Instrukcja obsługi i instalacja Asus Vg24v Series

Instrukcja obsługi i instalacja Asus Vg24v Series to obszerne instrukcje dotyczące używania i instalacji monitora Asus Vg24v Series. Instrukcje te zawierają informacje dotyczące wszystkich funkcji monitora, w tym konfiguracji i ustawień urządzenia, które pozwalają użytkownikowi uzyskać jak najlepsze wyniki jego pracy. Instrukcja obsługi i instalacja Asus Vg24v Series obejmuje również informacje dotyczące wymagań systemowych, instalacji i konfiguracji oprogramowania, a także informacje o instalacji i aktualizacji sterowników. Dzięki tym instrukcjom użytkownicy mogą z łatwością korzystać z monitora Asus Vg24v Series i uzyskiwać optymalne wyniki pracy.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i instalacja Asus Vg24v Series

Zobacz poniższy poradnik dla Asus TUF Gaming VG24VQ. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

Strona: 1

Seria VG24VMonitor LCDPodręcznikużytkownika

Strona: 2

iiCopyright © 2019 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisem produktów i oprogramowania, nie można powielać,przenosić, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych ani tłumaczyć na inne języki, wjakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem wykonywania kopii zapasowej dokumentacjiotrzymanej od dostawcy, bez wyraźnego, pisemnego pozwolenia firmy ASUSTeK COMPUTER INC.(„ASUS”).Gwarancja na produkt lub usługa gwarancyjna nie zostanie wydłużona, jeśli: (1) produkt był naprawiany,modyfikowany lub zmieniany, jeśli wykonane naprawy, modyfikacje lub zmiany zostały wykonane bezpisemnej autoryzacji ASUS; lub, gdy (2) została uszkodzona lub usunięta etykieta z numerem seryjnym.ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE „JAKI JEST”, BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEKGWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKOZ DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUBDOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJDYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZAJAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNESZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCIKORZYSTANIA LUB UTRATĄ DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI ITP. ) NAWET,JEŚLI FIRMA ASUS UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKUJAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIECELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZPOWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUSDO ODPOWIEDZIALNOŚCI. ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI,KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI IOPROGRAMOWANIEM.Nazwy produktów i firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą, być zastrzeżonymiznakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celuidentyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.Spis treściUwagi.......................................................................................................... iiiInformacje związane z bezpieczeństwem.................................................. ivDbanie i czyszczenie................................................................................... vi1. 1 Witamy!.......................................................................................... 1-11. 2 Zawartość opakowania................................................................. 3 Podłączanie monitora................................................................... 1-21. 4 Połączenia kabli............................................................................ 1-31. 4. 1 Tył monitora LCD............................................................. 5 Wprowadzenie do monitora......................................................... 1-41. 5. 1 Używanie przycisku sterowania....................................... 1-42. 1 Regulacja monitora....................................................................... 2-12. 2 Odłączanie wspornika/podstawy(przy montażu ściennym VESA).................................................. 2-22. 3 Wymiary zewnętrzne..................................................................... 2-33. 1 Menu OSD (menu ekranowe)....................................................... 3-13. 1. 1 Jak wykonać ponowną konfigurację................................ 2 Wprowadzenie do funkcji OSD........................................ 3-23. 2 Dane techniczne............................................................................ 3-83. 3 Rozwiązywanie problemów (FAQ)............................................... 3-93. 4 Lista obsługiwanego taktowania............................................... 3-10

Strona: 3

iiiUwagiOświadczenie o zgodności z przepisami Federalna KomisjaŁącznościUrządzenie to jest zgodne z Częścią 15 przepisów FCC. Jego działaniewymaga spełnienia następujących dwóch warunków:• Urządzenie to nie może powodować żadnych szkodliwych zakłóceń i• Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia,włącznie z zakłóceniami nieprzewidywalnymi.Urządzenie to zostało poddane testom, które określiły, że spełniaograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B, określone przez część 15przepisów FCC. Wymagania te zostały ustanowione w celu zapewnieniawłaściwego zabezpieczenia przed szkodliwymi zakłóceniami urządzeńw instalacji domowej. Urządzenie to generuje, wykorzystuje, możeemitować energię częstotliwości radiowej, zakłócające komunikacjęradiową, jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodniez instrukcjami producenta. Jednakże, nie można zagwarantować, żezakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. Jeśli urządzenie wpływana jakość odbioru radia lub telewizji, co można sprawdzić poprzezwyłączenie i włączenie urządzeń, użytkownik powinien spróbowaćsamodzielnie usunąć zakłócenia poprzez zastosowanie jednej lub więcejnastępujących czynności:• Zmiana pozycji lub ukierunkowania anteny odbiorczej.• Zwiększenie odstępu między urządzeniem a odbiornikiem.• Podłączenie urządzenia i odbiornika do gniazd zasilanych z różnychobwodów.• Skonsultowanie się z dostawcą i doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.Oświadczenie Kanadyjski Departament KomunikacjiTo urządzenie cyfrowe nie przekracza ograniczeń klasy B dla emisjizakłóceń radiowych, ustalonych przez Przepisy dotyczące zakłóceńradiowych Kanadyjskiego Departamentu Komunikacji.To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normąICES-003.

Strona: 4

ivInformacje związane z bezpieczeństwem• Przed wykonaniem ustawień monitora należy uważnie przeczytaćcałą, dostarczoną w opakowaniu dokumentację.• Aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem elektrycznym, nigdy nienależy narażać monitora na działanie deszczu lub wilgoci.• Nigdy nie należy otwierać obudowy monitora. Niebezpieczne, wysokienapięcie wewnątrz monitora może spowodować poważne obrażeniafizyczne.• W przypadku uszkodzenia zasilacza nie wolno naprawiać go samemu.Należy skontaktować się z technikiem serwisu lub ze sprzedawcą.• Przed rozpoczęciem używania produktu należy sprawdzić, czywszystkie kable są prawidłowo podłączone oraz, czy nie sąuszkodzone. Po wykryciu jakiegokolwiek uszkodzenia należy jaknajszybciej skontaktować się z dostawcą.• Szczeliny i otwory w tylnej lub górnej części obudowy, służą dowentylacji. Nie należy zakrywać tych szczelin. Nigdy nie należyumieszczać tego produktu obok lub nad grzejnikiem lub źródłemciepła, dopóki nie zostanie zapewniona prawidłowa wentylacja.• Monitor należy zasilać wyłącznie ze źródła zasilania wskazanegona etykiecie. Przy braku pewności co do typu zasilania w siecidomowej należy skontaktować się z dostawcą lub lokalnym zakłademenergetycznym.• Należy używać właściwą wtyczkę zasilania, zgodną z lokalnymistandardami.• Nie należy przeciążać listew zasilających lub przedłużaczy.Przeciążenie może spowodować porażenie prądem elektrycznym.• Należy unikać kurzu, wilgoci i ekstremalnych temperatur. Nie należytrzymać urządzenia w miejscu, gdzie może ono się zamoczyć.Monitora należy ustawić na stabilnej powierzchni.• Urządzenie należy odłączyć od zasilania podczas burzy zwyładowaniami atmosferycznymi lub, jeśli nie będzie długo używane.Zabezpieczy to monitor przed uszkodzeniem spowodowanym skokaminapięcia.• Nigdy nie należy wpychać do szczelin obudowy monitora żadnychobiektów lub wlewać płynów.• Aby zapewnić oczekiwane działanie, monitor należy używaćwyłącznie z komputerami z certyfikatem UL, z gniazdami oparametrach prądu zmiennego 100 ~ 240V.• Gniazdko sieciowe powinno znajdować się w pobliżu urządzenia ipowinno być łatwo dostępne.

Strona: 5

v• W przypadku wystąpienia problemów technicznych z monitoremnależy skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem serwisu lubze sprzedawcą.• Przed podłączeniem wtyczki zasilania do sieci zasilającej należyzapewnić uziemienie.OSTRZEŻENIEKorzystanie ze słuchawek nausznych i dousznych innych niż określone wniniejszym dokumencie może być przyczyną utraty słuchu spowodowanejnadmiernym ciśnieniem akustycznym.

Strona: 6

viDbanie i czyszczenie• Przed zmianą pozycji monitora zaleca się odłączenie kabli iprzewodu zasilającego. Podczas zmiany pozycji monitora należystosować właściwe techniki podnoszenia. Podczas podnoszenia lubprzenoszenia należy chwycić za krawędzie monitora. Nie należypodnosić monitora za podstawę lub za przewód.• Czyszczenie. Wyłącz monitor i odłącz przewód zasilający. Oczyśćpowierzchnię monitora pozbawioną luźnych włókien, nie szorstkąszmatką. Trudniejsze do usunięcia plamy, można usunąć szmatkązwilżoną w łagodnym środku do czyszczenia.• Należy unikać środków czyszczących zawierających alkohol lubaceton. Należy używać środek czyszczący przeznaczony doczyszczenia ekranów LCD. Nigdy nie należy spryskiwać środkiemczyszczącym bezpośrednio ekranu, ponieważ może on dostać siędo wnętrza monitora i spowodować porażenie prądem elektrycznym.Następujące objawy są normalne podczas działania monitora:• Ze względu na naturę światła jarzeniowego, podczas początkowegoużywania ekran może migać. Wyłącz przełącznik zasilania i włącz goponownie, aby upewnić się, że miganie zniknęło.• W zależności od wykorzystywanego wzoru pulpitu, na ekranie możewystąpić lekkie zróżnicowanie jasności.• Kilkugodzinne wyświetlanie tego samego obrazu, może spowodowaćutrzymywanie się poobrazu, po przełączeniu obrazu. Właściwy ekranzostanie powoli przywrócony, po wyłączeniu zasilania na kilka godzin.• Gdy ekran stanie się czarny lub zacznie migać albo gdy nie możnadłużej pracować należy skontaktować się z dostawcą lub punktemserwisowym. Nie należy naprawiać wyświetlacza samodzielnie!Konwencje stosowane w tym podręcznikuOSTRZEŻENIE: Informacja zapobiegająca odniesieniu obrażeńpodczas wykonywania zadania.PRZESTROGA: Informacja zapobiegająca uszkodzeniukomponentów podczas wykonywania zadania.WAŻNE: Informacja, którą NALEŻY wziąć pod rozwagę w celudokończenia zadania.UWAGA: Wskazówki i dodatkowe informacje pomocne wdokończeniu zadania.

Strona: 7

viiGdzie można znaleźć więcej informacjiW celu uzyskania dodatkowych informacji i aktualizacji produktu ioprogramowania, sprawdź następujące źródła.1. Strony sieci web ASUSOgólnoświatowe strony sieci web ASUS zapewniają zaktualizowaneinformacje o urządzeniach i oprogramowaniu firmy ASUS.Sprawdź http://www. asus. com2. Opcjonalna dokumentacjaOpakowanie z produktem może zawierać opcjonalną dokumentację,która mogła zostać dodana przez dostawcę. Te dokumenty nie sączęści standardowego opakowania.

Strona: 8

1-1Monitor LCD ASUS serii VG24V1. 1 Witamy!Dziękujemy za zakupienie monitora LCD ASUS®!Najnowszy szerokoekranowy monitor LCD ASUS zapewnia wyraźny,szerszy i jasny wyświetlacz, plus funkcje zwiększające doznania podczasoglądania.Dzięki tym funkcjom, można cieszyć się wygodnymi i wspaniałymiobrazami, jakie zapewnia monitor!1. 2 Zawartość opakowaniaSprawdź, czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy:Instrukcja szybkiego uruchomieniaKarta gwarancyjna1x Przewód zasilający1x Zasilacz1x kabel DisplayPort (opcjonalny)1x kabel HDMI (opcjonalny)• Jeśli którekolwiek z podanych wyżej elementów są uszkodzone lub, gdy ichbrak należy jak najszybciej skontaktować się ze sprzedawcą.

Strona: 9

1-2 Rozdział 1: Wprowadzenie do produktu1. 3 Podłączanie monitoraW celu podłączenia monitora:• Zalecane jest pozostawienie monitora w opakowaniu EPS (polistyrenekspandowany) na czas montażu wspornika/podstawy.1. Wyrównaj otwór na śrubę we wsporniku ze śrubą dołączoną dopodstawy. Następnie wsuń podstawę do wspornika.2. Przymocuj podstawę do wspornika, dokręcając dołączoną śrubę.123• Rozmiar śruby podstawy: M6 x 10mm.

Strona: 10

1-31. 4 Połączenia kabli1. 1 Tył monitora LCD564 3 2 1HDMI-2HDMI-1DCIN1. Port wyjścia słuchawek2. DisplayPort3. Gniazdo HDMI-24. Gniazdo HDMI-15. Gniazdo DC-IN6. Blokada Kensington

Strona: 11

1-4 Rozdział 1: Wprowadzenie do produktu1. 5 Wprowadzenie do monitora1. 1 Używanie przycisku sterowaniaZa pomocą przycisku sterowania na spodzie monitora można dostosowaćustawienia obrazu.41. Wskaźnik zasilania:• Definicje kolorów wskaźnika zasilania zawiera tabela poniżej.Stan OpisBiały WŁ.Bursztynowy Tryb wstrzymaniaWYŁ. WYŁ.2. Przycisk Zasilanie:• Naciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć monitor.3. GameVisual:• Naciśnij ten przycisk skrótu w celu przełączenia pomiędzy siedmiomawstępnie ustawionymi trybami wideo (Tryb Sceneria, Tryb wyścigów,Tryb kinowy, Tryb RTS/RPG, Tryb FPS, Tryb sRGB i Tryb MOBA) ztechnologią inteligencji wideo GameVisual™.4. Przycisk GamePlus:• GamePlus: Funkcja GamePlus udostępnia zestaw narzędzi i tworzylepsze środowisko do gier, dla użytkowników grających w różnerodzaje gier. Funkcja Celownik jest szczególnie przydatna dla nowych ipoczątkujących graczy zainteresowanych grami FPS (ang. First PersonShooter).W celu uaktywnienia GamePlus:

Strona: 12

1-5• Naciśnij przycisk GamePlus, aby przejść do głównego menuGamePlus.• Uaktywnij funkcję Celownik, Timer, Licznik FPS lub Wyrównanieobrazu wyświetlacza.• Przesuń za pomocą przycisku () w górę/w dół w celudokonania wyboru i naciśnij przycisk (), aby potwierdzić wybórżądanej funkcji. Naciśnij w celu wyłączenia i wyjścia.• Funkcje Celownik/Timer/Licznik FPS można obsługiwać za pomocą5-kierunkowego przycisku.Menu główneGamePlusGamePlus -CelownikGamePlus - Timer(Licznik FPS)TimerLicznik FPSWyrównanie obrazu wyświetlacza5. Przycisk Zamknij• Opuszczanie menu OSD.6. Przycisk (5-kierunkowy):• Włączanie menu OSD. Uruchamianie wybranego elementu OSD.• Zmniejszanie/zwiększanie wartości lub przesuwanie zaznaczenia wgórę/w dół/w lewo/w prawo.

Strona: 13

2-12. 1 Regulacja monitora• Dla uzyskania optymalnego widzenia, zaleca się, aby spojrzećna pełny ekran monitora, a następnie wyregulować monitor podnajbardziej wygodnym kątem.• Przytrzymaj podstawę, aby zabezpieczyć monitor przed upadkiempodczas zmiany jego kąta nachylenia.• Kąt nachylenia monitora można regulować w zakresie od +23˚ do -5˚.Monitor można też przekręcić w lewo lub w prawo o 62˚. Można takżeregulować wysokość monitora, w zakresie +/- 15cm.-5 ~ 2362°90°15cm

Strona: 14

2-2 Rozdział 2: Ustawienia2. 2 Odłączanie wspornika/podstawy (przymontażu ściennym VESA)Odłączana podstawa tego monitora, jest przeznaczona do montażu naścianie VESA.W celu odłączenia wspornika/podstawy1. Odłącz kable zasilania i sygnałowy. Umieść ostrożnie monitorskierowany ekranem w dół w opakowaniu EPS.2. Zdejmij osłony śrub.3. Wykręć cztery (4) śruby mocujące wspornik do tylnej częścimonitora.4. Odłącz podstawę (wspornik z podstawą) od monitora.• Zestaw do montażu ściennego VESA (100 x 100 mm) należy zakupićoddzielnie.• Należy używać wyłącznie wsporników do montażu na ścianie z certyfikatemUL o minimalnej wadze/obciążeniu 5, 66 kg (Wielkość śrub: M4 x 10 mm).

Strona: 15

2-32. 3 Wymiary zewnętrzneJednostka: mm [cale]

Strona: 16

3-13. 1 Menu OSD (menu ekranowe)3. 1 Jak wykonać ponowną konfiguracjęTryb MOBAGameVisualTryb SceneriaTryb RTS/RPGTryb FPSTryb kinowyTryb wyścigówTryb wyścigów DisplayPort 1920x1080@120HzASUS TUF Gaming VG24VTryb sRGB1. Naciśnij środek 5-kierunkowego przycisku, aby uaktywnić menuOSD.2. Naciśnij przyciski  i  w celu przełączenia pomiędzy opcjami wMenu. Po przesunięciu z jednej ikony na drugą, podświetlana jestnazwa opcji.3. W celu wyboru zaznaczonego elementu w menu naciśnij przyciskCenter.4. Naciśnij przyciski  i  w celu wyboru wymaganego parametru.5. W celu wykonania zmian, naciśnij przycisk Center, aby przejść dopaska suwaka, a następnie użyj przycisków  lub , zgodnie zewskaźnikami w menu.6. Naciśnij przycisk ◄/► w celu przesunięcia w menu w lewo/w prawo.

Strona: 17

3-2 Rozdział 3: Ogólne instrukcje3. 2 Wprowadzenie do funkcji OSD1. GameVisualTa funkcja zawiera siedem podfunkcji, które można wybrać zgodniez własnymi preferencjami. Każdy tryb posiada opcję Wyzeruj, któraumożliwia zachowanie ustawień lub powrót do trybu ustawieńwstępnych.• Tryb Sceneria: Jest to najlepszy wybór dla scenerii zdjęć wyświetlanej zwykorzystaniem technologii inteligencji wideo GameVisual™.• Tryb wyścigów: Najlepszy wybór do gier wyścigowych z• Tryb kinowy: Najlepszy wybór do oglądania filmów z wykorzystaniemtechnologii inteligencji wideo GameVisual™.• Tryb RTS/RPG: Jest to najlepszy wybór do gier strategicznych wczasie rzeczywistym (RTS)/gier fabularnych (RPG) z wykorzystaniem• Tryb FPS: Jest to najlepszy wybór do gier typu First Person Shooter(FPS) z wykorzystaniem technologii inteligencji wideo GameVisual™.• Tryb sRGB: To najlepszy wybór do przeglądania zdjęć i grafiki zkomputerów PC.• Tryb MOBA: Jest to najlepszy wybór do gier typu „Multiplayer OnlineBattle Arena” (MOBA) z wykorzystaniem technologii inteligencji wideoGameVisual™.• W przypadku pozycji Tryb wyścigów użytkownik nie może konfigurowaćfunkcji Nasycenie, Ostrość i ASCR.• W przypadku pozycji Tryb sRGB użytkownik nie może konfigurować funkcjiNasycenie, Odcień skóry, Temp. barwowa, Ostrość, Jasność, Kontrast iASCR.• W przypadku pozycji Tryb MOBA użytkownik nie może konfigurować funkcjiNasycenie, Ostrość i ASCR.

Strona: 18

3-32. Filtr światła nieb.Dostosowywanie poziomu energii światła niebieskiego emitowanegoprzez podświetlenie LED.Filtr światła nieb.Poziom 0Poziom 3Poziom 4Poziom 2Poziom 1• Poziom 0: Bez zmian.• Poziom 1~4: Im wyższy poziom, tym większa redukcja światłaniebieskiego.• Gdy ustawienie Filtr światła nieb. zostanie uaktywnione, automatyczniezaimportowane zostaną ustawienia domyślne pozycji Tryb wyścigów.• W przypadku opcji od Poziom 1 do Poziom 3 funkcja Jasność może byćkonfigurowana przez użytkownika.• Poziom 4 jest ustawieniem optymalnym. Jest ono zgodne z certyfikatemograniczonej emisji światła niebieskiego TUV. Użytkownik nie możekonfigurować funkcji Jasność.Aby ograniczyć zmęczenie oczu, należy stosować się do poniższychzaleceń:• Podczas wielogodzinnej pracy przed monitorem należy robić przerwy.Zalecane jest robienie krótkich przerw (co najmniej 5 min) po około godzinieciągłej pracy przed komputerem. Krótkie, ale częste przerwy są bardziejskuteczne niż jedna długa przerwa.• W celu zminimalizowania zmęczenia i suchości oczu należy od czasu doczasu pozwolić oczom odpocząć, skupiając wzrok na obiektach znajdującychsię daleko.• Ćwiczenia oczu mogą pomóc w ograniczeniu ich zmęczenia. Ćwiczenia tenależy często powtarzać. Jeśli zmęczenie oczu będzie się utrzymywać, należyskonsultować się z lekarzem. Ćwiczenia oczu: (1) Kilkukrotne przesuwaniewzroku w górę i w dół (2) Powolne obracanie oczami (3) Przesuwanie wzrokupo przekątnej.• Wysokoenergetyczne światło niebieskie może być przyczyną zmęczeniaoczu i zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD). Filtrświatła niebieskiego redukuje o 70% (maks. ) szkodliwe światło niebieskie,umożliwiając uniknięcie syndromu widzenia komputerowego (CVS).

Strona: 19

3-4 Rozdział 3: Ogólne instrukcje3. KolorTa funkcja umożliwia wybór preferowanego koloru obrazu.KolorJasnośćTemp. barwowaOdcień skóryNasycenieKontrast• Jasność: Zakres regulacji wynosi 0 do 100.• Kontrast: Zakres regulacji wynosi 0 do 100.• Nasycenie: Zakres regulacji wynosi 0 do 100.• Temp. barwowa: Zawiera trzy wstępnie ustawione tryby kolorów(Zimne, Normalne, Ciepłe) i Tryb Użytkownik.• Odcień skóry: Zawiera trzy tryby kolorów, obejmujące Czerwonawy,Naturalny i Żółtawy.• W trybie Tryb Użytkownik, użytkownik może konfigurować koloryR (Czerwony), G (Zielony) i B (Niebieski); zakres regulacji wynosi 0 ~ 100.

Strona: 20

3-54. ObrazTa funkcja główna umożliwia regulację parametrów Ostrość, TraceFree, Kontrola proporcji, VividPixel, ASCR, ELMB, Adaptive-Sync/FreeSync i Wzmocnienie zaciemn.ObrazKontrola proporcjiAdaptive-Sync/FreeSyncWzmocnienie zaciemn.VividPixelTrace FreeASCRELMBOstrość• Ostrość: Regulacja ostrości obrazu. Zakres regulacji wynosi 0 do 100.• Trace Free: Przyspieszenie czasu odpowiedzi poprzez użycietechnologii Over Drive. Zakres regulacji wynosi od 0 (wolniejszy) do 100(szybszy).• Kontrola proporcji: Wybór współczynnika proporcji „Pełny”, lub „4:3”.• VividPixel: Technologia ASUS, która zapewnia krystalicznie czyste iszczegółowe wizualizacje, wiernie naśladujące rzeczywistość. Zakresregulacji wynosi 0 do 100.• ASCR: Wybierz WŁ. lub WYŁ., aby włączyć lub wyłączyć funkcjęwspółczynnika dynamicznego kontrastu. Po włączeniu funkcji ELMBwyłączona zostanie funkcja ASCR..• ELMB: Zaznacz w celu zmniejszenia rozmycia spowodowanego ruchem izminimalizowania smużenia podczas szybkiego poruszania się obiektówna ekranie.• Adaptive-Sync/FreeSync: Umożliwia dynamiczną regulację szybkościodświeżania wyświetlania przez źródło grafiki z obsługą Adaptive-Sync/FreeSync w oparciu o typowe szybkości przesyłania klatekdla efektywnej energetycznie, pozbawionej wirtualnych przestojów icharakteryzującej się niskim opóźnieniem aktualizacji wyświetlania.• Wzmocnienie zaciemn. : Poprawa ciemnych kolorów z dostosowaniemkrzywej gamma monitora w celu wzmocnienia ciemnych odcieni obrazuoraz zwiększenia widoczności ciemnych scen i przedmiotów.• Po wybraniu opcji 4:3 wyświetlony zostanie obraz z oryginalnymwspółczynnikiem proporcji źródłowego sygnału wejściowego.

Strona: 21

3-6 Rozdział 3: Ogólne instrukcje5. Wybór wejściaWybór źródła wejścia spośród HDMI-1, HDMI-2 lub DisplayPort.Wybór wejściaDisplayPort6. Ustawienia systemuRegulacja konfiguracji systemu.Blokada klawiszyInformacjeUstawienia systemuGameVisual Demo ModeECO ModeUstawienia OSDGłośnośćJęzykWskaźnik zasilaniaBlokada zasilaniaWyzeruj wszystkoWYŁ.• GameVisual Demo Mode: Uaktywnienie trybu demo dla funkcjiGameVisual.• Głośność: Regulacja poziomu głośności wyjścia.

Strona: 22

3-7• ECO Mode: Uaktywnienie trybu ekologicznego w celu oszczędzaniaenergii.• Ustawienia OSD: Wyreguluj Czas zakończenia, DDC/CI iPrzezroczystość ekranu OSD.• Język: Wybór języka OSD. Dostępne opcje to: Angielski, Francuski,Niemiecki, Hiszpański, Włoski, Holenderski, Rosyjski, Polski,Czeski, Chorwacki, Węgierski, Rumuński, Portugalski, Turecki,UproszczonyChiński, TradycyjnyChiński, Japoński, Koreański,Perski, Tajski, Indonezyjski.• Blokada klawiszy: Wyłączenie wszystkich funkcji przycisku.Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku w dół przez ponad pięć sekundspowoduje wyłączenie funkcji blokady przycisków.• Informacje: Wyświetla informacje o monitorze.• Wskaźnik zasilania: Włączenie/wyłączenie wskaźnika LED zasilania.• Blokada zasilania: Do wyłączania/włączania przycisku zasilania.• Wyzeruj wszystko: Ustaw na „Tak”, aby przywrócić domyślny trybfabryczny wszystkich ustawień.7. MyFavoriteZaładuj/Zapisz wszystkie ustawienia w monitorze.Ustawienie 3Ustawienie 4MyFavoriteUstawienie 1Ustawienie 2

Strona: 23

3-8 Rozdział 3: Ogólne instrukcje3. 2 Dane techniczneModel VG24VQWielkość panelu S 23, 6” (59, 94cm)Maks. rozdzielczość 1920x1080 przy 144HzJasność (typowy) 350cd/m2Rzeczywisty współczynnikkontrastu (typowy)3000:1Kąt widzenia (CR=10) 178° (w pionie)/178° (w poziomie)Kolory wyświetlacza 16, 7 M (Prawdziwe 8-bitowe)Nasycenie koloru 72% NTSCCzas odpowiedzi 4ms (Do wyjścia), 1ms MPRTGłośnik satelitarny 2W x 2 stereoWyjście słuchawek TakDźwięk z HDMI TakWejście HDMI TakWejście DisplayPort TakZużycie energii przy włączonymzasilaniu (maks. )< 20, 89 W*(Pomiar jasności ekranu w wysokości 200 nitówbez połączenia audio/USB/czytnika kart)Kolory obudowy CzarnyTryb oszczędzania energii < 0, 5 WTryb wyłączenia zasilania < 0, 5 WNachylenie -5°~ +23°Wym. fizyczne (SxWxG) 537, 59x526, 59x217, 6 mmWymiary opakowania (SxWxG) 709x403x211 mmMasa netto (przybliżona) 5, 66 kgMasa brutto (przybliżona) 7, 46 kgNapięcie znamionowe 19 V DC, 3, 42 A i 19 V DC, 2, 1 A

Strona: 24

3-93. 3 Rozwiązywanie problemów (FAQ)Problem Możliwe rozwiązanieWŁĄCZONA dioda LED zasilania • Naciśnij przycisk, aby sprawdzić, czy monitorznajduje się w trybie WŁĄCZENIE.• Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowopodłączony do monitora i do gniazda zasilania.• Sprawdź funkcję Wskaźnik zasilania w głównymmenu OSD. Wybierz „WŁ. ” w celu włączenia diodyLED zasilania.Pomarańczowe światło diodyLED zasilania i brak obrazu naekranie• Sprawdź, czy monitor i komputer są w trybieWŁĄCZENIE.• Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest prawidłowopodłączony do monitora i komputera.• Sprawdź kabel sygnałowy i upewnij się, że nie jestwygięty żaden styk złącza.• Podłącz komputer do innego dostępnego monitora,aby sprawdzić, czy komputer działa prawidłowo.Obraz na ekranie jest za jasnylub za ciemny• Wyreguluj ustawienia Kontrast i Jasność przezmenu OSD.Obraz na ekranie drży lub naobrazie wyświetlane są falującewzory• Odsuń urządzenia elektryczne, które mogąpowodować zakłócenia elektryczne.Defekty kolorów na obrazieekranowym (biały nie wyglądajak biały)• Wykonaj polecenie Wyzeruj w menu OSD.• Wyreguluj ustawienia kolorów R/G/B lub wybierzopcję Temp. barwowa w menu OSD.Brak dźwięku lub słaby dźwięk • Wyreguluj ustawienia głośności monitora ikomputera.• Upewnij się, że jest prawidłowo zainstalowany iaktywny sterownik karty dźwiękowej komputera.

Strona: 25

3-10 Rozdział 3: Ogólne instrukcje3. 4 Lista obsługiwanego taktowaniaLista taktowania PC dla wejścia HDMI1. 4/DP1. 2Rozdzielczość HDMI1(1. 4) HDMI2(1. 4) DP720x400 przy 70 Hz V V V640x480 przy 60 Hz V V V640x480 przy 67 Hz V V V640x480 przy 72 Hz V V V640x480 przy 75 Hz V V V800x600 przy 56 Hz V V V800x600 przy 60 Hz V V V800x600 przy 72 Hz V V V1024x768 przy 60 Hz V V V1024x768 przy 70 Hz V V V1024x768 przy 75 Hz V V V1280x1024 przy 75 Hz V V V1280x960 przy 60 Hz V V V1280x1024 przy 60 Hz V V V1440x900 przy 60 Hz V V V1152x864 przy 75 Hz V V V1280x720 przy 60 Hz V V V1680x1050 przy 60 Hz V V V1920x1080 przy 60 Hz V V V1920x1080 przy 144 Hz V V V1920x1080 przy 100 Hz V1920x1080 przy 120 Hz VLista taktowania wideo dla wejścia HDMI1. 2640x480 P przy 60 Hz V V V720x480P przy 60 Hz V V V720x576 P przy 50 Hz V V V1280x720P przy 50 Hz V V V1280x720P przy 60 Hz V V V1440x480P przy 60 Hz V V V1440x576P przy 50 Hz V V V1920x1080P przy 50 Hz V V V1920x1080 P przy 60 Hz V V V1920x1080 I przy 60 Hz V V V1920x1080 I przy 50 Hz V V V1920x1080 P przy 120 Hz V V V

Strona: 26

3-11Tryby IBM, taktowanie ustawione fabrycznie (wejście HDMI/DP)Rozdzielczość Częstotliwość odświeżania Częstotliwość pozioma720x400 70 Hz 31, 469 kHzTryby MAC, taktowanie ustawione fabrycznie (wejście HDMI/DP)640x480 67 Hz 35 kHzTryby VESA, taktowanie dostępne dla użytkownika (wejście HDMI/DP)1280 x 720(RB) 60 Hz 44, 444 kHz1280x720 60 Hz 44, 772 KHz1440 x 900(RB) 60 Hz 55, 469 KHz1680 x 1050(RB) 60 Hz 64, 674 KHz1920x1080 60 Hz 66, 587 KHzLista taktowania SD/HD dla wejścia HDMI/DPHDMI 1. 4, formaty CEA-861F, podstawowe obsługiwane taktowanie SD/HD (wejście HDMI/DP)720 x 480P 59, 94 / 60 Hz 31, 469 / 31, 5 kHz720 x 576P 50 Hz 31, 25 kHz1280 x 720P 50 Hz 37, 5 kHz1280 x 720P 59, 94 / 60 Hz 44, 955 / 45 kHz1920 x 1080P 29, 97 / 30 Hz 33, 715 / 33, 75 kHzHDMI 1. 4, formaty CEA-861F, opcjonalne obsługiwane taktowanie SD/HD (wejście HDMI/DP)1440 x 480P 59, 94 / 60 Hz 31, 469 / 31, 5 kHz1440 x 576P 50 Hz 31, 25 kHz1920 x 1080P 50 Hz 56, 25 kHz1920 x 1080P 59, 94 / 60 Hz 67, 433 / 67, 5 kHz* Tryby nie wymienione w tabelach powyżej mogą nie być obsługiwane. Dla uzyskania optymalnejrozdzielczości, zaleca się wybór trybu wymienionego w zamieszczonych powyżej tabelach.

Strona: 27

3-12 Rozdział 3: Ogólne instrukcje

Pobieranie Sterowników i oprogramowania.. Sprawdź parametry i cenę produktu w sklepie morele. net.. Wyszukaj i przejrzyj swoją instrukcję bezpłatnie lub zapytaj innych właścicieli produktów. Instrukcja obsługi Asus ZenFone Max Pro (ZB602KL) Marka: Asus: Wyświetlić instrukcję. Tematy o instrukcja obsługi laptopa asus, Asus F3S instrukcja obsługi (PL), Laptop ASUS R556L nie odpala partycji recovery, Nowy laptop ASUS X52j - zawiesza się, Laptop Asus A6 instrukcja., sprzedam laptopa asus A6U-5002, Jaki kupić dysk SSD do laptopa ASUS FX503VD-E4082T za 200zł? Najnowsza instrukcja obsługi (manual) do ASUS WT425.. Przejrzyj bezpłatnie instrukcję Asus Vivobook 15 A512FA-BQ116T lub zadaj pytanie innym właścicielom produktu. Instrukcja Asus A509JA-EJ078T.. Do tej pory instrukcja została pobrane przez 0 osób. Niniejsza książka to właśnie ta instrukcja obsługi, której szukałeś w pudełku z laptopem … i nie znalazłeś.. W dokumencie znaleźć można najważniejsze informacje dotyczące funkcji i obsługi urządzenia.. Wykonaj poniższe czynności, aby wyszukać i pobrać sterowniki i narzędzia.. Znajdź podręcznik, przewodnik, instrukcję dowolnej firmy.. Wszystkie instrukcje i podręczniki są dostępne w języku polskim i formacie pdf. ASUS ASUS P5N-E SLI instrukcja obsługi ENGLISH Producent: ASUS Model: ASUS P5N-E SLI Jezyk: ENGLISH Komputery Instrukcje Obsługi Fairgrounds 25 Sie 2009 12:07 Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1662 Płyta główna Asus k8v-x poszukuje instrukcji obsługi PLPobieranie Instrukcji obsługi..

Po... Instrukcja obsługi ASUS.

Przejrzyj bezpłatnie instrukcję Asus TUF Gaming FX505DD lub zadaj pytanie innym właścicielom produktu. Firma ASUS i partnerskie strony trzecie wykorzystują cookies (cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane w Twoich produktach w celu spersonalizowania wrażeń użytkownika podczas korzystania z produktów i usług ASUS) oraz podobne technologie, takie jak sygnały nawigacyjne, w celu zapewniania Ci naszych produktów i usług. Firma ASUS jest producentem najlepiej sprzedających się i najczęściej nagradzanych płyt głównych oraz jedną z trzech firm będących w światowej czołówce pod względem liczby sprzedanych notebooków.. Najnowsza instrukcja obsługi (manual) do ASUS Cerberus Arctic Keyboard.. Całkowity rozmiar pliku PDF instrukcji obsługi wynosi 4. 9 MB.. Jako przykład zastosowano model T100TA.. Firma ASUS zdobyła w 2013 roku 4256 nagród, i to właśnie jej przypisywane jest zrewolucjonizowanie przemysłu komputerowego dzięki komputerom Eee PC™. Pobierz za darmo instrukcje obsługi PDF Na VideoTesty. pl szybko wyszukasz instrukcje do ponad 26 tysięcy produktów!. ⇈ Dowiedz się jak korzystać z danego urządzenia, by go nie uszkodzić Jeżeli informacje z instrukcji nie pomogły Ci, to skorzystaj z sekcji Q&A, by zadać nam pytanie i uzyskać szybką pomoc ☺Ponad 1000000 bezpłatnych instrukcji PDF ponad 10000 marek..

Router Asus RT-AC66U instrukcja obsługi - Pobierz.

Sprawdź instrukcję obsługi.. REKLAMAWprowadzenie do ASUS Pen.. rozwiń opis.. Znajdź swój Laptop i przejrzyj bezpłatnie instrukcję obsługi lub zadaj pytanie innym właścicielom produktu. Instrukcja Asus Vivobook 15 A512FA-BQ116T.. Przejrzyj bezpłatnie instrukcję Asus A509JA-EJ078T lub zadaj pytanie innym właścicielom produktu. Centrum Wsparcia ASUS pozwala pobrać Sterowniki, Instrukcje, Firmware, Oprogramowanie, oraz odnaleźć FAQ i rozwiązania problemówNajnowsze instrukcje obsługi do urządzeń marki Samsung.. Czy jest to Acer, Lenovo, HP, Asus czy też Dell. Najnowsze instrukcje obsługi do urządzeń marki ASUS.. Pomoże Ci w początkowych ustawieniach notebooka, instalacji programów i aktualizacji.. Wprowadź nazwę modelu w pasku wyszukiwania (Nie uwzględniaj w wyszukiwaniu słowa „Asus", nazwa modelu zawiera 4-5 liter/cyfr).. Najnowsza instrukcja obsługi (manual) do ASUS ZenFone 2 Laser (ZE500KL).. Nieważne, jakiej firmy jest Twój nowy laptop (notebook).. Sprawdź instrukcję obsługi (pdf) Router Asus RT-AC1200G+! Tematy o asus instrukcja obsługi, Szukam Instrukcji Obsługi Podłączenia w Biosie Dysku Sata 2, ASUS ASUS P5N-E SLI instrukcja obsługi ENGLISH, Płyta główna Asus k8v-x poszukuje instrukcji obsługi PL, ASUS X58C Instrukcja obsług(pl), ASUS F3SG - instrukcja obsługi PLPodręcznik użytkownika komputera ASUS 11 Przygotowanie notebooka W tym miejscu znajdują się jedynie krótkie instrukcje dotyczące używania komputera..

... Najnowsze instrukcje obsługi do klawiatur marki ASUS.

Zainstaluj zestaw baterii Podłącz adapter zasilania prądem zmiennym 2 1 2 1 3 3 Dopasuj wycięcia 1 3-220V 2Przewodnik użytkowania został dodany 03. 10. 2019.. Rozważasz zakup „Router Asus RT-AC1200G+ lub masz pytania dotyczące jego działania?. Rozważasz zakup „Router Asus RT-AC66U lub masz pytania dotyczące jego działania?. Poznaj jego funkcje, zasady obsługi oraz dane techniczne... Na stronie Znajdzinstrukcje. pl dostępna jest bezpłatna instrukcja obsługi laptopa ASUS VivoBook Pro 17 N705UD.. Najnowsza instrukcja obsługi (manual) do ASUS ROG GX860 Buzzard.. Zarchiwizuj wszystkie swoje instrukcje, aby mieć do nich dostęp w przyszłości..


FAQ

Jeśli chcesz zaktualizować sterowniki na swoim komputerze, zalecamy pobranie aktualizacji za pomocą MyASUS lub z oficjalnej strony ASUS.

Dzięki zweryfikowanym przez firmę ASUS sterownikom możesz mieć pewność, że Twój komputer będzie działał z najlepszą wydajnością.

Jeśli wystąpią problemy z instalacją sterowników, należy zapoznać się z sekcją: Jak odinstalować aplikacje?

Możesz pobrać sterowniki, narzędzia, BIOS i podręczniki użytkownika z MyASUS lub z oficjalnej strony ASUS. Proszę zapoznać się z dwiema następującymi metodami pobierania plików:

 • Metoda 1: Wyszukaj i pobierz sterowniki, narzędzia, BIOS i instrukcje obsługi za pośrednictwem MyASUS
 • Metoda 2: Wyszukaj i pobierz sterowniki, narzędzia, BIOS i podręczniki użytkownika z oficjalnej strony ASUS

Metoda 1: Wyszukaj i pobierz sterowniki, narzędzia, BIOS i instrukcje obsługi za pośrednictwem MyASUS

 1. Wpisz i wyszukaj [MyASUS] w pasku wyszukiwania Windows, a następnie kliknij [Otwórz]. (Poniższa ilustracja przedstawia wyszukiwania w systemie Windows 11 po lewej, a Windows 10 po prawej. )
  Jeśli wyszukiwanie nie przyniesie rezultatów, oznacza to, że twój komputer nie ma zainstalowanej aplikacji MyASUS. Zapoznaj się z rozdziałem Jak zainstalować MyASUS.
 2. Jeśli chcesz pobrać podręczniki użytkownika za pośrednictwem MyASUS, kliknij [Podręcznik użytkownika] na stronie głównej MyASUS. MyASUS przekieruje Cię na oficjalną stronę ASUS, skąd będziesz mógł pobrać podręczniki użytkownika swoich produktów.
  Jeśli chcesz pobrać sterowniki, narzędzia i BIOS za pośrednictwem MyASUS, wybierz [Obsługa klienta], a następnie przejdź do następnego kroku.
 3. Wybierz [Aktualizuj teraz], a następnie wybierz [Najnowsze].
  Uwaga: Jeśli nie ma zakładki Live Update w Centrum Obsługi Klienta, oznacza to, że Twój komputer nie obsługuje tej funkcji. Możesz skorzystać z Metody 2: Pobierz plik z oficjalnej strony ASUS. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o tym, dlaczego widzę tylko funkcję „Obsługa klienta” w aplikacji MyASUS.
 4. Live Update codziennie sprawdza w poszukiwaniu najnowszych wersji BIOS, sterowników i narzędzi. Jeśli wybierzesz [Pokaż najnowsze wersje aktualizacji], na liście pobierania będą wyświetlane tylko pliki nowsze niż twoje i pojawi się czerwona kropka obok ich.
  Znajdź plik, który chcesz pobrać, a następnie kliknij ikonę [Pobierz], aby go pobrać. com/images/2022/01/17/98c5d5a8-dad4-45bf-bd23-fbf16f4b1c34. png"/>
  Jeśli nie wybierzesz opcji Pokaż najnowsze wersje aktualizacji, funkcja Live Update wyświetli listę wszystkich wersji sterowników, narzędzi i BIOS. Możesz użyć menu kategorii, aby znaleźć plik, który chcesz pobrać. com/images/2022/01/17/c7a383ef-8d56-492e-b9c7-4d8becdfb987. png"/>

Metoda 2: Wyszukaj i pobierz sterowniki, narzędzia, BIOS i podręczniki użytkownika z oficjalnej strony ASUS

 • Przejdź na stronę Wsparcia ASUS, a następnie wpisz nazwę modelu w pasku wyszukiwania i naciśnij klawisz Enter na klawiaturze. com/pl/support/FAQ/1030673/">jak sprawdzić nazwę modelu. (Przedstawimy UX482EA jako przykład)
 • Po wyświetleniu wyników wyszukiwania wybierz kategorię [Wsparcie] , a następnie wybierz [Sterowniki i oprogramowanie]. com/images/2022/01/17/c3f47b1c-17d8-41b2-9bdd-f46780b0d7d1. png"/>
 • Wejdź na stronę wsparcia produktu, skąd możesz pobrać sterowniki, narzędzia, BIOS i podręczniki użytkownika. com/images/2022/01/17/77b77226-225b-4b78-af2d-bcd058b347e7. png"/>
 • Zapoznaj się z poniższymi metodami pobierania:
 • Pobierz sterownik lub narzędzie
 • Pobierz BIOS
 • Pobierz podręcznik użytkownika
 • Pobierz sterownik lub narzędzie

 • W witrynie pomocy technicznej wybierz kartę [Sterowniki i oprogramowanie] , a następnie wybierz kategorię [Sterowniki i narzędzia] . com/images/2022/01/17/95ad9b2f-db21-4c0d-9dc4-b3a6fe08c1a3. png"/>
 • Wybierz model.
  Uwaga: niektóre modele mogą nie mieć tej opcji, w takim przypadku przejdź do następnego kroku. com/images/2022/01/17/4bc18943-3a7c-4c51-91d8-f828d27c2587. png"/>
 • Przewiń menu w dół, aby wybrać swoją wersję systemu operacyjnego .
  Uwaga: ASUS dostarcza sterowniki i narzędzia tylko dla obsługiwanych systemów operacyjnych. Jeśli używasz innego systemu operacyjnego, spróbuj znaleźć sterowniki z innych źródeł lub poszukaj sterowników dla analogicznych modeli notebooków ASUS. com/images/2022/01/17/a2bd3906-6700-4ddb-9c68-f05404b20184. png"/>
 • Na witrynie pomocy technicznej produktu zobaczysz listę sterowników i narzędzi. Znajdź plik, który chcesz pobrać, a następnie kliknij ikonę [Pobierz] . com/images/2022/01/17/5c9fec33-ba9b-4913-b921-4ae766ad27ce. png"/>
  Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie wersje danej kategorii, kliknij [Pokaż wszystko] w tej kategorii. Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie sterowniki i narzędzia, kliknij [ROZWIŃ WSZYSTKO]. com/images/2022/01/17/4d6070a1-91b1-4cb0-a246-48d362c43547. png"/>
 • Pobierz BIOS

 • W witrynie pomocy technicznej wybierz kartę [Sterowniki i oprogramowanie] , a następnie wybierz kategorię [BIOS i Firmware] . com/images/2022/01/17/fb610d36-4b18-403d-bded-c2a1656dfb88. png"/>
 • Na witrynie pomocy technicznej produktu zobaczysz listę BIOS do pobrania. Znajdź plik, który chcesz pobrać, a następnie kliknij ikonę [Pobierz] . com/images/2022/01/17/826096fb-ff5b-4a15-99f0-a6058bf2cd51. Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie pliki BIOS, kliknij [ROZWIŃ WSZYSTKO]. com/images/2022/01/17/0341a1e9-c2a9-4b74-b7bf-27f94ae1f622. png"/>
 • Pobierz podręcznik użytkownika

 • W witrynie pomocy technicznej wybierz kartę Instrukcje i dokumenty , a następnie wybierz kategorię [Podręczniki] . com/images/2022/01/17/d680a9c8-e90a-4ce0-8770-150b8bd70949. png"/>
 • Na witrynie pomocy technicznej produktu zobaczysz listę Podręczników użytkownika do pobrania. Znajdź plik, który chcesz pobrać, a następnie kliknij ikonę [Pobierz] . com/images/2022/01/17/6591d94f-b4d1-4853-b1c5-208ef3124cac. png"/>
 • KategoriaAplikacja/ Oprogramowanie/Narzędzie, Sterownik, Ustawienie/ Użytkowanie WindowsTypProduct Knowledge

  Czy informacja okazała się przydatna?

  YesNo

  • Above information might be partly or entirely quoted from exterior websites or sources. please refer to the information based on the source that we noted. Please directly contact or inquire the sources if there is any further question and note that ASUS is neither relevant nor responsible for its content/service
  • This information may not suitable for all the products from the same category/series. Some of the screen shots and operations could be different from the software versions.
  • ASUS provides the above information for reference only. If you have any questions about the content, please contact the above product vendor directly. Please note that ASUS is not responsible for the content or service provided by the above product vendor.
 • Instrukcja obsługi i instalacja Asus Vg24v Series

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i instalacja Asus Vg24v Series

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i instalacja Asus Vg24v Series