polegać na działaniuukładu wykrywania obecności naczyń.• Nie używać urządzenia jako powierz‐chni roboczej ani miejsca do przecho‐wywania przedmiotów.• Jeśli powierzchnia jest pęknięta, odłą‐czyć urządzenie od zasilania, abyuniknąć porażenia prądem.• Gdy urządzenie jest włączone, użyt‐kownicy z wszczepionym rozruszni‐kiem serca nie powinni zbliżać się doindukcyjnych pól grzejnych na odleg‐łość mniejszą niż 30 cm.Występuje zagrożenie pożaremlub wybuchem.• Pod wpływem wysokiej temperaturytłuszcze i olej mogą uwalniać łatwopal‐ne opary. Podczas podgrzewaniatłuszczów i oleju nie wolno zbliżać donich źródeł ognia ani rozgrzanychprzedmiotów.• Opary uwalniane przez gorący olejmogą ulec samoczynnemu zapłonowi.• Zużyty olej zawierający pozostałościproduktów spożywczych ma niższątemperaturę zapłonu niż świeży olej.• Nie umieszczać w urządzeniu, na nimani w jego pobliżu łatwopalnych sub‐stancji ani przedmiotów nasączonychłatwopalnymi substancjami.• Nie gasić pożaru wodą. Odłączyćurządzenie i przykryć płomień pokryw‐ką lub kocem gaśniczym.Występuje zagrożenie uszkodze‐niem urządzenia.• Nie stawiać gorących naczyń na pane‐lu sterowania.• Nie dopuszczać do wygotowania siępotraw.• Nie dopuszczać do upadku naczyń aniinnych przedmiotów na powierzchnięurządzenia. Może to spowodować jejuszkodzenie.• Nie włączać pól grzejnych bez naczyńani z pustymi naczyniami.• Nie kłaść na urządzeniu folii aluminio‐wej.• Naczynia żeliwne, aluminiowe lub zezniszczonym spodem mogą spowodo‐wać zarysowanie szkła ceramicznego.Dlatego nie należy przesuwać ich popowierzchni gotowania.2. 3 Konserwacja i czyszczenienia urządzenia.• Aby zapobiec uszkodzeniu powierzch‐ni urządzenia, należy regularnie jączyścić.• Do czyszczenia urządzenia nie wolnoużywać wody pod ciśnieniem ani parywodnej.• Czyścić urządzenie za pomocą wilgot‐nej szmatki. Stosować wyłącznie neu‐tralne środki czyszczące. Nie używaćproduktów ściernych, myjek do szoro‐wania, rozpuszczalników ani metalo‐wych przedmiotów.2. 4 UtylizacjaWystępuje zagrożenie odniesie‐nia obrażeń ciała lub uduszenia.• Aby uzyskać informacje dotycząceprawidłowej utylizacji urządzenia, na‐leży skontaktować się z lokalnymi wła‐dzami.• Odłączyć urządzenie od źródła zasila‐• Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.POLSKI 23

Strona: 6

3. OPIS URZĄDZENIA3. 1 Widok urządzenia1 23451 Indukcyjne pole grzejne2 Indukcyjne pole grzejne3 Indukcyjne pole grzejne4 Panel sterowania5 Indukcyjne pole grzejne3. 2 Układ panelu sterowania1 2 3 410 811 9 7 6Urządzenie obsługuje się dotykając pól czujników. Wyświetlacz, wskaźniki isygnały dźwiękowe informują użytkownika o włączonych funkcjach.pole czujnika funkcja1 Włączanie i wyłączanie urządzenia.2 Blokowanie/odblokowanie panelu stero‐wania.3 Wskaźniki funkcji zegara dlaposzczególnych pól grzejnychWskazują, dla którego pola grzejnegoustawiono czas.4 Wyświetlacz zegara Pokazuje czas w minutach.5 Włączanie funkcji Power.6 Wskazanie mocy grzania Pokazuje ustawienie mocy grzania.7 Pasek regulacji Ustawianie mocy grzania.8 / Przedłużanie lub skracanie czasu.9 Wybór pola grzejnego.10 Włączanie i wyłączanie funkcji STOP+GO.11 Włączanie funkcji Bridge.24 www. com

Strona: 7

3. 3 Wskazania ustawień mocy grzaniaWskazanie OpisPole grzejne jest wyłączone.- Pole grzejne jest włączone.Włączona jest funkcja.Włączona jest funkcja automatycznego podgrzewania.Włączona jest funkcja Power.+ cyfra Nieprawidłowe działanie./ / OptiHeat Control (3-stopniowy wskaźnik ciepła resztko‐wego): kontynuacja gotowania/podtrzymywanie ciepła/ciepło resztkowe.Włączona jest blokada/blokada uruchomienia.Na polu grzejnym umieszczono nieodpowiednie lub zbytmałe naczynie, bądź nie umieszczono na nim żadnegonaczynia.Uruchomiła się funkcja samoczynnego wyłączenia.3. 4 OptiHeat Control (3-stopniowy wskaźnik ciepłaresztkowego):\ \ Zagrożenie poparze‐nia ciepłem resztkowym!OptiHeat Control wskazuje poziom ciep‐ła resztkowego. Indukcyjne pola grzejnewytwarzają ciepło wymagane do przy‐rządzania potraw bezpośrednio w dnienaczynia. Powierzchnia ceramiczna jestnagrzewana przez ciepło pochodzące z4. CODZIENNA EKSPLOATACJA4. 1 Włączanie i wyłączenieDotknąć przez 1 sekundę, aby włą‐czyć lub wyłączyć urządzenie.4. 2 Samoczynne wyłączenieFunkcja ta powoduje samoczynnewyłączenie urządzenia, gdy:• Wszystkie pola grzejne są wyłączone ().• Po włączeniu urządzenia nie ustawio‐no mocy grzania.• Panel sterowania został zalany lubprzez ponad 10 sekund znajduje sięna nim jakiś przedmiot (garnek, ście‐reczka itp). Rozlega się sygnał dźwię‐kowy i urządzenie wyłącza się. Należyusunąć przedmiot lub wyczyścić panelsterowania.• Urządzenie uległo nadmiernemu roz‐grzaniu (np. gdy wygotowała się za‐wartość naczynia). Przed ponownymużyciem urządzenia należy odczekać,aż pole grzejne ostygnie.• Użyto nieodpowiedniego naczynia.Pojawia się symbol, a po upływie2 minut pole grzejne wyłącza się sa‐moczynnie.• Nie wyłączono pola grzejnego lub niezmieniono mocy grzania. Po pewnymczasie pojawia się i urządzenie wy‐łącza się. Patrz poniżej.POLSKI 25

Strona: 8

• Zależność między ustawieniami mocygrzania a czasem samoczynnego wy‐łączenia:•, - — 6 godzin• - — 5 godzin• - — 4 godziny• - — 1, 5 godziny4. 3 Ustawienie mocy grzaniaDotknąć paska regulacji w miejscu odpo‐wiadającym wybranej mocy grzania. Abyzmienić ustawienie, należy przesunąćpalec wzdłuż paska regulacji. Nie zwal‐niać dotyku, aż do ustawienia wybranejmocy grzania. Na wyświetlaczu pojawisię ustawienie mocy grzania.4. 4 Funkcja BridgeFunkcja Bridge łączy dwa pola grzejne,które działają jak jedno pole grzejne.W pierwszej kolejności należy ustawićmoc grzania jednego z pól grzejnych.Aby włączyć funkcję Bridge dla pól grzej‐nych po lewej/prawej stronie, należy do‐tknąć /. Aby ustawić lub zmienićustawienie mocy grzania, należy do‐tknąć jednego z czujników sterowania polewej/prawej stronie.Aby wyłączyć funkcję Bridge, należy do‐tknąć /. Pola grzejne będą działaćniezależnie od siebie.4. 5 AutomatycznepodgrzewanieWłączenie funkcji automatycznego pod‐grzewania umożliwia, w razie potrzeby,wstępne podgrzanie potrawy w krótszymczasie. Funkcja ta uruchamia na pewienczas największą moc grzania (patrz wy‐kres), a następnie zmniejsza ją do wy‐branego poziomu.Aby włączyć funkcję automatycznegopodgrzewania pola grzejnego:1. Dotknąć (na wyświetlaczu pojawisię).2. Szybko dotknąć żądanego ustawie‐nia mocy grzania. Po upływie 3 se‐kund na wyświetlaczu pojawi się.Aby wyłączyć tę funkcję, należy zmienićustawienie mocy grzania.1267891011120 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 144. 6 Funkcja PowerFunkcja Power zapewnia dodatkowąmoc indukcyjnym polom grzejnym. Funk‐cja Power może być włączona przez og‐raniczony czas (patrz rozdział „Danetechniczne”). Po tym czasie indukcyjnepole grzejne automatycznie przełączasię na najwyższą moc grzania. W celuwłączenia funkcji należy dotknąć —wyświetli się. Aby wyłączyć tę funk‐cję, należy zmienić ustawienie mocygrzania.4. 7 Zarządzanie energiąFunkcja zarządzania energią dzieli mocmiędzy dwa pola grzejne w parze (patrzrysunek). Funkcja Power zwiększa domaksimum moc jednego pola grzejnegow parze. Moc drugiego pola grzejnegozostaje automatycznie zmniejszona.Wskazanie dla pola o zmniejszonej mo‐cy grzania zmienia się w zakresie dwóchpoziomów.26 www. com

Strona: 9

4. 8 ZegarWyłącznik czasowyWyłącznik czasowy służy do określeniaczasu pracy każdego pola grzejnego tyl‐ko podczas aktualnego grzania.Wyłącznik czasowy należy ustawić powybraniu pola grzejnego.Moc grzania można ustawić przed lub poustawieniu zegara.• Aby ustawić pole grzejne: dotknąć kil‐kakrotnie, aż włączy się wskaźnikodpowiedniego pola grzejnego.• Aby włączyć wyłącznik czasowy: do‐tknąć zegara, aby ustawić czas (00 – 99 minut). Gdy wskaźnik polagrzejnego zaczyna migać wolno, roz‐poczyna się odliczanie czasu.• Aby wyświetlić pozostały czas: ustawićpole grzejne, dotykając. Wskaźnikpola grzejnego zacznie szybko migać.Wyświetlacz wyświetli pozostały czas.• Aby zmienić ustawienie wyłącznikaczasowego: ustawić pole grzejne, do‐tykając. Dotknąć lub.• Aby wyłączyć wyłącznik czasowy: us‐tawić pole grzejne za pomocą. Do‐tknąć. Wartość pozostałego czasuzmniejsza się do 00 Wskaźnik polagrzejnego zgaśnie. Aby wyłączyć tęfunkcję, można też równocześnie do‐tknąć i.Gdy odliczanie czasu dobiegnie końca,rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zacz‐nie migać 00. Pole grzejne jest wyłą‐czone.• Aby wyciszyć sygnał dźwiękowy: do‐tknąćCountUp Timer (stoper)Funkcja CountUp Timer służy do kontro‐lowania czasu pracy pola grzejnego.• Aby ustawić pole grzejne (jeśli włączo‐ne jest więcej niż jedno pole grzejne):dotknąć kilkakrotnie, aż włączy sięwskaźnik odpowiedniego pola grzejne‐go.• Aby włączyć funkcję CountUp Timer:dotknąć symbolu zegara; wyświetlisię. Gdy wskaźnik pola grzejnegozacznie wolno migać, rozpocznie sięnaliczanie czasu. Wyświetlacz będzieprzełączał się między a wskaza‐niem naliczonego czasu (w minutach).• Aby zobaczyć, jak długo działa polegrzejne: ustawić pole grzejne dotyka‐jąc symbolu. Wskaźnik pola grzej‐nego zacznie szybko migać. Wyświet‐lacz pokazuje czas pracy pola grzejne‐• Aby wyłączyć CountUp Timer: ustawićpole grzejne dotykając, a następ‐nie dotknąć lub, aby wyłączyćzegar. Wskaźnik pola grzejnego wyłą‐czy się.MinutnikGdy pola grzejne nie są włączone, zega‐ra można używać jako minutnika. Dotknąć lub zegara, abyustawić czas. Gdy odliczanie zegara do‐biegnie końca, rozlegnie się sygnałdźwiękowy i zacznie migać symbol 00.• Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy: do‐4. 9 STOP+GOFunkcja służy do przestawianiawszystkich włączonych pól grzejnych nanajniższą moc grzania ().Gdy działa funkcja, nie można zmie‐niać ustawienia mocy grzania.Funkcja nie blokuje funkcji zegara.• Aby włączyć tę funkcję, należy do‐tknąć symbolu. Pojawi się symbol.POLSKI 27

Strona: 10

• Aby wyłączyć tę funkcję, należy do‐tknąć. Wyświetli się ustawiona po‐przednio moc grzania.4. 10 BlokadaGdy włączone są pola grzejne, istniejemożliwość zablokowania panelu stero‐wania z wyjątkiem. Zapobiega toprzypadkowej zmianie ustawienia mocyNajpierw należy ustawić moc grzania.Aby włączyć tę funkcję, należy dotknąć. Na 4 sekundy zaświeci się symbol.Zegar pozostanie włączony.Aby wyłączyć tę funkcję, należy dotknąć. Pojawi się wskazanie ustawionejwcześniej mocy grzania.Zatrzymanie pracy urządzenia spowodu‐je również wyłączenie tej funkcji.4. 11 Blokada uruchomieniaTa funkcja zapobiega przypadkowemuuruchomieniu urządzenia.Włączanie blokady uruchomienia• Włączyć urządzenie dotykając.Nie ustawiać mocy grzania.• Dotknąć i przytrzymać przez 4 se‐kundy. Zaświeci się symbol.• Wyłączyć urządzenie dotykając.Wyłączanie blokady uruchomieniaNie ustawiać mocy grzania. Dotknąći przytrzymać przez 4 sekundy. Za‐świeci się symbol.Tymczasowe wyłączenie blokadyuruchomienia na czas jednego cyklugotowaniaZaświeci się symbol.kundy. W ciągu 10 sekund ustawićmoc grzania. Teraz można korzystać zurządzenia.• Po wyłączeniu urządzenia poprzez do‐tknięcie, blokada uruchomieniazostanie przywrócona.4. 12 OffSound Control(Wyłączanie i włączaniedźwięku)Wyłączanie dźwiękuWyłączyć urządzenie.Dotknąć symbolu na 3 sekundy. Wy‐świetlacz zaświeci się i zgaśnie. Dotknąćna 3 sekundy. Zaświeci się i włą‐czy się sygnał dźwiękowy. Dotknąć,zaświeci się, wyłączy się sygnałdźwiękowy.Gdy ta funkcja jest aktywna, emitowanesą dźwięki jedynie w następujących sy‐tuacjach:• po dotknięciu symbolu• po zakończeniu odliczania minutnika• wyłącznik czasowy wyłącza się• po położeniu dowolnego przedmiotuna panelu sterowania.Włączanie dźwiękówna 3 sekundy. Zaświeci się, po‐nieważ wyłączył się sygnał dźwiękowy.Dotknąć, zaświeci się. Rozlegasię sygnał dźwiękowy.5. PRZYDATNE RADY I WSKAZÓWKIINDUKCYJNE POLA GRZEJNE Silne pole elektromagnetyczne genero‐wane przez indukcyjne pole grzejne na‐grzewa naczynie w bardzo krótkim cza‐sie.28 www. com

Strona: 11

5. 1 Naczynia do indukcyjnychpól grzejnychDo gotowania na indukcyjnychpolach grzejnych należy używaćwyłącznie odpowiednich naczyń.Materiał, z którego wykonane sąnaczynia• odpowiedni: żeliwo, stal, stal emalio‐wana, stal nierdzewna, dno wielowar‐stwowe (odpowiednio oznaczoneprzez producenta).• nieodpowiedni: aluminium, miedź, mo‐siądz, szkło, ceramika, porcelana.Naczynie nadaje się do stosowania napłycie indukcyjnej, jeżeli:•... można szybko zagotować niewielkąilości wody w naczyniu postawionymna polu grzejnym ustawionym na mak‐symalną moc.•... magnes przywiera do dna naczynia.Dno naczynia powinno być możli‐wie jak najbardziej grube i pła‐skie.Wymiary naczyń: indukcyjne pola grzej‐ne w pewnym stopniu dopasowują sięautomatycznie do średnicy dna naczyń.5. 2 Korzystanie z pól grzejnychUWAGAUstawić naczynie na krzyżyku znajdują‐cym się na polu grzejnym, na którym od‐bywa się gotowanie. Zakryć cały krzy‐żyk. Magnetyczna część dna naczyniamusi mieć średnicę minimum 125 mm.Indukcyjne pola grzejne dostosowują sięautomatycznie do wielkości dna naczy‐nia. Można stosować duże naczynia, us‐tawiając je jednocześnie na dwóch po‐lach grzejnych.5. 3 Odgłosy podczasogrzewaniaJeżeli słychać• odgłos trzaskania: naczynie jest wyko‐nane z różnych materiałów (konstruk‐cja wielowarstwowa).• odgłos gwizdania: jedno lub więcej pólgrzejnych jest ustawione na wysokąmoc grzania, a naczynia są wykonanez różnych materiałów (konstrukcja wie‐lowarstwowa).• odgłos brzęczenia: ustawiona jest wy‐soka moc grzania.• odgłos klikania: następuje przełącza‐nie elektryczne.• odgłos syczenia, brzęczenia: urucho‐miony jest wentylator.Odgłosy te są normalnym zjawiskiem inie świadczą o usterce urządzenia.5. 4 Oszczędzanie energiiJak oszczędzać energię• W miarę możliwości należy zawszeprzykrywać naczynia pokrywką.• Naczynie do gotowania należy posta‐wić na polu grzejnym przed jego włą‐czeniem.• Ciepło resztkowe można wykorzystaćdo podtrzymywania ciepła potraw lubroztapiania składników.Sprawność pola grzejnegoSprawność pola grzejnego zależy odśrednicy dna naczynia. Naczynie o śred‐nicy dna mniejszej niż minimalna pochła‐nia tylko część energii generowanejprzez pole grzejne. Informacje dotyczą‐ce minimalnej średnicy dna naczyń znaj‐dują się w rozdziale „Dane techniczne”.5. 5 Öko Timer (zegar eko)Aby oszczędzać energię, grzałkapola grzejnego wyłącza się za‐nim zabrzmi sygnał wyłącznikaczasowego. Różnica w czasiepracy urządzenia zależy od usta‐wionego poziomu mocy grzaniaoraz czasu gotowania.5. 6 Przykłady zastosowańZależność między ustawieniem mocygrzania a zużyciem energii elektrycznejprzez pole grzejne nie jest liniowa.Zwiększenie mocy grzania nie powodujeproporcjonalnego zwiększenia zużyciaenergii elektrycznej przez pole grzejne.POLSKI 29

Strona: 12

Oznacza to, że przy ustawieniu średniejmocy grzania pole grzejne wykorzystujemniej niż połowę swojej mocy.Dane przedstawione w tabeli ma‐ją wyłącznie charakter orientacyj‐ny.Us‐ta‐wie‐niemocygrzaniaZastosowanie: Czas Wskazówki Znamiono‐we zużycieenergiiPodtrzymywanie ciep‐ła ugotowanej potrawyzależnie odpotrzebPrzykryć naczynie 3%1 -Sos holenderski, roz‐tapianie: masła, cze‐kolady, żelatyny5-25 min Mieszać od czasu doczasu3 – 8%Ścinanie: puszystychomletów, jajek smażo‐nych10-40 min Gotować pod przy‐kryciem3 -Gotowanie ryżu lubpotraw mlecznych,podgrzewanie goto‐wych potraw25-50 min Wlać przynajmniejdwukrotnie więcejpłynu niż ryżu; potra‐wy mleczne mieszaćod czasu do czasu8 – 13%5 -Gotowanie na parzewarzyw, ryb, mięsa20-45 min Dodać kilka łyżekpłynu13 – 18%7 -Gotowanie ziemnia‐ków na parze20-60 min Użyć maksymalnie0, 25 litra wody na750 g ziemniaków18 – 25%Gotowanie większejilości potraw, dań du‐szonych i zup60-150 min Do 3 litrów wody +składniki9 -Delikatne smażenie:eskalopków, cordonbleu z cielęciny, kotle‐tów, bryzoli, kiełbasek,wątróbki, zasmażek,jajek, naleśników,pączkóww razie po‐trzebyObrócić po upływiepołowy czasu25 – 45%-13Intensywne smażenie,zapiekane mięso iziemniaki, polędwicy,steków5-15 min Obrócić po upływie45 – 64%14 Gotowanie wody, gotowanie makaronu, obsmażanie mięsa(gulasz, mięso duszone w sosie własnym), smażenie frytek100%Gotowanie dużej ilości wody. Funkcja Power jest włączona.30 www. com

Strona: 13

6. KONSERWACJA I CZYSZCZENIEUrządzenie należy oczyścić po każdymużyciu.Zawsze używać naczyń z czystymdnem.Zarysowania lub ciemne plamyna płycie ceramicznej nie mająwpływu na działanie urządzenia.Usuwanie zabrudzeń:1. – Usuwać natychmiast: stopionyplastik, folię oraz zabrudzenia zpotraw zawierających cukier. Wprzeciwnym razie zabrudzeniamogą spowodować uszkodzenieurządzenia. Użyć specjalnegoskrobaka do szkła. Przyłożyć skro‐bak pod ostrym kątem do szklanejpowierzchni i przesuwać po niejostrzem.– Usunąć, gdy urządzenie wystar‐czająco ostygnie: ślady osadu ka‐mienia i wody, plamy tłuszczu,metaliczne odbarwienia. Użyćspecjalnego środka czyszczącegodo szkła ceramicznego lub stalinierdzewnej.2. Przetrzeć urządzenie wilgotnąszmatką z dodatkiem detergentu.3. Na koniec wytrzeć urządzenie do su‐cha czystą ściereczką.7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓWProblem Prawdopodobna przy‐czynaŚrodek zaradczyNie można uruchomićurządzenia lub sterowaćnim.Ponownie uruchomićurządzenie i w ciągumaksymalnie 10 sekundustawić moc grzania.Dotknięto równocześniedwóch lub więcej pólczujników.Dotknąć tylko jednegopola czujnika.Włączona jest funkcjaSTOP+GO.Patrz rozdział „Codzien‐na eksploatacja”.Na panelu sterowaniaznajdują się plamy tłusz‐czu lub woda.Wyczyścić panel stero‐Rozlega się sygnałdźwiękowy i urządzeniewyłącza się.Gdy urządzenie jest wy‐łączone, rozlega się syg‐nał dźwiękowy.Zakryto jedno lub więcejpól czujników.Usunąć przedmiot z pólUrządzenie wyłączy się. Położono przedmiot napolu czujnika.Zdjąć przedmiot z polaczujnika.Wskaźnik ciepła resztko‐wego nie włącza się.Pole grzejne nie jest go‐rące, ponieważ działałozbyt krótko.Jeśli pole grzejne działa‐ło wystarczająco długo,aby się rozgrzało, należyskontaktować się z punk‐tem serwisowym.POLSKI 31

Strona: 14

Problem Prawdopodobna przy‐Nie działa funkcja auto‐matycznego podgrzewa‐Pole grzejne jest gorące. Należy odczekać, aż po‐le grzejne odpowiednioostygnie.Ustawiono maksymalnąmoc grzania.Maksymalna moc grza‐nia jest równa mocy uru‐chamianej przy włącze‐niu funkcji automatycz‐nego podgrzewania.Moc grzania przełączasię między dwoma po‐ziomami.zarządzania energią.Patrz „Zarządzanie ener‐gią”.Pola czujników nagrze‐wają się.Naczynie jest zbyt dużelub ustawione zbyt bliskoelementów sterowania.Jeśli to konieczne, dużenaczynia należy usta‐wiać na tylnych polachgrzejnych.Brak sygnałów dźwięko‐wych podczas dotykaniapól czujników na panelu.Sygnały dźwiękowe sąwyłączone.Włączyć sygnały dźwię‐kowe (patrz „Wyłączaniedźwięku sterowania”).Wyświetla się Włączona jest funkcjasamoczynnego wyłącze‐Wyłączyć urządzenie iwłączyć je ponownie.blokady uruchomienialub blokady.Wyświetla się Na polu grzejnym nie maPostawić naczynie napolu grzejnym.Użyto nieodpowiedniegoUżyć odpowiedniego na‐czynia.Średnica dna naczyniajest za mała w stosunkudo pola grzejnego.Przenieść naczynie namniejsze pole grzejne.Wyświetla się orazcyfra.Urządzenie wykryło błąd. Odłączyć na pewienczas urządzenie od zasi‐lania. Odłączyć bez‐piecznik w domowej in‐stalacji elektrycznej.Podłączyć ponownie. Je‐śli wskazanie pojawisię ponownie, należyskontaktować się z ser‐wisem.32 www. com

Strona: 15

Problem Prawdopodobna przy‐Wyświetla się Urządzenie wykryło błąd,ponieważ wygotowałasię zawartość naczynia.Zadziałało zabezpiecze‐nie przed przegrzaniempól grzejnych oraz funk‐cja samoczynnego wyłą‐czenia.Zdjąć gorące naczynie.Po upływie około 30 se‐kund ponownie włączyćpole grzejne. Jeśli prob‐lem był związany z na‐czyniem, z wyświetlaczazniknie komunikat o błę‐dzie, ale może nadalświecić się wskaźnikciepła resztkowego. Na‐leży odczekać, aż naczy‐nie wystarczająco ostyg‐nie i sprawdzić, czy jestono odpowiednie, ko‐rzystając z informacji za‐wartych w rozdziale „Na‐czynia do indukcyjnychpól grzejnych”.Jeśli powyższe rozwiązania nie pomogąw rozwiązaniu problemu, należy skon‐taktować się ze sprzedawcą lub najbliż‐szym punktem serwisowym. Należy pod‐ać dane z tabliczki znamionowej: kodszkła ceramicznego składający się ztrzech znaków (znajdujący się w rogupowierzchni szklanej) oraz wyświetlanykomunikat o błędzie.Należy sprawdzić, czy urządzenie byłoużytkowane prawidłowo. W przeciwnymrazie interwencja pracownika serwisu lubsprzedawcy może być płatna nawet wokresie gwarancyjnym. Informacje doty‐czące obsługi klienta oraz warunkówgwarancji znajdują się w broszurze gwa‐rancyjnej.8. INSTALACJAPatrz rozdział dotyczący bezpie‐czeństwa.Przed instalacjąPrzed instalacją urządzenia należy spi‐sać wskazane poniżej dane z tabliczkiznamionowej. Tabliczka znamionowaznajduje się na spodzie obudowy urzą‐dzenia.• Model...........................• Numer produktu.............................• Numer seryjny....................8. 1 Urządzenia do zabudowy• Urządzeń do zabudowy wolno używaćdopiero po ich zamontowaniu w odpo‐wiednich szafkach lub blatach robo‐czych spełniających wymogi stosow‐nych norm.8. 2 Przewód zasilający• Urządzenie jest dostarczane z prze‐wodem zasilającym.• Wymienić uszkodzony przewód zasila‐jący na nowy przewód specjalny (typuH05BB-F o wartości Tmax 90°C lubwyższej). Należy skontaktować się wtym celu z lokalnym punktem serwiso‐wym.POLSKI 33

Strona: 16

W przypadku zastosowania kasetyochronnej (wyposażenie dodatkowe1))nie ma konieczności pozostawienia 2mm przestrzeni wentylacyjnej z przodu,jak również montażu przegrody zabez‐pieczającej bezpośrednio pod urządze‐W przypadku montażu urządzenia nadpiekarnikiem nie można użyć kasetyochronnej.1) Wyposażenie dodatkowe w postaci kasety ochronnej może być niedostępne wniektórych krajach. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się zmiejscowym dostawcą.9. DANE TECHNICZNEModell HK654400XB Prod. Nr. 949 595 191 00Typ 58 GAD D4 AU 220 - 240 V 50 - 60 HzInduction 7. 4 kW Made in GermanySer. Nr........... 7. 4 kWAEGMoc pól grzejnychPole grzejne Moc znamio‐nowa (maksy‐malna mocgrzania) [W]Z włączonąfunkcją Power[W]Maksymalnyczas działaniafunkcji Power[min. ]Minimalnaśrednica na‐czynia [mm]Prawe tylne 1800 W 2600 W 10 145Prawe przed‐1800 W 2600 W 10 145Lewe tylne 1800 W 2600 W 10 145Lewe przed‐Moc pól grzejnych może w niewielkimzakresie odbiegać od wartości podanychw tabeli. Zmiany te zależą od wymiarównaczynia oraz materiału, z którego zos‐tało wykonane.10. OCHRONA ŚRODOWISKAMateriały oznaczone symbolemnależy poddać utylizacji.Opakowanie urządzenia włożyć doodpowiedniego pojemnika w celuprzeprowadzenia recyklingu.Należy zadbać o ponowneprzetwarzanie odpadów urządzeńelektrycznych i elektronicznych, abychronić środowisko naturalne orazludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucaćPOLSKI 35

Strona: 17

urządzeń oznaczonych symbolemrazem z odpadami domowymi.Należy zwrócić produkt domiejscowego punktu ponownegoprzetwarzania lub skontaktować się zodpowiednimi władzami miejskimi.36 www. com

 • SZYBKA
  DOSTAWA
 • PUNKTY ODBIORU
  OSOBISTEGO
 • PAKIET
  USŁUG
 • EKSTRA
  OCHRONA

120311;1699

Płyta indukcyjna

 • nr kat. 120311
 • Wymiary (szer. x gł. ): 57, 6 x 51, 6 cm
 • Moc przyłączeniowa: 7, 4 kW
 • Punkty grzewcze: wolna strefa indukcyjna
 • Wykonanie płyty grzewczej: ceramiczne - stalowe listwy
 • Barwa płyty grzewczej: czarny

1699zł

Wysyłka gratis

Kupuj razem z OleOle!

Opis przebiegu aukcji

Opis produktu

Gotowanie na płycie indukcyjnej ma wiele zalet. Przede wszystkim jest szybsze i tańsze. W porównaniu z płytami gazowymi jest też znacznie bezpieczniejsze, ponieważ nie mamy bezpośredniego kontaktu z ogniem. Płyta indukcyjna pasuje do nowoczesnych wnętrz oraz tych bardziej tradycyjnych.

Nie pozwól, by dziecko miało możliwość samodzielnego włączenia płyty. Może się przy tym niebezpiecznie poparzyć. Wybierz model z blokadą przed przypadkowym uruchomieniem i ochroń swoje dziecko.

Dzięki blokadzie przed zmianą ustawień unikniesz przypadkowej zmiany mocy czy wyłączenia płyty podczas gotowania. Zwłaszcza wtedy, gdy używasz ją jako dodatkowy blat do trzymania przyborów kuchennych lub talerzy.

Automatyka gotowania pomoże Ci szybciej podgrzać potrawę bez ryzyka przypalenia. Funkcja umożliwia zaprogramowanie pola grzewczego tak, aby samoczynnie zmniejszyło swoją moc. Dzięki temu utrzymasz potrawę w niższej temperaturze bez obawy o przypalenie.

Wybierz funkcję "Stop+GO", aby przerwać gotowanie, a następnie powrócić do niego z wcześniej ustalonymi ustawieniami. Funkcja przyda się, gdy musisz odebrać ważny telefon lub otworzyć drzwi.

W wolnej strefie indukcyjnej to Ty określasz w jakich i w ilu garnkach gotujesz. Możesz wykorzystać garnek o dowolnym kształcie i rozmiarze. Możesz też ustawić obok siebie kilka mniejszych garnków. Wszystko po to, aby gotowanie było jeszcze przyjemniejsze.

Punkty odbioru osobistego

Punkty odbioru osobistego:

Dodatkowe usługi i recykling

Ekstra Ochrona

Wymiary (szer. x wys. ) 57, 6 x 5, 5 x 51, 6 cm
Barwa płyty grzewczej czarny
Moc przyłączeniowa 7, 4 kW
Napięcie zasilania 230V, 400V
Punkty grzewcze wolna strefa indukcyjna
Ruszt płyty grzewczej nie dotyczy
Zapalarka gazu nie dotyczy
Kontrola płyty grzewczej brak
Wykonanie płyty grzewczej ceramiczne - stalowe listwy
Dodatkowe opcje automatyczne wyłączenie, automatyka gotowania, funkcja "Power", funkcja "Stop+GO", rozpoznawanie obecności garnka, rozpoznawanie wielkości garnka, sterowanie sensorowe, sygnał dźwiękowy końca pracy, timer
Bezpieczeństwo użytkowania
Bezpieczny w użytkowaniu wskaźnik ciepła resztkowego, automatyczne wyłączenie, blokada przed przypadkowym uruchomieniem, blokada przed zmianą ustawień
Wyposażenie
instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna
Gwarancja
Gwarancja 24 miesiące
Rozszerz ochronę o przypadkowe uszkodzenia! – 812-812-812
Szczegółowe warunki gwarancji Pobierz
Producent
Nazwa producenta / importera Electrolux Poland Sp. z o. o.
Kraj produkcji Niemcy
Znak zgodności
Znak zgodności

Opinie o produkcie

Opinie o produkcie

płyta indukcyjna AEG HK654400XB

Dobra płyta z obramowaniem, estetyczna.

ocena

Zakup tej płyty uwazam za decyzje trafiona. Wygląda świetnie i dziala swietnie. cena tez nie jest tu negatywna strona wiec tym bardziej mysle ze warto wziać ta oferte pod uwage.

można brać w ciemno

od niedawna jestesmy jej ponikad szczesliwymi posiadaczami. płyta zgodnie z opiniami internautów jest swietna. wolna strefa indukcyjna jest dobrym rozwiazaniem jak dla mnie. ceramiczna czarna ze stalowymi listwami wyglada swietnie. z daleka rzuca sie w oczy w sensie pozytywnym oczywiscie. sterowanie nia nie stanowi żadnego porblemu, ma rozpoznawanie obecnosci i wielkosci garnka. jezeli chodzi o bezpieczenstwo to posiada automatyczne wylaczenie, wskaznik ciepła resztkowego, blokade przed przypadkowym uruchomieniem i zmiana ustawien, mam dwoch synow w wieku 2 i 4 lat wiec taka opcja była niezbedna. co moge jeszcze dodac. płyta wyglada swietnie, działa swietnie, wysyłka sprawna, transport gratis. w porzadku. sklep spisał sie na medal.

O nas

 • Dołącz do 1 miliona
  zadowolonych klientów
 • 812 812 812
  Allegro@oleole. pl
 • Szybka dostawa
  własnym transportem
 • Wniesiemy, ustawimy
  i podłączymy
  nowy sprzęt

Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ”  zgadzasz się, aby serwis Ceneo. pl sp z. o. i jego Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych (w tym poprzez profilowanie i analizowanie) podmiotów innych niż Ceneo. pl, obejmujących w szczególności wyświetlanie spersonalizowanych reklam w serwisie Ceneo. pl.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie zabrania serwisowi Ceneo. pl przetwarzania dotychczas zebranych danych.

Wyrażając zgodę, otrzymasz reklamy produktów, które są dopasowane do Twoich potrzeb. Sprawdź Zaufanych Partnerów Ceneo. pl. Pamiętaj, że oni również mogą korzystać ze swoich zaufanych podwykonawców.Informujemy także, że korzystając z serwisu Ceneo. pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii oraz na wykorzystywanie ich do dopasowywania treści marketingowych i reklam, o ile pozwala na to konfiguracja Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Ceneo. pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz tutaj.Więcej o plikach cookies, w tym o sposobie wycofania zgody, znajdziesz tutaj.Pamiętaj, że klikając przycisk „Nie zgadzam się” nie zmniejszasz liczby wyświetlanych reklam, oznacza to tylko, że ich zawartość nie będzie dostosowana do Twoich zainteresowań.

Nie zgadzam się

Instrukcja użytkowania i pielęgnacji Aeg Hk654400xb

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja użytkowania i pielęgnacji Aeg Hk654400xb

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja użytkowania i pielęgnacji Aeg Hk654400xb