Instrukcja aktywacji Black And Decker Ks777

Instrukcja aktywacji Black and Decker Ks777 jest łatwa w wykonaniu i pozwala na szybkie uzyskanie pełnego dostępu do wszystkich funkcji maszyny. Przed przystąpieniem do aktywacji należy upewnić się, że maszyna jest podłączona do zasilania i włączona. Następnie, wybierz opcję aktywacji z menu głównego i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Po zakończeniu aktywacji możesz korzystać ze wszystkich funkcji maszyny, w tym wyboru trybu pracy, nowych programów i ustawień narzędzi. Przed rozpoczęciem pracy należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, aby upewnić się, że maszyna jest obsługiwana zgodnie z zaleceniami producenta.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja aktywacji Black And Decker Ks777

Instrukcje i przewodniki użytkownika dla Black & Decker

 • Piła JS615BBlack & Decker JS615B Instrukcja Użytkownika
 • Żelazko F54Black & Decker F54 Instrukcja Zastosowanie & KonserwacjaNiszczarki Do Papieru CC2000 CC2001Black & Decker CC2000 CC2001 Instrukcja UżytkownikaTrymery LST1018Black & Decker LST1018 InstrukcjaSzlifierka Linea Pro QS800Black & Decker Linea Pro QS800 InstrukcjaPiekarniki OvenBlack & Decker Oven Instrukcja UżytkownikaPiła KS629-638SEBlack & Decker KS629-638SE InstrukcjaZszywacz 9701Black & Decker 9701 InstrukcjaKlimatyzatory Powietrza MUZ-FD12NABlack & Decker MUZ-FD12NA Instrukcja UżytkownikaChainsaw ostrzenia Saw BDCDMT120Black & Decker Saw BDCDMT120 Instrukcja UżytkownikaBlendery BLP6600MBlack & Decker BLP6600M Instrukcja Zastosowanie & KonserwacjaRobot Do Gotowania Ryżu RC600Black & Decker RC600 Instrukcja Zastosowanie & KonserwacjaBlack & Decker RC600 Instrukcja UżytkownikaOświetlenie Robocze BSL302Black & Decker BSL302 InstrukcjaCzęści Samochodowe BD168FBlack & Decker BD168F InstrukcjaOpiekacze TO1303SBBlack & Decker TO1303SB Instrukcja Zastosowanie & KonserwacjaOdkurzacze CHV1610Black & Decker CHV1610 Instrukcja UżytkownikaBlendery CYCLONE BLC12600BUCBlack & Decker CYCLONE BLC12600BUC Instrukcja PosiadaczaZaparzacze Do Kawy BREW 'N GO DCM18Black & Decker BREW 'N GO DCM18 Instrukcja UżytkownikaPiła Akumulatorowa KS600EBlack & Decker KS600E Instrukcja UżytkownikaPiekarniki Perfect Broil CTO4300BBlack & Decker Perfect Broil CTO4300B Instrukcja Zastosowanie & KonserwacjaTrymery Hedge Trimmer LHT2220RBlack & Decker Hedge Trimmer LHT2220R Instrukcja UżytkownikaŚrubokręt Mechaniczny VP810Black & Decker VP810 Instrukcja UżytkownikaŻelazko X750Black & Decker X750 InstrukcjaTrymery GL650Black & Decker GL650 Instrukcja UżytkownikaŁadowarka Do Baterii VP100CBlack & Decker VP100C Instrukcja UżytkownikaTrymery HS1022Black & Decker HS1022 InstrukcjaŻelazko S600 SeriesBlack & Decker S600 Series Instrukcja Zastosowanie & KonserwacjaOczyszczacz Do Dywanów FSM1620Black & Decker FSM1620 Instrukcja UżytkownikaŻelazko AS75Black & Decker AS75 Jak UżywaćBlack & Decker AS75 Instrukcja Zastosowanie & KonserwacjaWieża Fan BDTF1012WBlack & Decker BDTF1012W Instrukcja Zastosowanie & KonserwacjaŻelazko LIGHT N EASY F920CBlack & Decker LIGHT N EASY F920C Instrukcja UżytkownikaKosiarki Lawn Mower mm275Black & Decker Lawn Mower mm275 Instrukcja UżytkownikaWiertarka DW222Black & Decker DW222 InstrukcjaPiła Akumulatorowa LPS7000Black & Decker LPS7000 InstrukcjaEdger GH1100Black & Decker GH1100 Instrukcja UżytkownikaOdkurzacze FHV1080Black & Decker FHV1080 InstrukcjaBlack & Decker FHV1080 Instrukcja Użytkownika

Zobacz poniższy poradnik dla Black & Decker KS227. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Black & Decker KS227, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Black & Decker KS227. Upewnij się, że opisujesz trudności z Black & Decker KS227 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Black & Decker KS227

Strona: 1

3130POLSKIZasady bezpiecznej pracyelektronarzêdziamiOstrze¿enie! Podczas stosowania narzêdzielektrycznych, dla zredukowania ryzykapo¿aru, pora¿enia pr¹dem elektrycznym iuszkodzenia cia³a osoby obs³uguj¹cej, nale¿yprzestrzegaæ ni¿ej podanych podstawowychœrodków bezpieczeñstwa. Przedprzyst¹pieniem do korzystania z tego wyrobunale¿y zapoznaæ siê z instrukcj¹, któr¹ powinnosiê zachowaæ do póŸniejszego stosowania.Dla bezpieczeñstwa pracy:• Zalecamy, aby Pañstwo podjêliodpowiednie œrodki, celem zabezpieczenianarz¹du s³uchu, jeœli ciœnienie akustyczneprzekracza poziom 85 dB (A).• Miejsce pracy trzeba utrzymywaæw czystoœci. Nieuporz¹dkowane miejscepracy i sto³y warsztatowe to zaproszeniedo k³opotów i uszkodzeñ cia³a.• Nale¿y uwzglêdniæ warunki pracy.Narzêdzi elektrycznych nie wolnowystawiaæ na deszcz, nie nale¿y tak¿estosowaæ ich w wilgotnych lub mokrychmiejscach. Stanowisko pracy musi byædobrze oœwietlone.• Narzêdzi elektrycznych nie mo¿na u¿ywaærównie¿ tam, gdzie wystêpuje ryzykospowodowania po¿aru albo eksplozji.• Zabezpieczenie przed pora¿eniempr¹dem elektrycznym. Wszêdzie, gdzieto tylko mo¿liwe, nale¿y unikaæ kontaktucia³a z uziemionymi powierzchniami (takimijak np. rury, grzejniki, kuchenki, lodówki).• Trzymaæ z dala od dzieci. Nie wolnodopuszczaæ, aby dzieci dotyka³y narzêdzilub kabla przed³u¿aj¹cego. Wszystkiedzieci trzeba trzymaæ z dala odstanowiska pracy.• Przechowywanie nieu¿ywanychnarzêdzi. Narzêdzia, kiedy nie s¹u¿ywane, nale¿y przechowywaæ wsuchym, wysoko po³o¿onym, zamkniêtymi niedostêpnym dla dzieci miejscu.• Narzêdzi nie wolno forsowaæ.Narzêdzie bêdzie dzia³a³o lepiej ibezpieczniej, gdy pracuje z prêdkoœci¹zgodn¹ z przeznaczeniem.• Nale¿y stosowaæ odpowiednienarzêdzia. Nie wolno u¿ywaæ ma³ychnarzêdzi lub nasadek do wykonywaniaprac przeznaczonych dla narzêdziprzystosowanych do pracy pod du¿ymobci¹¿eniem. Narzêdzi nie wolnostosowaæ do robót, do których nie s¹przeznaczone, na przyk³ad nie wolnostosowaæ pi³y tarczowej do obcinaniaga³êzi drzew lub ciêcia k³ód drewna.• Nale¿y odpowiednio siê ubieraæ. Przypracy nale¿y unikaæ luŸnych ubrañ iwyrobów jubilerskich, gdy¿ mog¹ onezostaæ pochwycone przez poruszaj¹cesiê czêœci urz¹dzenia. Podczas pracy nawolnym powietrzu zaleca siê zak³adaniekauczukowych rêkawic iprzeciwpoœlizgowego obuwia. Dlazabezpieczenia d³ugich w³osów nale¿yzak³adaæ os³ony chroni¹ce w³osy.• Nale¿y stosowaæ szk³azabezpieczaj¹ce. Nale¿y stosowaæmaski ochronne lub maski przeciwpy³owe,jeœli pracê wykonuje siêw pomieszczeniach zapylonych lub te¿zamkniêtych.• Nie wolno nara¿aæ przewodu nauszkodzenie. Przewodu nie wolnonara¿aæ na uszkodzenie, trzymaj¹cnoszone narzêdzie za przewód, wzglêdnieszarpi¹c go w celu wyci¹gniêciaz gniazdka. Przewód nale¿y trzymaæ z dalaod ciep³a, oleju oraz ostrych za³amañ.• Obrabiany przedmiot trzebaodpowiednio zamocowaæ. Dozamocowania obrabianego przedmiotunale¿y u¿yæ zacisków lub imad³a. Jest torozwi¹zanie bardziej bezpieczne ni¿u¿ywanie rêki, a ponadto zwalnia obydwierêce do obs³ugiwania narzêdzi.• Nie wolno przeliczyæ siê z si³ami.Podczas pracy, dla zachowaniarównowagi, trzeba utrzymywaæ stabilneoparcie.• Narzêdzia nale¿y staranniekonserwowaæ. Narzêdzia skrawaj¹cetrzeba ostrzyæ i czyœciæ dla zapewnienialepszej i bardziej bezpiecznej pracy. Nale¿yprzestrzegaæ instrukcji smarowania iwymiany akcesoriów. Okresowo nale¿ysprawdzaæ przewody narzêdzi i w razieich uszkodzenia oddawaæ je do naprawyw autoryzowanej placówce serwisowej.Okresowo trzeba sprawdzaæ przewodyprzed³u¿aj¹ce i w razie uszkodzeniawymieniaæ. Uchwyty musz¹ byæ suche,czyste i wolne od oleju i smaru.• Narzêdzia trzeba wy³¹czaæ. Narzêdziatrzeba wy³¹czaæ, kiedy siê z nich niekorzysta, przed przyst¹pieniem do operacjiserwisowych i podczas wymianyakcesoriów, takich jak ostrza, wiert³a i frezy.• Trzeba wyjmowaæ kliny regulacyjne iklucze maszynowe. Trzeba w sobiewyrobiæ nawyk sprawdzania przedw³¹czeniem, czy z narzêdzia wyjêto klinyi klucze maszynowe i w³o¿ono jez powrotem do obszaru przechowywania.• Nale¿y unikaæ nieumyœlnegow³¹czania narzêdzi. Nie wolno nosiæw³¹czonego do gniazda narzêdzia z palcemna w³¹czniku. Podczas wciskania wtyczkido gniazdka zasilaj¹cego nale¿y sprawdziæ,¿e w³¹cznik jest w po³o¿eniu wy³¹czonym.• Nale¿y stosowaæ przed³u¿aczprzeznaczony do pracy na wolnympowietrzu. Kiedy narzêdzie jeststosowane na wolnym powietrzu, nale¿ystosowaæ wy³¹cznie przed³u¿aczeprzeznaczone do pracy na wolnympowietrzu i odpowiednio oznakowane.• Nale¿y pozostawaæ w staniegotowoœci. Nale¿y kontrolowaæ swojeczynnoœci. Trzeba zachowaæ zdrowyrozs¹dek. Nie wolno korzystaæ z narzêdzi,kiedy jest siê zmêczonym.• Trzeba pod³¹czyæ urz¹dzenia dousuwania kurzu. Jeœli przewidzianourz¹dzenia do usuwanie i zbierania kurzu,to nale¿y upewniæ siê, ¿e s¹ one pod³¹czonei prawid³owo stosowane, zw³aszczaw zamkniêtych pomieszczeniach.• Nale¿y kontrolowaæ, czy wszystkieczêœci urz¹dzenia s¹ sprawne. Przeddalszym korzystaniem z narzêdzia lubinnej uszkodzonej czêœci, nale¿y jestarannie skontrolowaæ, celem okreœlenia,czy bêd¹ dzia³aæ prawid³owo iwykonywaæ przewidziane dla nichfunkcje. Sprawdziæ wyosiowanieruchomych czêœci, swobodê poruszaniasiê ruchomych czêœci, z³amanie czêœci,zamocowanie i dowolne inne warunki,które mog¹ wp³ywaæ na ich dzia³anie.• Os³ona lub inna uszkodzona czêœæ powinnazostaæ naprawiona albo wymieniona przezautoryzowany oœrodek serwisowy, chyba¿e w niniejszej instrukcji zosta³o to okreœloneinaczej. Uszkodzone w³¹czniki powinnybyæ wymienione przez autoryzowanyoœrodek serwisowy. Nie wolno stosowaænarzêdzi, dopóki w³¹cznik nie w³¹cza siêani nie wy³¹cza siê.• Ostrze¿enie! Zastosowaniejakichkolwiek akcesoriów lub nasadekinnych, ni¿ zalecane w niniejszej instrukcjimo¿e stworzyæ ryzyko uszkodzenia cia³apersonelu.• Pañstwa narzêdzia musz¹ byænaprawiane wy³¹cznie przezwykwalifikowane osoby. Niniejszenarzêdzie elektryczne wykonane jestzgodnie z odnoœnymi wymaganiamibezpieczeñstwa. Naprawy powinny byæwykonywane wy³¹cznie przezwykwalifikowane osoby, z u¿yciemoryginalnych czêœci zapasowych, bowiemw przeciwnym razie mo¿e to spowodowaæpowa¿ne zagro¿enie dla u¿ytkownika.DODATKOWE INSTRUKCJEBEZPIECZEÑSTWA DLA PILAREKTARCZOWYCHPod³¹czanie pilarki do sieci zasilaj¹cejPrzed pod³¹czeniem wtyczki zasilajacej dogniazda elektrycznego nale¿y upewniæ siê czywy³¹cznik pilarki znajduje siê w po³o¿eniu“wy³¹czone” (zerowym)W³¹czanie pilarkiPrzed w³¹czeniem pilarki nale¿y sprawdziæczy zdjêty zosta³ klucz ze œruby mocuj¹cejtarczê pi³y.Wy³¹czanie pilarkiPilarki nie wolno wy³¹czyæ wczeœniej zanimpi³a nie zakoñczy ciêcia i nie zacznie obracaæsiê swobodnie.Pi³owaniePrzed rozpoczêciem pi³owania nale¿y usun¹æz elementu wszystkie gwoŸdzie i inne tkwi¹ceelementy metalowe.Pilark¹ nie wolno ci¹æ elementów o bardzoma³ych wymiarach. Po wy³¹czeniu pilarki niewolno hamowaæ ruchu tarczy pi³y poprzezdociskanie do jej bocznej powierzchnijakichkolwiek przedmiotów. Pilarkê wolnopo³o¿yæ na stole roboczym lub od³o¿yæ na bokdopiero wtedy, gdy zostanie ona wy³¹czona itarcza pi³y przestanie siê obracaæ. Przewódzasilaj¹cy oraz wtyczka sieciowa musz¹ byæw³aœciwie pielêgnowane i nie mog¹wykazywaæ oznak jakiegokolwiek uszkodzenia.Podczas pi³owania pilarkê nale¿y prowadziæpo lewej stronie przecinanego elementu.Niniejsze instrukcje trzeba zachowaæ dowykorzystania w przysz³oœci!

Strona: 2

3332PODWÓJNA IZOLACJAPañstwa narzêdzie wyposa¿one jestw podwójn¹ izolacjê. Oznacza to, ¿ewszystkie zewnêtrzne metaloweczêœci s¹ odizolowane elektrycznie odzasilania sieciowego. Zrealizowano toprzez wprowadzenie barier izolacjipomiêdzy czêœciami elektrycznymioraz mechanicznymi, dziêki czemu niema potrzeby uziemienia narzêdzia.Uwaga: Podwójna izolacja nie wchodzi wzakres normalnych œrodków bezpieczeñstwapodczas pracy tym narzêdziem. Ten systemizolacji stanowi dodatkowe zabezpieczenieprzed uszkodzeniem cia³a spowodowanymprzez ewentualne uszkodzenie izolacjielektrycznej w samym narzêdziu.BEZPIECZEÑSTWOELEKTRYCZNETrzeba sprawdziæ, ¿e zasilanie jest takie samo,jak napiêcie podane na tabliczce znamionowej.To narzêdzie jest wyposa¿one w przewóddwu¿y³owy i wtyczkê.KABLEPRZED£U¯AJ¥CEBez niepo¿¹dane straty mocy mo¿na stosowaædwu¿y³owe kable przed³u¿aj¹ce Black&Deckero d³ugoœci do 30 m. Przed³u¿acza nie nale¿yu¿ywaæ, chyba ¿e jest to absolutnie niezbêdne.Zastosowanie niew³aœciwego kablaprzed³u¿aj¹cego pociaga za sob¹ ryzykopo¿aru oraz pora¿enia pr¹dem elektrycznym.Jeœli trzeba u¿yæ przed³u¿acza, to nale¿yupewniæ siê, ¿e zosta³ prawid³owo okablowanyi jest w dobrym stanie technicznym.NIEPOTRZEBNENARZÊDZIAAOCHRONAŒRDODOWISKAJeœli kiedyœ oka¿e siê, ¿e narzêdziewymaga wymiany lub te¿ nie jest ju¿przydatne, trzeba pomyœleæ o ochronieœrodowiska. Agenci serwisuBlack&Decker przyjm¹ stare narzêdziei zlikwiduj¹ w spoœob bezpieczny dlaœrodowiska.AKCESORIADzia³anie dowolnego narzêdzia elektrycznegouzale¿nione jest od stosowania akcesoriów.Akcesoria Black&Decker s¹ wykonanezgodnie z wysokimi standardami jakoœci i s¹zaprojektowane pod k¹tem podwy¿szeniaosi¹gów narzêdzi elektrycznych. Zakupakcesoriów Black&Decker zapewni uzyskaniemaksymalnych osi¹gów narzêdzielektrycznych Black&Decker. Pe³n¹specyfikacjê pi³ tarczowych oraz innychakcesoriów mo¿na uzyskaæ w punktachsprzeda¿y lub serwisie.PARAMETRYTECHNICZNECD600KS227 KS840 KS846NPobór mocy (W) 500 550 1020Obroty na bieguja³owym (1/min) 3500 3500 4000G³êbokoœæ ciêcia (mm) 40 40 46Œrednica pi³y (mm) 140 140 140Otwór pi³y (mm) 12, 7 12, 7 16Masa (kg) 2, 5 2, 5 3, 0374456NKS865NKS850N KS855N KS865KNPobór mocy (W) 1100 1200 1300ja³owym (1/min) 4000 4000 4000G³êbokoœæ ciêcia (mm) 50 55 65Œrednica pi³y (mm) 160 160 184Otwór pi³y (mm) 16 16 16Masa (kg) 3, 7 3, 7 4, 2BUDOWAPILARKIKS846N, KS850N, KS855N, KS865E/N/KN, 374456NCD600, KS227, KS8401. Otwór wyrzutu trocin2. DŸwignia do wysuwania szybki okienkaobserwacyjnego3. Œruba blokuj¹ca unoszenie i opuszczaniestopy4. D¿wignia unoszenia os³ony pi³y5. Œruba mocuj¹ca pi³ê tarczow¹ nawrzecionie6. Klin rozdzielczy7. Os³ona pi³y tarczowej8. Prowadnica równoleg³a9. Okienko obserwacyjne10. Dodatkowa rêkojeœæ11. Pokrywa szczotek silnika12. Skala k¹towa pochylania stopy13. Œruba blokuj¹ca po³o¿enie stopy przypochylaniu14. Stopa pilarki15. Œruba blokuj¹ca po³o¿enie prowadnicyrównoleg³ej16. Znacznik dla precyzyjnego prowadzeniapilarki podczas ciêcia17. Oznaczenie dla precyzyjnegoprowadzenia pilarki podczas ciêciaprostopad³ego18. Oznaczenie dla precyzyjnegoukoœnego (pochylenie stopy 45o)19. Pokrêt³o regulacji elektronicznej20. Wy³¹cznik21. Skala g³êbokoœci ciêcia22. DŸwignia blokady pochylania stopy23. Wewnêtrzny ko³nierz dociskowymocuj¹cy pi³ê24. Zewnêtrzny ko³nierz dociskowy mocuj¹cypi³ê25. Blokada wy³¹cznika26. Pi³a tarczowaPRZYGOTOWANIEPILARKIDOPRACYREGULACJA G£ÊBOKOŒCI CIÊCIAPrzed przygotowaniem pilarki do pracy nale¿ysprawdziæ czy wy³¹cznik znajduje siêw po³o¿eniu zerowym a nastêpnie wyci¹gn¹æwtyczkê z gniazda zasilaj¹cego.Aby dokonaæ zmianyg³êbokoœci ciêcia pi³ynale¿y poluzowaæœrubê (3) znajduj¹c¹siê poni¿ej skali (21) anastêpnie unieœæzespó³ silnika pilarkiw stosunku do stopy(opuœciæ stopê) zgodnie ze wskazaniami skalig³êbokoœæ ciêcia (21) i dokrêciæ ponowniemocno œrubê (3). G³êbokoœæ ciêcia na skalipowinna byæ o 3mm wiêksza ni¿ gruboœæprzecinanego materia³u.REGULACJA PO£O¯ENIA ZNACZNIKAU£ATWIAJ¥CEGO PRECYZYJNEPROWADZENIE PILARKI (NIE DOT.CD600).Przed rozpoczêciempracy nale¿ywyznaczyæ liniêciêcia nap r z y g o t o w a n y mmateriale.O k i e n k oo b s e r w a c y j n eumieszczone wos³onie pi³y orazspecjalny znacznikznajduj¹cy siê nastopie pilarkiumo¿liwiaj¹ bardzop r e c y z y j n eprzecinanie materia³u.Spogl¹daj¹c przezokienko obserwacyjnetak nale¿y ustawiæ korpus pilarki aby zêby pi³yznalaz³y siê na przed³u¿eniu wyznaczonej liniiciêcia.Trzymaj¹c pilarkê w takim po³o¿eniu nale¿yteraz przesun¹æ pomarañczowy znacznik nastopie pilarki tak, aby wskazywa³ on dok³adniekierunek wyznaczonej linii ciêcia i dokrêciæœrubê, która go mocuje. W podobny sposóbnale¿y post¹piæ tn¹c materia³ ukoœnie tj. gdystopa pilarki pochylona jest do k¹ta 450. W tymprzypadku nale¿y pos³u¿yæ siê drugimoznaczeniem znacznika.MONTA¯ I REGULACJA PRZYK£ADNIRÓWNOLEG£EJ (Nie dot. CD600)W wyposa¿eniu fabrycznym pilarki znajdujesiê przyk³adnia równoleg³a. U¿ycie jejumo¿liwia przecinanie elementu równolegle dojednej z jego krawêdzi.Przed zamocowaniem przyk³adni nale¿y pi³êwy³¹czyæ i wyci¹gn¹æ wtyczkê zasilaj¹c¹z gniazda sieciowego.

Strona: 3

3534Po poluzowaniu œruby(15) przyk³adniê (8)nale¿y wsun¹æ nastopê pilarki w sposóbpokazany na rysunkuobok, a nastêpnie po ustawieniu przyk³adniw odpowiednim po³o¿eniu, mocno dokrêciæœrubê blokuj¹c¹.USTAWIENIEK¥TAPOCHYLENIAPI£YStopê pilarki mo¿na pochylaæ w zakresie 0-450.Uwaga! Przed pochyleniem stopy nale¿y pi³êwy³¹czyæ a nastêpnie wyci¹gn¹æ wtyczkêzasilaj¹c¹ z gniazda sieciowego. Teraz nale¿y:- poluzowaæ œrubê(13) i wzale¿noœci odmodelu pilarkir ó w n i e ¿dŸwigniê(22)- ustawiæ ¿¹dany k¹t ciêcia pochylaj¹cstopê pilarki ruchem w kierunku do do³u- k¹t pochylenia odczytaæ na skali (12) iponownie mocno dokrêciæ œrubê blokady(13) a w zale¿noœci od modelu pilarkirównie¿ dŸwigniê (22)ZMIANA PI£Y TARCZOWEJPrzed wymian¹ pi³y tarczowej nale¿ywyci¹gn¹æ wtyczkê z gniazda sieciowego. Abyzdj¹æ a nastêpnie za³o¿yæ pi³ê tarczow¹ nale¿y:Odsun¹æ do ty³uos³onê pi³y anastêpnie obróciæ pi³êtarczow¹ w takiepo³o¿enie aby przezwykonany w niejotwór mo¿na by³oprze³o¿yæ wkrêtak i wten sposóbzablokowaæ je ruch.Odkrêciæ za pomoc¹klucza maszynowego13mm a nastêpniezdj¹æ œrubê (5)mocuj¹c¹ tarczê pi³y, odkrêcaj¹c j¹ w kierunkuprzeciwnym do ruchu wskazówek zegara.Zdj¹æ zewnêtrzny ko³nierz dociskowy (24).Zdj¹æ pi³ê i za³o¿yæ now¹ tak, aby kierunekwskazany strza³k¹ jaka znajduje siê na tarczypi³y, pokrywa³ siê z kierunkiem strza³kiumieszczonej na obudowie pilarki.Podczas monta¿u nale¿y zwróciæ uwagê, abyza³o¿ony ponownie na wrzeciono zewnêtrznyko³nierz dociskowy znalaz³ siê we w³aœciwympo³o¿eniu (jak przed demonta¿em pi³y).Obróciæ pi³ê tarczow¹ w takie po³o¿enie abyprzez wykonany w niej otwór mo¿na by³oprze³o¿yæ wkrêtak i w ten sposób zablokowaæjej ruch.Za³o¿yæ i dokrêciæ mocno œrubê (5) mocuj¹c¹pi³ê za pomoc¹ klucza maszynowego 13mm,obracaj¹c nim w kierunku zgodnym z ruchemwskazówek zegara.USTAWIENIEW£AŒCIWEGOPO£O¯ENIAKLINAROZDZIELCZEGOKlin rozdzielczy (6) zapobiega mo¿liwoœcizablokowania siê pi³y tarczowej w szczelinierz¹zu podczas ciêcia. Za ka¿dym razem powymianie pi³y tarczowej, a tak¿e gdy po³o¿enieklina rozdzielczego ulegnie zmianie, nale¿yodpowiednio go wyregulowaæ.Po wy³¹czeniu pilarki iwyci¹gniêciu wtyczkiz gniazda sieciowegonale¿y odnaleŸæœruby mocuj¹ce klinroboczy, otwieraj¹cos³onê tarczy.Niektóre modele nieposiadaj¹ mo¿liwoœciotwierania os³ony.Nale¿y wówczasunieœæ zespó³ silnikado góry, aby w tensposób uzyskaæ dostêp do œrub mocuj¹cychklin rozdzielczy.Po poluzowaniu œrub mocuj¹cych klinrozdzielczy nale¿y ustawiæ go w takimpo³o¿eniu w stosunku do tarczy pi³y, aby ³ukjego wewnêtrznej krawêdzi znajdowa³ siê wodleg³oœci 2-3mm od linii zêbów pi³y oraz abynajni¿ej po³o¿ony w danym momencie z¹b pi³yznajdowa³ siê o 2-3mm poni¿ej zewnêtrznejkrawêdzi klina. Po ustawieniu klina nale¿ydokrêciæ œruby mocuj¹ce.OBS£UGAPILARKIW celu uruchomieniapilarki nale¿y zwolniæblokadê (25) anastêpnie nacisn¹æwy³¹cznik (20). Abywy³¹czyæ pilarkênale¿y zwolniæ naciskwywierany na przycisk wy³¹cznika.TRZYMANIEPILARKIPodtrzymuj¹c pilarkê za przedni uchwyt (10)mo¿na ni¹ wygodnie i precyzyjnie pracowaæ.Pilarkê nale¿y w³¹czyæ zanim pi³a tarczowadotknie pi³owanego materia³u.Prowadz¹c pilarkê nie nale¿y wywieraæ nani¹ zbyt du¿ego nacisku, tak aby pi³a mog³aswobodnie skrawaæ przecinany materia³.Posuw pi³y wzd³u¿ wyznaczonej linii powinienbyæ równomierny i powolny. Znaczniki (17) -do ciêcia prostopad³ego i (18) - do ciêciaskoœnego pomagaj¹ w prowadzeniu pilarkiwzd³u¿ wyznaczonej linii.CZYSZCZENIE OKIENKAOBSERWACYJNEGOPo pewnym okresie pracy okienkoobserwacyjne umieszczone w górnej os³oniepi³y ulegnie zanieczyszczeniu.Nale¿y wy³¹czyæpilarkê, wyci¹gn¹æwtyczkê z sieci, an a s t ê p n i ep r z e s u w a j ¹ cdŸwigniê (2) doprzodu wysun¹æszybkê okienkaobserwacyjnego i oczyœciæ j¹ za pomoc¹czystej œciereczki. Po oczyszczeniu okienkanale¿y przesun¹æ je z powrotem w dawnepo³o¿enie.Uwaga! Jeœli to konieczne, nale¿y u¿ywaæ doczyszczenia pilarki ³agodnego roztworu myd³a,poniewa¿ popularne domowe œrodki czystoœcimog¹ zawieraæ œrodki chemiczne, któreuszkodz¹ obudowê pilarki, wykonan¹ ztworzywa sztucznego. Nie wolno dopuœciæ dopenetracji jakiejkolwiek cieczy do wnêtrza pilarki.Pilarki nie mo¿na zanurzaæ w ¿adnej cieczy.WYMIANA SZCZOTEKNale¿y wy³¹czyæ pilarkê i wyci¹gn¹æ wtyczkêz sieci. Odkrêciæ pokrywê szczotek (11).Wyci¹gn¹æ szczotki i obsadkê.Usun¹æ szczotkê z obsadki i w³o¿yæ now¹.Umieœciæ szczotkê z obsadk¹ w obudowie.Umocowaæ pokrywê szczotek.UWAGA: Szczotki nale¿y wymieniaæ parami iupewniæ siê, ¿e u¿ywane szczotki s¹zamocowane w tej samej pozycji jak usuniête.ODPROWADZANIETROCINO d p r o w a d z a n i etrocin nastêpujepoprzez kana³w y r z u t o w yz a k o ñ c z o n ya d a p t e r e m,u m o ¿ l i w i a j ¹ c y mpod³¹czeniezewnêtrznego odci¹gu trocin lub odkurzacza.PRZECI¥¯ENIEPodczas pracy nie mo¿na dopuszczaæ doprzeci¹¿enia pilarki. Je¿eli temperatura silnikawzroœnie nadmiernie (przekroczy 600) nale¿ypilarkê wy³¹czyæ na okres ok. 2min., na bieguja³owym w celu sch³odzenia.Szczeliny wentylacyjne silnika musz¹ byæzawsze czyste i dro¿ne.DODATKOWEPORADYPodczas ciêcia nieuniknione jest powstawaniedrobnych odprysków materia³u na górnejkrawêdzi przecinanego materia³u.Dlatego te¿ zalecane jest prowadzenie pilarkipo tej stronie elementu, która potem bêdzieniewidoczna. Dotyczy to szczególniepowierzchni fornirowanych i laminowanych.DEKLARACJAZGODNOŒCIUENiniejszym deklarujemy, ¿e pilarki CD600,KS227, KS840, KS850N, KS855N, KS865N,KS865KN, 374456N s¹ zgodne z normami UEnr 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014, 73/23/EEC, EN55104, EN50144, EN61000.Brian Cooke - Dyrektor ds. TechnikiBlack & Decker Ltd., Spennymoor, CountyDurham, DL16 6JG Wielka BrytaniaDodatkowa informacja dla u¿ytkownikaNapiêcie zak³óceñ radioelektrycznych nieprzekracza poziomu dopuszczalnego wg PN-79/E-06008Œredni poziom dŸwiêku wg PN-92/E-08407 nieprzekracza dopuszczalnego poziomu 92dB(A)Wartoœci skuteczne przyspieszenia drgañkwalifikuj¹ pilarki tarczowe CD600, KS840,KS850N, KS855N, KS865N, KS865KNdokategoriiIII “maszyna uci¹¿liwa” wg PN-90/N-01357.

Strona: 4

3736ÐÓÑÑÊÈÉ ßÇÛÊBlack&DeckerWarunki gwarancji:Gwarantujemy sprawne dzia³anie produktu,zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcjiobs³ugi. Niniejsz¹ gwarancj¹ nie jest objêtewyposa¿enie takie, jak: szczotki, tarczepilarskie, tarcze œcierne, wiert³a i inne akcesoria,je¿eli nie zosta³a do nich do³¹czona oodzielnakarta gwarancyjna oraz elementy podlegaj¹cenaturalnemu zu¿yciu.1. Niniejsz¹ gwarancj¹ objête s¹ usterkiproduktu spowodowane wadamiprodukcyjnymi i wadami materia³owymi.2. Niniejsza gwarancja jest wa¿na poprzedstawieniu przez Klienta w CentralnymSerwisie Gwarancyjnym reklamowanegoproduktu oraz ³¹cznie:a) poprawnie wype³nionej karty gwarancyjnej;b) wa¿nego paragonu zakupu z dat¹ sprzeda¿ytak¹, jak w karcie gwarancyjnej lub kopiifaktury.3. Gwarancja obejmuje bezp³atn¹ naprawêurz¹dzenia (wraz z bezp³atn¹ wymian¹uszkodzonych czêœci) w okresie 24 miesiêcyod daty zakupu.4. Produkt reklamowany musi byæ:a) dostarczony bezpoœrednio do CentralnegoSerwisu Gwarancyjnego wraz z poprawniewype³nion¹ Kart¹ Gwarancyjn¹ i wa¿nymparagonem zakupu (lub kopi¹ faktury) orazszczegó³owym opisem uszkodzenia, lubb) przes³any do Centralnego SerwisuGwarancyjnego za poœrednictwem punktusprzeda¿y wraz z dokumentamiwymienionymi powy¿ej.5. Koszty wysy³ki do Centralnego SerwisuGwarancyjnego ponosi Black&Decker.Wszelkie koszty zwi¹zane z zapewnieniembezpiecznego opakowania, ubezpieczeniemi innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadkuodrzucenia roszczenia gwarancyjnego,produkt jest odsy³any do miejsca nadania nakoszt adresata.6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji bêd¹usuniête przez Centalny SerwisGwarancyjny w terminie:a) 14 dni roboczych od daty przyjêcia produktuprzez Centralny Serwis Gwarancyjny;b) termin usuniêcia wady (punkt 6 a) mo¿e byæwyd³u¿ony o czas niezbêdny do importuniezbêdnych czêœci zamiennych.7. Klient otrzyma nowy sprzêt, je¿eli:a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi napiœmie, ¿e usuniêcie wady jest niemo¿liwe;b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianiebez dokonywania naprawy.8. O ile taki sam produkt jest nieosi¹galny, mo¿ebyæ wydany nowy produkt o niegorszychparametrach.9. Decyzja Centralnego SerwisuGwarancyjnego odnoœnie zasadnoœcizg³aszanych usterek jest decyzj¹ ostateczn¹.10. Gwarancj¹ nie s¹ objête:a) wadliwe dzia³anie lub uszkodzeniaspowodowane niew³aœciwymu¿ytkowaniem lub u¿ywaniem produktuniezgodnie z przeznaczeniem, instrukcj¹obs³ugi lub przepisami bezpieczeñstwa. Wszczególnoœci profesjonalne u¿ytkowanieamatorskich narzêdzi Black&Deckerpowoduje utratê gwarancji;b) wadliwe dzia³anie lub uszkodzeniaspowodowane przeci¹¿aniem narzêdzia,które prowadzi do uszkodzeñ silnika,przek³adni lub innych elementów a tak¿estosowaniem osprzêtu innego ni¿ zalecanyprzez Black&Decker;c) mechaniczne uszkodzenia produktui wywo³ane nimi wady;d) wadliwe dzia³anie lub uszkodzenia na skutekdzia³ania po¿aru, powodzi, czy te¿ innychklêsk ¿ywio³owych, nieprzewidzianychwypadków, korozji, normalnego zu¿yciaw eksploatacji czy te¿ innych czynnikówzewnêtrznych;e) produkty, w których naruszone zosta³yplomby gwarancyjne lub, które by³ynaprawiane poza Centralnym SerwisemGwarancyjnym lub by³y przerabianew jakikolwiek sposób;f) osprzêt eksploatacyjny do³¹czony dourz¹dzenia, taki jak: wiert³a, tarcze pilarskie,tarcze szlifierskie, koñcówki wkrêcaj¹ce,no¿e strugarskie, brzeszczoty, papier œciernyiinneelementyulegaj¹cenaturalnemuzu¿yciu.11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmyhandlowe, które sprzeda³y produkt, nieudzielaj¹ upowa¿nieñ ani gwarancji innych ni¿okreœlone w karcie gwarancyjnej.W szczególnoœci nie obejmuj¹ prawa klientado domagania siê zwrotu utraconych zyskóww zwi¹zku z uszkodzeniem produktu.Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECHul. Obozowa 61, 01-418 Warszawatel. : (22) 682-0808, fax: (22) 682-0809ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!Ïðè ïîëüçîâàíèè ýëåêòðè÷åñêèìèèíñòðóìåíòàìè âñåãäà ñëåäóåò èìåòü ââèäó ïðèâåäåííûå íèæå îñíîâíûå ïðàâèëàáåçîïàñíîñòè, ïîçâîëÿþùèå ñíèçèòü ðèñêïîæàðà, ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîìè ëè÷íûõ òðàâì. Ïðî÷òèòå âñå ýòèóêàçàíèÿ ïðåæäå, ÷åì íà÷èíàòü ðàáîòàòüñ äàííûì èíñòðóìåíòîì è õðàíèòå ýòèóêàçàíèÿ.Äëÿ áåçîïàñíîé ðàáîòû• Ñîäåðæèòå ÷èñòûì ñâîå ðàáî÷ååìåñòî. Çàõëàìëåííûå ïîâåðõíîñòèðàáî÷åãî ìåñòà è âåðñòàêà âåäóò êòðàâìàì.• Ïðèìèòå âî âíèìàíèå îêðóæàþùóþîáñòàíîâêó ðàáî÷åãî ìåñòà. Íåïîäâåðãàéòå èíñòðóìåíòû äåéñòâèþäîæäÿ è íå ïîëüçóéòåñü èìè â ñûðûõ èâëàæíûõ ïîìåùåíèÿõ. Äåðæèòåðàáî÷åå ìåñòî õîðîøî îñâåùåííûì. Íåïîëüçóéòåñü ýëåêòðè÷åñêèìèèíñòðóìåíòàìè â ïðèñóòñòâèè ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèõñÿ æèäêîñòåé èëèãàçîâ.• Çàùèòà îò ïîðàæåíèÿýëåêòðè÷åñêèì òîêîì. Èçáåãàéòåñîïðèêîñíîâåíèé ÷àñòåé òåëà ñçàçåìëåííûìè ïîâåðõíîñòÿìè (íàïð.òðóáû, ðàäèàòîðû, ïëèòû,õîëîäèëüíèêè).• Óäàëèòå äåòåé. Íå ïîçâîëÿéòåïîñòîðîííèì òðîãàòü èíñòðóìåíò èëèóäëèíèòåëüíûé øíóð. Ïîñòîðîííèõñëåäóåò óäàëèòü îò ðàáî÷åãî ìåñòà.• Õðàíåíèå èíñòðóìåíòîâ. Êîãäàèíñòðóìåíòû íå â ðàáîòå, èõ ñëåäóåòõðàíèòü â ñóõîì, çàïåðòîì ìåñòå,íåäîñòóïíîì äëÿ äåòåé.• Íå ïðèëàãàéòå ñèëó ê èíñòðóìåíòó.Îí áóäåò âûïîëíÿòü ñâîþ ðàáîòóëó÷øå è áåçîïàñíåå â òîì òåìïå, äëÿêîòîðîãî îí ïðåäíàçíà÷åí, íàïðèìåð,íå èñïîëüçóéòå äèñêîâóþ ïèëó äëÿðåçàíèÿ ñó÷üåâ èëè áðåâåí.• Îäåâàéòåñü äîëæíûì îáðàçîì. Íåíîñèòå ñâîáîäíîé îäåæäû èëèóêðàøåíèé, òàê êàê îíè ìîãóò ïîïàñòüâ äâèæóùèåñÿ ÷àñòè. Ïðè íàðóæíûõðàáîòàõ ðåêîìåíäóåòñÿ îäåâàòüðåçèíîâûå ïåð÷àòêè è íåñêîëüçÿùóþîáóâü. Ïîçàáîòüòåñü î òîì, ÷òîáûäëèííûå âîëîñû áûëè äîëæíûìîáðàçîì ïîäîáðàíû.• Ïîëüçóéòåñü çàùèòíûìè î÷êàìè.Âîñïîëüçóéòåñü ìàñêîé äëÿ ëèöà îòïûëè, îñîáåííî åñëè îïåðàöèÿ ðåçàíèÿÿâëÿåòñÿ ïûëÿùåé.• Íå îáðàùàéòåñü ïëîõî ñî øíóðîì.Íèêîãäà íå íîñèòå èíñòðóìåíò çà øíóðè íå äåðãàéòå åãî, ÷òîáû ðàçúåäèíèòüñ ðîçåòêîé. Äåðæèòå øíóð ïîäàëüøå îòîãíÿ, ìàñëà è îñòðûõ êðîìîê.• Çàêðåïèòå îáðàáàòûâàåìîåèçäåëèå. Âîñïîëüçóéòåñü òèñêàìè èëèçàæèìàìè äëÿ çàêðåïëåíèÿ èçäåëèÿ.Ýòî áåçîïàñíåå è îñâîáîæäàåò îáåðóêè äëÿ ðàáîòû ñ èíñòðóìåíòîì.• Íå ïåðåíàïðÿãàéòåñü. Âñå âðåìÿñîõðàíÿéòå ðàâíîâåñèå è ïðî÷íîåïîëîæåíèå íà íîãàõ.• Ïîçàáîòüòåñü î âíèìàòåëüíîìîáðàùåíèè ñ èíñòðóìåíòîì.Ñîäåðæèòå èíñòðóìåíòû îñòðûìè è÷èñòûìè, ÷òî ñäåëàåò èõ ðàáîòó ëó÷øåè íàäåæíåå. Ñëåäóéòå óêàçàíèÿì ïîñìàçêå è çàìåíå ïðèíàäëåæíîñòåé.Ïåðèîäè÷åñêè îñìàòðèâàéòå øíóð è âñëó÷àå ïîâðåæäåíèÿ îòäàéòå â ðåìîíòâ ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñëóæáó.Îñìàòðèâàéòå ïåðèîäè÷åñêèóäëèíèòåëüíûå øíóðû è çàìåíÿéòå èõâ ñëó÷àå ïîâðåæäåíèÿ. Ñîäåðæèòåðóêîÿòêè ñóõèìè, ÷èñòûìè èîáåçæèðåííûìè.• Îòêëþ÷àéòå èíñòðóìåíòû.Îòñîåäèíÿéòå èõ îò ñåòè, êîãäà îíè íåâ ðàáîòå, ïåðåä îáñëóæèâàíèåì è ïðèñìåíå òàêèõ ïðèíàäëåæíîñòåé, êàêíîæè, ñâåðëà è ðåçöû.• Óäàëèòå ðåãóëèðîâî÷íûå è ãàå÷íûåêëþ÷è. Âûðàáîòàéòå ó ñåáÿ ïðèâû÷êóâñåãäà ñëåäèòü çà óäàëåíèåì ãàå÷íûõè ðåãóëèðîâî÷íûõ êëþ÷åé, ïðåæäå ÷åìâêëþ÷èòü èíñòðóìåíò.• Èçáåãàéòå íåïðåäíàìåðåííîãîçàïóñêà. Íå íîñèòå ïîäêëþ÷åííûé êñåòè èíñòðóìåíò, äåðæà ïàëåö íàêíîïêå âûêëþ÷àòåëÿ. Ïåðåäïîäêëþ÷åíèåì èíñòðóìåíòà ê ñåòè,óáåäèòåñü â òîì, ÷òî âûêëþ÷àòåëüîòêëþ÷åí.• Ïîëüçóéòåñü íàðóæíûìèóäëèíèòåëüíûìè øíóðàìè. Êîãäàïðèìåíÿåòå èíñòðóìåíò íà îòêðûòîìâîçäóõå, ïîëüçóéòåñü òîëüêîóäëèíèòåëüíûìè øíóðàìè äëÿ

Czarny i decker

Przeznaczenie
Pilarka tarczowa BLACK + DECKER BDCCS18 została zaprojektowana do piłowania drewna i innych produktów z drewna. To narzędzie jest przeznaczone dla profesjonalnych i prywatnych użytkowników nieprofesjonalnych.

Instrukcje bezpieczeństwa

Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa elektronarzędzi

Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i wszystkie instrukcje. Niezastosowanie się do ostrzeżeń i instrukcji wymienionych poniżej może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia.

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje do wykorzystania w przyszłości.
Termin „elektronarzędzie” we wszystkich ostrzeżeniach wymienionych poniżej odnosi się do elektronarzędzi zasilanych z sieci (przewodowych) lub elektronarzędzi zasilanych z baterii (bezprzewodowych).

 1. Bezpieczeństwo w miejscu pracy
  • Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone. Zagracone lub ciemne obszary sprzyjają wypadkom.
  • Nie używaj elektronarzędzi w atmosferach wybuchowych, takich jak łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą zapalić pył lub opary.
  • Trzymaj dzieci i osoby postronne z daleka podczas obsługi elektronarzędzia. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli.
 2. Bezpieczeństwo elektryczne
 • Wtyczki elektronarzędzia muszą pasować do gniazdka. Nigdy nie modyfikuj wtyczki w żaden sposób. Nie używaj żadnych wtyczek adaptera z uziemionymi (uziemionymi) elektronarzędziami. Niezmodyfikowane wtyczki i pasujące gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
 • Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki i lodówki. Istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem, jeśli Twoje ciało jest uziemione.
 • Nie wystawiaj elektronarzędzi na deszcz lub wilgoć warunki. Wniknięcie wody do elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem.
 • Nie nadużywaj przewodu. Nigdy nie używaj przewodu do przenoszenia, ciągnięcia lub odłączania elektronarzędzia. Trzymaj przewód z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub splątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
 • Podczas pracy elektronarzędziem na świeżym powietrzu należy zastosować przedłużacz przystosowany do użytku na zewnątrz. Stosowanie przedłużacza przystosowanego do użytku na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
 • Jeśli używasz elektronarzędzia w adamp lokalizacja jest nieunikniona, należy użyć zasilania zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD). Użycie wyłącznika różnicowoprądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

3. Bezpieczeństwo osobiste

 • Zachowaj czujność, uważaj na to, co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem podczas obsługi elektronarzędzia. Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw.  Chwila nieuwagi podczas obsługi elektronarzędzia może spowodować poważne obrażenia ciała.
 • Używać osobistego wyposażenia ochronnego. Zawsze noś okulary ochronne. Sprzęt ochronny, taki jak maska ​​przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie ochronne, kask lub ochrona słuchu, stosowany w odpowiednich warunkach, zmniejszy obrażenia ciała.
 • Zapobiegaj niezamierzonemu uruchomieniu. Przed podłączeniem elektronarzędzia do źródła zasilania i / lub włożeniem akumulatora, wzięciem elektronarzędzia do ręki lub przenoszeniem go, należy upewnić się, że jest wyłączone. Noszenie elektronarzędzi z palcem na wyłączniku lub włączanie elektronarzędzi, które są włączone, grozi wypadkami.
 • Przed włączeniem elektronarzędzia należy usunąć wszelkie klucze lub narzędzia do regulacji. Klucz pozostawiony przymocowany do obracającej się części elektronarzędzia może spowodować obrażenia ciała.
 • Nie sięgaj zbyt daleko. Przez cały czas utrzymuj stabilną postawę i równowagę. Umożliwia to lepszą kontrolę nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
 • Ubierz się odpowiednio. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Trzymaj włosy, ubranie i rękawice z dala od ruchomych części. Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą zostać pochwycone przez ruchome części.
 • Jeśli przewidziano urządzenia do podłączenia urządzeń odsysających i zbierających pył, upewnij się, że są one podłączone i prawidłowo używane. Stosowanie urządzenia do usuwania pyłu może zmniejszyć zagrożenia związane z pyłem.

4. Obsługa i konserwacja elektronarzędzi

za. Nie używaj siły. Użyj odpowiedniego elektronarzędzia do swojego zastosowania. Właściwe elektronarzędzie wykona pracę lepiej i bezpieczniej w tempie, do którego zostało zaprojektowane.
b. Nie używaj elektronarzędzia, jeśli przełącznik nie włącza go i nie wyłącza. Każde elektronarzędzie, którego nie można kontrolować za pomocą wyłącznika, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
do. Przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji, wymianą akcesoriów, odłącz wtyczkę od źródła zasilania i/lub akumulator od elektronarzędzia. lub przechowywania elektronarzędzi. Takie prewencyjne środki bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia elektronarzędzia.
re. Przechowuj nieużywane elektronarzędzia z dala od dzieci i nie pozwalaj osobom niezaznajomionym z elektronarzędziem lub z niniejszą instrukcją obsługiwać elektronarzędzie. Elektronarzędzia są niebezpieczne w rękach niedoświadczonych użytkowników.

ANGIELSKI (Oryginalna instrukcja)

mi. Utrzymuj elektronarzędzia. Sprawdź, czy nie ma niewspółosiowości lub zakleszczenia ruchomych części, uszkodzeń części i innych stanów, które mogą mieć wpływ na działanie elektronarzędzi. W przypadku uszkodzenia, zlecić naprawę elektronarzędzia przed użyciem. Wiele wypadków jest powodowanych przez źle konserwowane elektronarzędzia.
fa. Utrzymuj narzędzia tnące ostre i czyste. Prawidłowo konserwowane narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej zakleszczają się i są łatwiejsze do kontrolowania.
sol. Używaj elektronarzędzia, akcesoriów, końcówek itp. zgodnie z niniejszą instrukcją, biorąc pod uwagę warunki pracy i pracę do wykonania. Używanie elektronarzędzia do operacji innych niż te, do których jest przeznaczone, może spowodować niebezpieczną sytuację.
5. Usługa
za. Oddaj elektronarzędzie do naprawy przez wykwalifikowaną osobę, która używa tylko identycznych części zamiennych. Zapewni to utrzymanie bezpieczeństwa elektronarzędzia.

Dodatkowe ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa elektronarzędzi

Ostrzeżenie! Instrukcje bezpieczeństwa dla wszystkich pił

Procedury cięcia

a.
Trzymaj ręce z dala od obszaru cięcia i ostrza. Trzymaj drugą rękę włączoną
uchwyt pomocniczy lub obudowa silnika. Jeśli obie ręce trzymają piłę, nie można ich przeciąć przez ostrze.

b. Nie sięgaj pod obrabiany przedmiot. Osłona nie chroni przed ostrzem pod obrabianym przedmiotem.

do. Dostosuj głębokość cięcia do grubości obrabianego przedmiotu. Poniżej przedmiotu obrabianego powinien być widoczny mniej niż pełny ząb zębów ostrza. Nigdy nie trzymaj przecinanego kawałka w dłoniach lub w poprzek nogi. Przymocuj obrabiany przedmiot do stabilnej platformy. Ważne jest, aby odpowiednio wspierać pracę, aby zminimalizować narażenie ciała, zakleszczenie ostrza lub utratę kontroli.
mi. Trzymaj elektronarzędzie wyłącznie za izolowane powierzchnie chwytne podczas wykonywania czynności, w których narzędzie tnące może zetknąć się z ukrytym przewodem lub własnym przewodem. Kontakt z przewodem pod napięciem spowoduje również, że odsłonięte metalowe części elektronarzędzia staną się pod napięciem i mogą spowodować porażenie prądem operatora. Podczas rozdrabniania zawsze używaj prowadnicy wzdłużnej lub prostej prowadnicy krawędziowej. Poprawia to dokładność cięcia i zmniejsza ryzyko zakleszczenia ostrza.

sol. Zawsze używaj ostrzy o odpowiednim rozmiarze i kształcie (diament lub okrągły) otworów trzpienia. Ostrza, które nie pasują do elementów mocujących piły, będą pracować mimośrodowo, powodując utratę kontroli.
godz. Nigdy nie używaj uszkodzonych lub niewłaściwych podkładek ani śrub. Podkładki brzeszczotu i śruba zostały specjalnie zaprojektowane dla Twojej piły, aby zapewnić optymalną wydajność i bezpieczeństwo pracy.

Dalsze instrukcje bezpieczeństwa dla wszystkich pił

Przyczyny odrzutu i powiązane ostrzeżenia

 • odrzut jest nagłą reakcją na przyciśnięty, związany lub źle ustawiony brzeszczot, powodujący niekontrolowane podnoszenie się piły z obrabianego przedmiotu w kierunku operatora;
 • kiedy ostrze jest ściśnięte lub ciasno skrępowane przez zamykającą się szczelinę, ostrze zatrzymuje się, a reakcja silnika powoduje gwałtowne skierowanie urządzenia z powrotem w stronę operatora;
 • jeśli ostrze ulegnie skręceniu lub przemieszczeniu podczas cięcia, zęby na tylnej krawędzi ostrza mogą wbić się w górną powierzchnię drewna, powodując wysunięcie się ostrza z nacięcia i odskoczenie z powrotem w kierunku operatora.

Odrzut jest wynikiem niewłaściwego użycia piły i/lub nieprawidłowych procedur lub warunków pracy i można go uniknąć, podejmując odpowiednie środki ostrożności, jak podano poniżej.

za. Trzymaj piłę mocno obiema rękami i ustaw ramiona tak, aby opierały się siłom odrzutu. Ustaw swoje ciało po obu stronach ostrza, ale nie w jednej linii z ostrzem. Odbicie może spowodować odskok piły do ​​tyłu, ale siły odbicia mogą być kontrolowane przez operatora, jeśli zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności. Gdy brzeszczot się zacina lub gdy z jakiegokolwiek powodu przerywasz cięcie, zwolnij spust i przytrzymaj piłę nieruchomo w materiale, aż ostrze całkowicie się zatrzyma. Nigdy nie próbuj wyjmować piły z miejsca pracy ani ciągnąć piły do ​​tyłu, gdy ostrze jest w ruchu lub może wystąpić odrzut. Zbadaj i podejmij działania naprawcze, aby wyeliminować przyczynę zakleszczenia ostrza. Podczas ponownego uruchamiania piły w obrabianym przedmiocie, wycentruj brzeszczot w rzazie i sprawdź, czy zęby piły nie są zahaczone w materiale. Jeśli brzeszczot się zacina, może odskoczyć lub odskoczyć od obrabianego przedmiotu po ponownym uruchomieniu piły. Obsługuj duże panele, aby zminimalizować ryzyko przyszczypnięcia i odbicia ostrza. Duże panele mają tendencję do opadania pod własnym ciężarem. Pod płytą należy umieścić podpory z obu stron, w pobliżu linii cięcia oraz w pobliżu krawędzi płyty. Nie używaj tępych lub uszkodzonych ostrzy. Nienaostrzone lub niewłaściwie ustawione ostrza tworzą wąski rzaz, powodując nadmierne tarcie, zakleszczanie się ostrza i odrzut.

fa. Dźwignie blokujące głębokość ostrza i regulację ukosu muszą być dokręcone i zabezpieczone przed wykonaniem cięcia. Jeśli regulacja ostrza przesunie się podczas cięcia, może to spowodować zakleszczenie i odrzut. Zachowaj szczególną ostrożność podczas cięcia w istniejących ścianach lub innych ślepych obszarach. Wystające ostrze może przeciąć przedmioty, które mogą spowodować odrzut.

Funkcja dolnej osłony

a. Przed każdym użyciem sprawdzić dolną osłonę pod kątem prawidłowego zamknięcia. Nie używaj pilarki, jeśli dolna osłona nie porusza się swobodnie i nie zamyka się natychmiast. nigdy nie zamykajamp lub przywiąż dolną osłonę w pozycji otwartej. Jeśli piła zostanie przypadkowo upuszczona, dolna osłona może się wygiąć. Podnieś dolną osłonę za pomocą chowanego uchwytu i upewnij się, że porusza się swobodnie i nie dotyka ostrza ani żadnej innej części, pod każdym kątem i głębokością cięcia. Sprawdź działanie sprężyny dolnej osłony. Jeśli osłona i sprężyna nie działają prawidłowo, należy je serwisować przed użyciem. Dolna osłona może działać wolno z powodu uszkodzonych części, lepkich osadów lub nagromadzenia gruzu. Dolną osłonę można cofnąć ręcznie tylko w przypadku cięć specjalnych, takich jak „cięcie wgłębne” i „cięcie złożone”. Podnieś dolną osłonę, cofając uchwyt, a gdy tylko ostrze wejdzie w materiał, dolna osłona musi zostać zwolniona. W przypadku wszystkich innych cięć dolna osłona powinna:
działają automatycznie. Przed odłożeniem piły na stół lub podłogę należy zawsze uważać, aby dolna osłona zakrywała ostrze. Niezabezpieczony, wybiegający brzeszczot spowoduje, że piła będzie cofać się, przecinając wszystko, co stanie na jej drodze. Zwróć uwagę na czas potrzebny do zatrzymania ostrza po zwolnieniu przełącznika.

Ryzyka szczątkowe.
Podczas używania narzędzia może powstać dodatkowe ryzyko szczątkowe, które może nie być uwzględnione w załączonych ostrzeżeniach dotyczących bezpieczeństwa. Zagrożenia te mogą wynikać z niewłaściwego użytkowania, długotrwałego użytkowania itp. Nawet przy zastosowaniu odpowiednich przepisów bezpieczeństwa i wdrożeniu urządzeń zabezpieczających, niektórych ryzyk szczątkowych nie da się uniknąć. Obejmują one:

 • Urazy spowodowane dotykaniem obracających się/ruchomych części.
 • Urazy spowodowane zmianą jakichkolwiek części, ostrzy lub akcesoriów.
 • Urazy spowodowane długotrwałym używaniem narzędzia. Używając dowolnego narzędzia przez dłuższy czas, rób regularne przerwy.
 • Ubytek słuchu.
 • Zagrożenia dla zdrowia spowodowane wdychaniem pyłu powstałego podczas używania narzędzia (npample:- praca z drewnem, zwłaszcza dębem, bukiem i MDF. )

Ostrza piły

 • Nie używaj ostrzy o większej lub mniejszej średnicy niż zalecane. Aby uzyskać informacje o prawidłowej wartości ostrza, patrz dane techniczne. Należy używać wyłącznie ostrzy określonych w niniejszej instrukcji, zgodnych z normą EN 847-1.
 • Ostrzeżenie! Nigdy nie używaj tarcz ściernych

Bezpieczeństwo innych

 • Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
 • Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
  Wibracja
  Deklarowane wartości emisji drgań podane w danych technicznych i deklaracji zgodności zostały zmierzone zgodnie ze standardową metodą badawczą dostarczoną przez
  EN 60745 i mogą być używane do porównywania jednego narzędzia z drugim. Deklarowana wartość emisji drgań może być również wykorzystana we wstępnej ocenie narażenia.
  Ostrzeżenie! Wartość emisji drgań podczas rzeczywistego użytkowania elektronarzędzia może różnić się od wartości deklarowanej w zależności od sposobu użytkowania narzędzia. Poziom wibracji może
  wzrost powyżej podanego poziomu.
  Podczas oceny narażenia na wibracje w celu określenia środków bezpieczeństwa wymaganych przez 2002/44/WE w celu ochrony osób regularnie używających elektronarzędzi w pracy, oszacowanie wibracji
  ekspozycja powinna uwzględniać rzeczywiste warunki użytkowania i sposób korzystania z narzędzia, w tym uwzględniać wszystkie części cyklu operacyjnego, takie jak czasy, w których narzędzie jest wyłączone i kiedy pracuje bezczynnie, oprócz czasu wyzwalania.

Etykiety na narzędziu

Na narzędziu widoczne są następujące symbole wraz z kodem daty:

Ostrzeżenie! Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję obsługi.

Bezpieczeństwo elektryczne

To narzędzie jest podwójnie izolowane; dlatego nie jest wymagany przewód uziemiający. Zawsze sprawdzaj, czy zasilanie odpowiada objtage na tabliczce znamionowej.

 • Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub autoryzowane centrum serwisowe BLACK+DECKER w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.

Funkcje
To narzędzie zawiera niektóre lub wszystkie z poniższych funkcji.
1. Główny uchwyt
2. Przycisk blokady
3. Włącznik/wyłącznik
4. Bateria (może nie być dołączona)
5. Buty
6. Pokrętło regulacji głębokości
7. Dodatkowy uchwyt
8. Górna Straż
9. Skala regulacji skosu
10. nóż
11. Dolna osłona ostrza
12. Skala regulacji głębokości
13. Narzędzie blokujące
14. Port odsysania pyłu
15. Pokrętło regulacji skosu
16. Blokada wrzeciona

Montaż
Ostrzeżenie! Przed przystąpieniem do wykonywania którejkolwiek z poniższych czynności upewnij się, że narzędzie jest wyłączone i odłączone, a brzeszczot się zatrzymał.
Aby zainstalować akumulator (rys. A)

 • Włóż akumulator do narzędzia, jak pokazano na rysunku A. Upewnij się, że akumulator jest całkowicie osadzony i całkowicie zatrzaśnięty na swoim miejscu.

Aby wyjąć akumulator (rys. B)

 • Naciśnij przycisk zwalniania akumulatora, jak pokazano na rysunku B. i wyciągnij akumulator z narzędzia.

Podparcie dużych paneli/Zabezpieczenie obrabianego przedmiotu (rys. C)

 • Obsługuj duże panele, aby zminimalizować ryzyko przyszczypnięcia i odbicia ostrza. Duże panele mają tendencję do zwisania pod własnym ciężarem, jak pokazano na rysunku C.
 • Pod panelem muszą być umieszczone wsporniki z obu stron, w pobliżu linii cięcia i w pobliżu krawędzi panelu, rysunek C.
 • Nigdy nie trzymaj przecinanego kawałka w dłoniach ani w poprzek nogi. Rysunek D.
 • Przymocuj obrabiany przedmiot do stabilnej platformy, jak pokazano na rysunku E. Ważne jest prawidłowe podparcie pracy, aby zminimalizować narażenie ciała, zakleszczenie ostrza lub utratę kontroli.
  Regulacja głębokości cięcia – (rys. F – G)
 • Głębokość cięcia należy ustawić zgodnie z grubością obrabianego przedmiotu.
 • Poluzuj pokrętło regulacji głębokości (6), aby odblokować stopkę piły (5), jak pokazano na rysunku F.
  Ustaw płozę piły w żądanej pozycji. Odpowiednią głębokość cięcia można odczytać ze skali (12).
 • Ustaw regulację głębokości piły tak, aby jeden ząb (10) brzeszczotu wystawał poniżej przedmiotu obrabianego (16), jak pokazano na rysunku G.
 • Dokręć pokrętło, aby zablokować stopkę piły na miejscu.

Regulacja kąta ukosu – (rys. K)

To narzędzie można ustawić pod kątem ukosowania w zakresie od 0° do 50°.

 • Poluzuj pokrętło regulacji ukosu (14), aby odblokować płozę piły (5).
 • Ustaw płozę piły (5) w żądanej pozycji. Odpowiedni kąt ukosu można odczytać ze skali (9).
 • Dokręć pokrętło regulacji ukosu (15), aby zablokować klocek piły na miejscu.
 • Potwierdź dokładność ustawienia, sprawdzając kąt ukosowania rzeczywistego cięcia na skrawku materiału.

Regulacja buta do cięcia pod kątem 90°

Stopka (5) została ustawiona fabrycznie, aby zapewnić, że ostrze jest prostopadłe do stopki przy ustawieniu skosu 0°.
JEŚLI POTRZEBNE JEST REALIZACJA:

 • Ustaw piłę na skos 0°.
 • Schować osłonę ostrza (11).
 • Poluzuj pokrętło regulacji ukosu (15). Przyłóż kwadrat do ostrza (10) i stopki (5), aby wyregulować ustawienie 90°.
 • Poluzuj przeciwnakrętkę (16) i przesuń śrubę regulacyjną (19) (wstawka rysunek H) tak, aby but zatrzymał się pod odpowiednim kątem. Dokręć przeciwnakrętkę do buta, przytrzymując śrubę regulacyjną na miejscu.
 • Potwierdź dokładność ustawienia, sprawdzając prostopadłość rzeczywistego cięcia na skrawku materiału.

Zakładanie i zdejmowanie ostrza (rys. I – J)

 • Wsuń dolną osłonę i zamontuj ostrze (10) i clamp podkładka (20) jak pokazano na rysunku I.
 • Wciśnij blokadę wrzeciona (16) jednocześnie obracając śrubę ostrza (21) za pomocą narzędzia blokującego (13), aż blokada ostrza zatrzaśnie się i ostrze przestanie się obracać.

UWAGA: Narzędzie blokujące jest przechowywane na pile, jak pokazano na rysunku J

 • Mocno dokręć śrubę ostrza za pomocą narzędzia blokującego.
  UWAGA: Bolt posiada lewoskrętny gwint. Aby poluzować, obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Aby dokręcić, obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
  UWAGA: Nigdy nie włączaj blokady brzeszczotu, gdy piła pracuje, ani nie staraj się zatrzymać narzędzia.

Nigdy nie włączaj narzędzia, gdy blokada ostrza jest włączona. Spowoduje to poważne uszkodzenie piły.

Dolna osłona ostrza

UWAGA: Ryzyko skaleczenia. Dolna osłona tarczy to funkcja bezpieczeństwa, która zmniejsza ryzyko poważnych obrażeń ciała. Nigdy nie używaj piły, jeśli brakuje dolnej osłony, jest ona uszkodzona, źle zmontowana lub nie działa prawidłowo. Nie ufaj, że dolna osłona tarczy będzie Cię chronić w każdych okolicznościach. Twoje bezpieczeństwo zależy od przestrzegania wszystkich ostrzeżeń i środków ostrożności
a także prawidłowe działanie piły. Przed każdym użyciem sprawdzić dolną osłonę pod kątem prawidłowego zamykania, jak opisano w Dodatkowych zasadach bezpieczeństwa dotyczących pił tarczowych. Jeśli brakuje dolnej osłony tarczy
lub nie działa prawidłowo, oddaj pilarkę do serwisu przed użyciem. Aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność produktu, naprawy, konserwacje i regulacje powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis
lub inną wykwalifikowaną organizację serwisową, zawsze używając identycznych części zamiennych.
UWAGA: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń oczu, zawsze używaj ochrony oczu. Ciała obce w miejscu pracy, takie jak drut lub gwoździe, mogą powodować pękanie lub łamanie końcówek. Używaj piły tylko wtedy, gdy
odpowiednia osłona tarczy piły jest na swoim miejscu. Przed użyciem zamontuj ostrze w odpowiednim obrocie i zawsze używaj czystego, ostrego ostrza.
UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, ważne jest prawidłowe podparcie pracy i mocne trzymanie piły, aby zapobiec utracie kontroli, która może spowodować obrażenia ciała. Rysunek E
ilustruje typowe podparcie dłoni.

Posługiwać się.
UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń ciała, przed użyciem narzędzia należy przeczytać, zrozumieć i przestrzegać wszystkich ważnych ostrzeżeń i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.
Wybór ostrza
Twoja pilarka tarczowa jest przeznaczona do użytku z tarczami o średnicy 140 x 2 mm, które mają otwór o średnicy 12. 7 mm. Ostrza muszą być przystosowane do pracy z prędkością 7000 obr. /min (lub wyższą). NIE używaj żadnych
tarcze ścierne.
Ogólne cięcia
UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, wyjmij baterię i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami montażu, regulacji i konfiguracji. Upewnij się, że dolna osłona działa. Wybierz odpowiednie ostrze do
materiał do cięcia.

 • Zmierz i zaznacz pracę do cięcia.
 • Wspieraj i zabezpieczaj pracę we właściwy sposób (Patrz Zasady i Instrukcje Bezpieczeństwa).
 • Używaj odpowiedniego i wymaganego wyposażenia ochronnego (patrz Zasady bezpieczeństwa).
 • Zabezpiecz i utrzymuj miejsce pracy (patrz Zasady bezpieczeństwa).
 • Po włożeniu baterii upewnij się, że przełącznik włącza i wyłącza piłę.

Przełącznik
Piła wyposażona jest w funkcję blokady wyłącznika, aby zapobiec niezamierzonemu uruchomieniu.

 • Aby obsługiwać narzędzie, naciśnij przycisk blokady (2) z obu stron piły i przytrzymaj go, naciskając spust (3).
 • Po naciśnięciu spustu i uruchomieniu narzędzia zwolnij przycisk blokujący.
 • Narzędzie będzie działać tak długo, jak długo spust jest wciśnięty.
 • Aby wyłączyć narzędzie, zwolnij spust.
  UWAGA: To narzędzie nie ma możliwości zablokowania narzędzia, a przełącznika nigdy nie należy blokować w żaden inny sposób.
  Automatyczny hamulec elektryczny
  Pilarka jest wyposażona w elektryczny hamulec tarczy, który zatrzymuje tarczę w ciągu 1-2 sekund od zwolnienia spustu. Jest to automatyczne i nie wymaga regulacji.
  Piłowanie
  UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń ciała, zawsze trzymaj narzędzie obiema rękami.
 • Przed rozpoczęciem cięcia pozwól, aby ostrze poruszało się swobodnie przez kilka sekund.
 • Podczas cięcia delikatnie naciskaj na narzędzie.
 • Pracuj z butem dociśniętym do przedmiotu obrabianego. Wskazówki dotyczące optymalnego użytkowania
 • Ponieważ nie da się uniknąć niektórych odprysków wzdłuż linii cięcia na górnej stronie przedmiotu obrabianego, należy ciąć po stronie, gdzie odpryski są dopuszczalne.
 • Gdzie odpryski mają być zminimalizowane, np. przy cięciu laminatów, clamp kawałek sklejki na wierzch obrabianego przedmiotu.

Wycinanie kieszeni (rys. K)
UWAGA: Nigdy nie mocuj osłony tarczy w pozycji podniesionej. Nigdy nie przesuwaj piły do ​​tyłu podczas cięcia kieszeni. Może to spowodować podniesienie się urządzenia z powierzchni roboczej, która:
może spowodować obrażenia.
Cięcie kieszeniowe to takie, które jest wykonywane, gdy krawędź materiału nie otwiera dolnej osłony, ale dolna krawędź obracającego się ostrza wcina się w środek materiału.

 • Wyreguluj stopkę (5) tak, aby ostrze cięcie na żądanej głębokości.
 • Przechyl pilarkę do przodu i oprzyj przód buta o materiał, który ma być cięty.
 • Używając dźwigni cofania, cofnij dolną osłonę tarczy do góry. Opuść tył buta, aż zęby ostrza prawie dotkną linii cięcia.
 • Zwolnij osłonę tarczy (jej kontakt z elementem roboczym utrzyma ją w pozycji umożliwiającej swobodne otwarcie podczas rozpoczynania cięcia).
 • Zdejmij rękę z dźwigni osłony i mocno chwyć dodatkowy uchwyt (7), jak pokazano na rysunku N. Ustaw ciało i ramię tak, aby w przypadku wystąpienia odrzutu móc oprzeć się odrzutowi.
 • Przed uruchomieniem pilarki upewnij się, że ostrze nie styka się z powierzchnią cięcia.
 • Uruchom silnik, pozwól piły na osiągnięcie pełnej prędkości, a następnie stopniowo opuszczaj piłę, aż jej stopa będzie przylegać płasko do ciętego materiału. Przesuwaj piłę wzdłuż linii cięcia aż do zakończenia cięcia, jak pokazano na rysunku K.
 • Zwolnij spust i pozwól, aby ostrze całkowicie się zatrzymało przed wyjęciem ostrza z materiału.
 • Rozpoczynając każde nowe cięcie, powtarzaj jak powyżej.

Rozwiązywanie problemów
ProblemMożliwa przyczynaMożliwe rozwiązanie
Jednostka nie uruchamia się. Akumulator nie został prawidłowo zainstalowany.

Akumulator nie jest naładowany.

Sprawdź instalację zestawu baterii.

Sprawdź wymagania dotyczące ładowania zestawu baterii.

Akumulator nie ładuje się. Akumulator nie jest włożony do ładowarki.

Ładowarka nie jest podłączona.

Temperatura otaczającego powietrza za wysoka lub za niska.

Włóż akumulator do ładowarki, aż pojawi się dioda LED.

Podłącz ładowarkę do

wodeng wylot. Zapoznaj się z rozdziałem „Ważne ładowanie”

Uwagi po więcej szczegółów.

Przenieś ładowarkę i akumulator do temperatury otoczenia powyżej 40 stopni F (4. 5 F°C) lub poniżej 105 stopni F (+40. 5°C).

Urządzenie wyłącza się nagle. Akumulator ma

osiągnął swój. maksymalny limit termiczny.

Rozładowany. (Aby zmaksymalizować żywotność akumulatora, został on zaprojektowany tak, aby wyłączał się nagle, gdy

ładunek jest wyczerpany. )

Poczekaj, aż akumulator ostygnie.

Umieść na ładowarce dzięki Koś do ładowania.

Akcesoria
Wydajność twojego narzędzia zależy od użytego akcesorium. Akcesoria BLACK+DECKER są zaprojektowane zgodnie z wysokimi standardami jakości i zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności Twojego
narzędzie. Używając tych akcesoriów, uzyskasz to, co najlepsze ze swojego narzędzia.
Konserwacja
Twoje narzędzie zostało zaprojektowane do pracy przez długi czas przy minimalnej konserwacji. Ciągła zadowalająca praca zależy od właściwej pielęgnacji narzędzia i regularnego czyszczenia.
Ostrzeżenie! Przed wykonaniem jakiejkolwiek konserwacji wyłącz i
odłącz narzędzie.

 • Regularnie czyść otwory wentylacyjne w narzędziu i ładowarce za pomocą miękkiej szczotki lub suchej szmatki.
 • Regularnie czyścić obudowę silnika za pomocą adamp płótno. Nie używaj żadnych środków ściernych ani środków czyszczących na bazie rozpuszczalników.

Wymiana wtyczki sieciowej (tylko Wielka Brytania i Irlandia)
W przypadku konieczności zamontowania nowej wtyczki sieciowej:

 • Bezpiecznie zutylizuj starą wtyczkę.
 • Podłącz brązowy przewód do zacisku pod napięciem w nowej wtyczce.
 • Podłącz niebieski przewód do zacisku neutralnego. Ostrzeżenie! Nie należy podłączać do zacisku uziemiającego. Postępuj zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną z wtyczkami dobrej jakości.
  Zalecany bezpiecznik: 13 A.

Chronić środowisko

Oddzielna kolekcja. Tego produktu nie wolno wyrzucać wraz z normalnymi odpadami domowymi.

Jeśli pewnego dnia okaże się, że produkt BLACK + DECKER będzie wymagał wymiany lub nie będzie już dla Ciebie przydatny, nie wyrzucaj go razem z odpadami domowymi. Udostępnij ten produkt do oddzielnej zbiórki.

Oddzielna zbiórka zużytych produktów i opakowań umożliwia recykling materiałów i ich ponowne wykorzystanie. Ponowne wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska i zmniejsza zapotrzebowanie na surowce.

Lokalne przepisy mogą przewidywać oddzielną zbiórkę produktów elektrycznych z gospodarstwa domowego, na miejskich wysypiskach śmieci lub przez sprzedawcę detalicznego przy zakupie nowego produktu.
BLACK+DECKER zapewnia punkt zbiórki i recyklingu produktów BLACK+DECKER po zakończeniu ich okresu użytkowania. Aby wziąć advantage tej usługi
proszę zwrócić produkt do dowolnego autoryzowanego agenta naprawczego, który odbierze go w naszym imieniu.

Lokalizację najbliższego autoryzowanego punktu napraw można sprawdzić, kontaktując się z lokalnym biurem BLACK+DECKER pod adresem wskazanym w niniejszej instrukcji. Alternatywnie, lista autoryzowanych serwisów BLACK+DECKER oraz pełne dane dotyczące naszego serwisu posprzedażowego i kontakty są dostępne w Internecie pod adresem: www. 2helpU. com

Dane techniczne
BDCCS18
Objętość wejściowatageV. 18
Prędkość bez obciążeniamit”3700 RPM
Maksymalna głębokość skrawaniamm43
Maksymalna głębokość cięcia przy skosie 45°mm35
Średnica ostrzamm140
Otwór ostrzamm12. 7
Szerokość końcówki ostrzamm2. 0
Wagakg2. 5

 
Ładowarka90590 ** TYP2
Objętość wejściowatageVx220. 240
Objętość wyjściowatageV«20 (maks. )
AktualnyA0. 4
Około. czas ładowaniamin225

 
bateriaBL1518
PełnytageV“18
PojemnośćAh1. 5
Typlew
LpA (ciśnienie akustyczne) 76. 0 dB(A), Niepewność (K) 3 dB(A)
L (moc akustyczna) 87. 0 dB(A), Niepewność (K) 3 dB(A)

wA

Łączne wartości drgań (suma wektorowa triax) zgodnie z EN 60745:
Cięcie drewna (ah vv) 1. 5 m/s2. niepewność (K) 1. 5 m/s2

Deklaracja zgodności WE

DYREKTYWA MASZYNOWA

Pilarka tarczowa BDCCS18

Black & Decker oświadcza, że ​​produkty opisane poniżej
„dane techniczne” są zgodne z:
2006/42/WE, EN 60745-1, EN 60745-2-5

Produkty te są również zgodne z dyrektywą
2004/108/WE i 2011/65/UE. Aby uzyskać więcej informacji, proszę
skontaktuj się z Black & Decker pod następującym adresem lub odnieś się do
z tyłu instrukcji.

Niżej podpisany jest odpowiedzialny za sporządzenie dokumentacji technicznej file i składa tę deklarację w imieniu Stanley Europe. plus/wp-content/uploads/2021/05/sign-1. png" alt="tekst" width="206" height="139" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. png"/>

R. Laverick
Kierownik Inżynierii
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Wielka Brytania
22 / 04 / 2015

Gwarancja
Black & Decker jest przekonany o jakości swoich produktów i oferuje wyjątkową gwarancję. Niniejsze oświadczenie gwarancyjne stanowi uzupełnienie i w żaden sposób nie narusza Twoich ustawowych praw.
Gwarancja obowiązuje na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiej Strefy Wolnego Handlu.

Jeśli produkt Black & Decker ulegnie uszkodzeniu z powodu wadliwych materiałów, wykonania lub niezgodności, w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu, Black & Decker gwarantuje
wymieniać wadliwe części, naprawiać produkty podlegające normalnemu zużyciu lub wymieniać takie produkty w celu zapewnienia jak najmniejszej niedogodności dla klienta, chyba że:

 • Produkt był używany do celów handlowych, zawodowych lub wynajmu;
 • produkt był niewłaściwie używany lub zaniedbany;
 • Produkt został uszkodzony przez ciała obce, substancje lub wypadki;
 • Próby napraw dokonywały osoby inne niż autoryzowani agenci napraw lub pracownicy serwisu Black & Decker.

Aby skorzystać z gwarancji, musisz przedstawić dowód zakupu sprzedawcy lub autoryzowanemu serwisowi. Możesz sprawdzić lokalizację najbliższego autoryzowanego warsztatu naprawczego
kontaktując się z lokalnym biurem Black & Decker pod adresem wskazanym w niniejszej instrukcji. Alternatywnie, lista autoryzowanych serwisów Black & Decker oraz pełne dane dotyczące naszego serwisu posprzedażowego i kontakty są dostępne w Internecie pod adresem: www. com

Prosimy odwiedzić naszą stronę webstronie www. blackanddecker. co. uk, aby zarejestrować nowy produkt BLACK+DECKER i być na bieżąco z nowymi produktami i ofertami specjalnymi. Więcej informacji na temat marki BLACK+DECKER i naszej oferty produktów można znaleźć na stronie www. uk
AustraliaBlack & Decker (Australia) Pty. Ltd.

20 Fletcher Road, Mooroolbark,

Victoria, 3138

Telefon

Faks

03-8720 5100

03-9727 5940

Nowa ZelandiaBlack & DeckerTelefon+64 9 259 1133
 Plac Te Apunga 5Faks+64 9 259 1122
 Góra Wellington  
 Aukland 1060  
Zjednoczone Królestwo &Black & DeckerTelefon01753 511234
Republika Irlandii

www. uk

[email chroniony]

210 Bath Road

Slough, Berkshire SL1 3YD

Faks01753 512365

Dokumenty / Zasoby

Referencje

Instrukcja aktywacji Black And Decker Ks777

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja aktywacji Black And Decker Ks777

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja aktywacji Black And Decker Ks777