Informacje dotyczące użytkowania Canon Digital Camcorders

Canon Digital Camcorders to najnowszej generacji aparaty cyfrowe, które oferują wyjątkowo wysoką jakość i szerokie możliwości. Użytkownicy mogą cieszyć się z zaawansowanych funkcji i opcji kontroli, takich jak manualny tryb filmowania, tryb wideo slow motion, tryb Multi-Angle Viewer i wiele innych. Canon Digital Camcorders oferują również łatwą obsługę, dzięki czemu użytkownicy mogą tworzyć wysokiej jakości filmy bez względu na ich poziom wiedzy i doświadczenia.

Ostatnia aktualizacja: Informacje dotyczące użytkowania Canon Digital Camcorders

Odpowiednio opracowana dokumentacja techniczna znacząco przyczynia się do poprawy efektywności pracy maszyny i co najważniejsze, do zwiększenia bezpieczeństwa podczas jej użytkowania. W momencie przystąpienia Polski do Wspólnot Europejskich pojawiły się nowe wymagania wynikające z dyrektyw.

Odpowiedzialność za wprowadzenie zgodnego z dokumentacją wyrobu do obrotu oraz za dysponowanie dokumentacją techniczną spoczywa na wytwórcy. W przypadku, gdy wyrób wprowadza na rynek importer, na nim ciąży obowiązek przekazania dokumentacji technicznej. Importer musi także dostarczyć organom nadzoru rynku egzemplarz deklaracji zgodności WE oraz w ciągu kilku dni udostępnić dokumentację techniczną. Dyrektywę dotyczącą odpowiedzialności wytwórcy za wadliwy produkt 85/374/EWG stosuje się w odniesieniu do wszystkich wyrobów objętych dyrektywami nowego podejścia. Nakłada ona na wytwórcę obowiązek dążenia do tego, aby wyrób został zarówno zaprojektowany, jak i wyprodukowany zgodnie z wszystkimi odpowiednimi dyrektywami nowego podejścia.

Dokumentację techniczną należy przechowywać przez określony czas na terenie podmiotu wprowadzającego wyrób do obrotu. Istotne jest, że większość dyrektyw wymaga przechowywania dokumentacji przez 10 lat od dnia wyprodukowania ostatniego wyrobu lub ostatniej serii, chyba że dyrektywa wyraźnie określa inny termin. Wytwórca na żądanie władz nadzoru musi być w stanie przedłożyć dokumentację techniczną w określonym czasie. Kluczową kwestię stanowi zatem pewność co do tego, że treść dokumentacji istnieje przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. Ważne jest, że wytwórca nie ma obowiązku przedkładania dokumentacji technicznej komukolwiek poza władzami nadzoru.

Celem dokumentacji technicznej jest dostarczanie informacji dotyczących projektu, produkcji, instalowania oraz działania wyrobu. Dokumentacja techniczna powinna zawierać wszystkie informacje wykazujące zgodność wyrobu z odpowiednimi wymaganiami wykorzystywanej dyrektywy. Wymagania dotyczące ogólnej treści przedstawiane są w każdej dyrektywie. Szczegóły związane z wykazaniem zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami odpowiedniej dyrektywy mogą być dodatkowo opisane w normach. Zazwyczaj w dokumentacji technicznej należy wskazać, które procedury zastosowano w celu uniknięcia lub zminimalizowania ryzyka związanego z wyrobem. Dokumentacja powinna być sporządzona w jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej, z wyjątkiem instrukcji użytkowania oraz Deklaracji Zgodności, które muszą być także dostępne w języku rynku docelowego.

Złożoność i treść dokumentacji technicznej zależą od charakteru wyrobu. Gdy stosuje się więcej dyrektyw, wówczas dokumentacja potwierdzająca zgodność z nimi może być umieszczona w jednym dokumencie. Im więcej dyrektyw ma zastosowanie, tym obszerniejsza staje się dokumentacja. Duża liczba odwołań do norm oraz opisów dotyczących oceny ryzyka przyczynia się do zwiększenia stopnia dokładności.

Wymagania ogólne względem dokumentacji

Dokumentacja techniczna to przede wszystkim czytelna identyfikacja wyrobu oraz jasna definicja jego przeznaczenia. Warto zwrócić uwagę na to, aby dostarczana dokumentacja wskazywała na zastosowane normy oraz zasadnicze wymagania. Dobrze opracowana dokumentacja techniczna zawierać powinna instrukcję użytkowania oraz opis zastosowanej procedury oceny zgodności łącznie z deklaracją zgodności. Kluczową kwestię stanowi także identyfikacja odpowiedzialności za produkt. Projekt wyrobu obejmuje:

 • rysunki projektu (rysunek całościowy, rysunki części, rysunki konstrukcyjne, szkice),
 • kalkulacje,
 • materiały,
 • części standardowe (komponenty),
 • dane technologiczne,
 • analizę ryzyka.
Dane na temat produkcji i instalacji wyrobu powinny obejmować dowody zgodności części standardowych, atesty na materiały, certyfikaty potwierdzające kwalifikacje pracowników oraz dane dotyczące jakości w procesie produkcji.

Jakakolwiek zmiana w projekcie i produkcji istniejącego produktu musi zostać odzwierciedlona w dokumentacji. W przypadku wyrobów, które koniecznie wymagają obecności jednostki notyfikowanej, należy ją poinformować o każdej, nawet drobnej, zmianie w zatwierdzonym projekcie. Wówczas jednostka wydaje decyzję na temat zgodności. Istotne jest, aby dokumentacja była również aktualizowana, gdy zmieniają się lub pojawiają nowe przepisy bądź normy. Wówczas należy wdrożyć nowe wymagania i odnotować je w dokumentacji technicznej. Warto zwrócić uwagę na fakt, że niektóre dyrektywy wymagają udokumentowania pełnej historii wyrobu.

Dokumentacja w świetle dyrektywy maszynowej

W świetle nowej dyrektywy maszynowej istotnym elementem dokumentacji jest opis ogólny maszyny. Nie mniej istotny pozostaje także jej rysunek zestawieniowy oraz schematy obwodów sterowania. Ważne są opisy i wyjaśnienia niezbędne do zrozumienia zasady działania maszyny. Należy zwrócić uwagę na rysunki szczegółowe wraz z dołączonymi obliczeniami, a także certyfikatami badań itp. Dokumenty te powinny przede wszystkim być dowodem potwierdzającym spełnianie zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. W dokumentacji maszyny powinna się znaleźć także dokumentacja ryzyka przedstawiająca zastosowaną procedurę oceny. W tej kwestii ważny jest wykaz zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, które mają zastosowanie do maszyny. Zastosowanie musi znaleźć opis środków zapobiegawczych wdrożonych w celu wyeliminowania rozpoznanych zagrożeń lub zmniejszenia ryzyka, oraz w stosownych przypadkach, wskazanie ryzyka resztkowego związanego z maszyną.

W myśl dyrektywy maszynowej znaczące jest wskazanie na zastosowane normy i inne specyfikacje techniczne, przedstawiające zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa objęte tymi normami. Nie mniej istotne są wszelkie sprawozdania techniczne podające wyniki wszystkich badań przeprowadzonych albo przez producenta, albo przez jednostkę wybraną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. Należy zwrócić również uwagę, aby dokumentacja zawierała egzemplarz instrukcji maszyny. W odpowiednich przypadkach zastosowanie powinna znaleźć deklaracja włączenia wmontowanej maszyny nieukończonej i odpowiednia instrukcja montażu takiej maszyny. W razie konieczności producent lub importer powinien zadbać o egzemplarz deklaracji zgodności WE maszyn lub innych produktów włączonych do maszyny.

Dokumentacja zgodności

Zgodność z wymaganiami norm może następować w poszczególnych etapach rozwoju wyrobu i produkcji i jest oceniana poprzez:

 • analizę projektu,
 • kontrolę wyrobu,
 • pomiaru,
 • badania kontrolne.
 • Weryfikacja należytego oznaczenia wyrobu oraz instrukcji użytkowania jest ogólnie określona w samej dyrektywie. Zagadnienia te niejednokrotnie szczegółowo opisane są w normach dla produktów. Można także skorzystać z wytycznych dotyczących sporządzania instrukcji. Sprawozdanie z badań jest dokumentem potwierdzającym zgodność badanego sprzętu z wymaganiami dokumentu referencyjnego, czyli normy lub innej regulacji. Po sprawozdaniu z badań wykonanych przez stronę trzecią można wystawić świadectwo zgodności.

  Instrukcje użytkowania

  Zgodnie z dyrektywami nowego podejścia producent obowiązany jest dołączyć do wyrobu instrukcję użytkowania w języku miejscowym oraz w języku oryginalnym. Instrukcja użytkowania musi zawierać wszystkie informacje niezbędne do odpowiedniego, bezpiecznego i zdrowego użytkowania wyrobu we wszystkich fazach jego życia. Zazwyczaj instrukcja opracowana jest w formie podręcznika. Przede wszystkim powinna ona zawierać dane techniczne oraz informacje na temat producenta lub dostawcy. Istotne jest przeznaczenie konkretnego typu lub modelu. Kluczową kwestię w instrukcji stanowi także opis zamierzonego zastosowania oraz przewidywanych błędów w stosowaniu. Należy zwrócić uwagę, aby w instrukcji znajdował się także opis pozostałego ryzyka i środków ochrony oraz wykaz sprzętu ochrony osobistej, który należy stosować. Ważne znaczenie mają środki ostrożności i zakazy dotyczące bezpieczeństwa. Do prawidłowo opracowanej instrukcji powinno być dołączone graficzne przedstawienie wyrobu oraz jego najważniejszych części.

  Ważny element dokumentacji stanowi deklaracja zgodności. Powinna zawierać przede wszystkim definicję wyrobu, informacje pozwalające na identyfikację wytwórcy lub upoważnionego przedstawiciela. Oprócz tego istotne jest wskazanie na wymagania prawne, z jakimi wyrób jest zgodny. Powinno także znaleźć się odwołanie do norm oraz informacja dotycząca jednostki notyfikowanej.

  Normy zharmonizowane

  Normy zharmonizowane stanowią specyfikacje techniczne, które dotyczą wyrobu. Opracowane są one na podstawie mandatu wydanego przez Komisję Europejską w celu opracowania zasadniczych wymagań dyrektyw. Jeśli są one stosowane podczas procesu projektowania, konstrukcji i oceny zgodności wyrobu, wówczas pozwalają na domniemanie zgodności z przepisami dyrektywy. Stosowanie norm zharmonizowanych nie jest obowiązkowe. Stanowią one jednak najprostszą drogę do osiągnięcia zgodności z zasadniczymi wymaganiami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. Wymagania zawarte w dyrektywach nie podają rozwiązań technicznych umożliwiających spełnienie wymagań. Pamiętać należy, że normy zharmonizowane są stale rozwijane. Ciągle się zmieniają oraz pojawiają się nowe.

  Można powiedzieć, że wszystkie normy zharmonizowane mają pewne stałe cechy struktury. W pierwszej kolejności w normach tych określa się zakres stosowania oraz ewentualne wyłączenia. Istotne jest również zdefiniowanie używanej terminologii oraz analiza ryzyka, a następnie specyfikacje techniczne. Normy zharmonizowane zawierają także opisy badań, niezbędne do oceny zgodności, także oznaczenie wyrobu oraz treść instrukcji użytkowania.

  Z powodu bardzo dużej liczby maszyn nie jest możliwe opracowanie norm dla maszyny każdego typu. Normy dotyczące bezpieczeństwa maszyn tworzą unikatowy system składający się z trzech różnych typów. Normy zaliczane do typu A stanowią dokumenty podstawowe, które podają jedynie wytyczne dla projektantów w zakresie podejścia do strategii bezpieczeństwa w fazie projektowania maszyny. Normy grupowe przypisane są typowi B. W grupie tej wyróżnia się także typ B1, gdzie określone są wymagania dotyczące różnych aspektów bezpieczeństwa. Normy typu B2 określają wymagania dotyczące urządzeń bezpieczeństwa. Ostatnią kategorię stanowią dokumenty typu C, czyli normy dla wyrobu. Podają one szczegółowe wymagania dla każdego typu maszyny.

  Informacje dotyczące uruchomienia maszyny

  Producent powinien zadbać, aby w dokumentacji były opisane warunki składowania maszyny, a także jej wymiary, masa, środki ciężkości maszyny lub podzespołów oraz zaczepy i uchwyty. Istotne są także wskazówki dotyczące przemieszczania w szczególnych miejscach. W razie konieczności kluczowy element stanowią wymagania dotyczące posadowienia lub zakotwienia oraz tłumienia drgań. Nie mniej ważne pozostają także warunki montażu, przestrzeń potrzebna do użytkowania i konserwacji oraz dopuszczalne warunki środowiskowe (temperatura, wilgotność, drgania, promieniowanie elektromagnetyczne itp. ). Dla prawidłowej pracy maszyny muszą zostać uwzględnione warunki zasilania i instrukcje jego podłączenia. Jeśli znajdują zastosowanie, niezbędne są także zalecenia dotyczące środków zapobiegawczych, jakie użytkownik powinien uwzględnić (specjalne urządzenia zabezpieczające, odległości bezpieczeństwa, znaki i sygnały bezpieczeństwa itp.

  Kluczową kwestię stanowi również właściwy montaż maszyny. Przede wszystkim muszą być zapewnione odpowiednie warunki pracy maszyny, czyli maksymalne nachylenie podłużne i poprzeczne wyrobiska, stopień zagrożenia wybuchem itp.

  Autorzy dokumentacji zadbać muszą także o opis warunków stosowania maszyny, opis techniczny, instrukcje dotyczące jej montażu, osłon i/lub urządzeń zabezpieczających. Ważne są funkcje bezpieczeństwa łącznie z danymi dotyczącymi zagrożeń środowiskowych związanych z eksploatacją maszyny (hałas, drgania, promieniowanie, emisja gazów, par, pyłów, dopuszczalne stężenia gazów toksycznych w spalinach). Niezbędne są dane dotyczące wyposażenia elektrycznego i wykaz narzędzi specjalnych, w które maszyna powinna być wyposażona. Warto sprawdzić, czy dostarczona dokumentacja zawiera informacje potwierdzające możliwość zastosowania maszyny i jej podzespołów w konkretnych warunkach lokalizacyjnych.

  Informacje dotyczące użytkowania maszyny

  Celem zapewnienia obsługi dokumentacja techniczna powinna zawierać opis elementów sterowniczych oraz instrukcję nastawiania i regulacji. Ważne są także rodzaje i środki do zatrzymywania, w tym zatrzymywania awaryjnego, informacje o ryzyku, którego nie można wyeliminować mimo zastosowanych środków bezpieczeństwa. Warto zwrócić uwagę, aby dostarczona przez producenta lub importera dokumentacja wskazywała na zagrożenia wynikające z określonych zastosowań maszyny i jej wyposażenia oraz niezbędnych w tych przypadkach środków ochronnych. Osoby odpowiedzialne za opracowanie dokumentacji powinny zadbać o informacje dotyczące niedozwolonego użytkowania. Nie mniej istotne pozostają instrukcje dotyczące rozpoznawania i lokalizacji usterek, naprawy oraz ponownego uruchomienia po dokonanej interwencji.

  Instrukcje dotyczące utrzymania ruchu

  Najbardziej zainteresuje działy utrzymania ruchu część dokumentacji maszyny, która odpowiedzialna jest za opis czynności związanych z konserwacją, przeglądami oraz usuwaniem usterek. Dlatego, nabywając maszynę, należy zwrócić uwagę, na to, aby jej dokumentacja zawierała informacje dotyczące rodzaju, zakresu oraz częstotliwości przeglądów. Istotny pozostaje wykaz części podatnych na zużycie i kryteria ich wymiany. Dokumentacja powinna zawierać rodzaj, zakres i częstotliwość przeglądów. Ważne są także informacje dotyczące prac utrzymania ruchu wymagających określonych uprawnień, wiedzy technicznej lub szczególnych umiejętności. Z pewnością przydatne okażą się rysunki i wykresy umożliwiające personelowi ds. konserwacji racjonalne wykonywanie swoich zadań (w szczególności związanych z wykrywaniem i lokalizacją defektów).

  Powinno się także uwzględnić sposób odłączania zasilania oraz zabezpieczenie stanu wyłączenia łącznie z opisem kolejności poszczególnych operacji. Kluczową kwestię stanowią także informacje dotyczące sytuacji awaryjnych, a także zasad postępowania podczas awarii. Istotne jest, aby był wskazany rodzaj sprzętu przeciwpożarowego, jaki należy stosować. Ważne jest ostrzeżenie o możliwości emisji lub wycieku substancji szkodliwych, a jeśli jest to możliwe, wskazanie środków zwalczania ich skutków.

  Instrukcja użytkowania według normy EN 62079

  Wytyczne, które można wykorzystać do sporządzania instrukcji, zawarte są w normie EN 62079. Stanowi ona dobry przewodnik, mający na celu pomaganie podczas prac nad instrukcjami dotyczącymi maszyn.

  Na początku norma zwraca uwagę na opis dotyczący odpowiedniej identyfikacji maszyny. W tym zakresie autorzy powinni zadbać o oznaczenie marki i typu oraz wskazanie numeru dostawy, wersji itp. Jeżeli znajduje zastosowanie, powinni określić datę ważności oraz dane dotyczące tego, czy edycja podręcznika odpowiada wersji produktu. W następnej kolejności norma odnosi się do specyfikacji wyrobu, czyli funkcji i zakresu stosowania, bezpiecznego i prawidłowego użytkowania, a także danych odnoszących się do zasilania, wody i innych materiałów. Istotne są dane dotyczące zużycia energii, jak również hałasu, gazu czy odpadów. W ramach przygotowania produktu do użytku dokumentacja powinna opisywać:

 • środki bezpieczeństwa przed instalacją,
 • rozpakowywanie oraz bezpieczne usuwanie opakowania,
 • instalację i montaż,
 • przepakowywanie zapobiegające uszkodzeniom podczas transportu,
 • ograniczenia dotyczące obsługi przez osoby niewykwalifikowane,
 • położenie instrukcji.
 • Ważne są instrukcje dotyczące działania wyrobu, a więc funkcje niezbędne do prawidłowego, bezpiecznego i zamierzonego stosowania oraz funkcje związane z przewidywalnym błędnym stosowaniem. W ramach konserwacji producent lub importer powinien zadbać o opis środków bezpieczeństwa, konserwacji zapobiegawczej i kontroli niezbędnych dla bezpieczeństwa. Warto zwrócić uwagę na opis poświęcony regularnemu sprawdzaniu urządzeń ostrzegawczych o czynnościach konserwacyjnych wykonywanych zarówno przez użytkowników, jak i personel techniczny. Prawidłowa sporządzona instrukcja powinna skupiać się także na diagnozowaniu usterek w maszynie oraz wsparciu ze strony producenta bądź serwisu.

  Autor: Damian Żabicki

  Informacje o systemie operacyjnym - Canon Polska - Canon Poland

  W momencie wprowadzenia na rynek każdego nowego systemu operacyjnego firma Canon określi dokładnie, które produkty będą wspierane. Decyzja jest podejmowana ze świadomością, że produkcja nowych sterowników i obsługa oprogramowania wymagają bezpośrednich nakładów finansowych. Firma Canon nie może zagwarantować, że jej starsze produkty będą nadal obsługiwane przez nowy system operacyjny.

  Zgodność produktu z systemem operacyjnym można sprawdzić poniżej.

  • Compatibility
  • Windows
  • Linux

  Weryfikacja zgodności

  Wpisz jeszcze 1 znak Nie znaleziono produktu, sprawdź nazwę i spróbuj ponownie Odwiedź stronę pomocy technicznej dot. tego produktu

  Komunikaty

  Komunikat dotyczący urządzeń z systemem Windows 10 i procesorem Snapdragon

  Kilka produktów firmy Canon obsługujących system Windows 10 nie obsługuje urządzeń z systemem Windows 10 i procesorem Snapdragon.

  Aby sprawdzić, czy system jest zarządzany przez procesor Snapdragon, poszukaj opcji „64-bitowy system operacyjny, procesor ARM” lub „32-bitowy system operacyjny, procesor ARM” w menu System. Jeśli jest tam taka opcja, oznacza to, że zainstalowano procesor Snapdragon. Aby przejść do wspomnianej pozycji menu, wybierz: Panel sterowania > Wszystkie elementy Panelu sterowania > System.

  Niezgodne produkty wymieniono poniżej.

  Produkty, których dotyczy problem

  Poniższe produkty PIXMA są niezgodne z systemem Windows 10 Snapdragon.

  PIXMA
  PIXMA iP3640PIXMA iP3650PIXMA PRO-1000PIXMA G1400PIXMA G1500PIXMA G1410PIXMA MX7600PIXMA G2400PIXMA G2500PIXMA G2410PIXMA TS3140PIXMA TS3150PIXMA TS3151PIXMA E3140PIXMA TS5140PIXMA TS5150PIXMA TS5151PIXMA TS6140PIXMA TS6150PIXMA TS6151PIXMA TS8140PIXMA TS8150PIXMA TS8151PIXMA TS8152PIXMA TS9140PIXMA TS9150PIXMA TS9155PIXMA TR7540PIXMA TR7550PIXMA TR8540PIXMA TR8550

  Wszystkie produkty CanoScan są niezgodne z systemem Windows 10 Snapdragon.

  Produkty CanoScanLiDE120LiDE220

  Poniższe produkty imagePROGRAF (drukarki wielkoformatowe) są niezgodne z systemem Windows 10 Snapdragon.


  Informacje dotyczące systemu Windows 10 S

  System Windows 10 S jest wersją systemu operacyjnego Windows 10, w której główny nacisk położono na zabezpieczenia. W urządzeniach z systemem Windows 10 S można instalować tylko aplikacje ze sklepu Windows.

  W przypadku większości produktów Canon zgodnych z systemem Windows 10 dostępny jest podstawowy sterownik, który zainstalowano już w systemie Windows 10 S. Jednak niektóre produkty nie są zgodne z systemem Windows 10 S, ponieważ brak w nim odpowiednich sterowników. Więcej informacji na temat systemu Windows 10 S znajduje się na stronie Microsoft Windows 10 S.

  Produkty niezgodne z systemem Windows 10 S wymieniono poniżej.

  Produkty, których dotyczy problem

  Poniższe produkty PIXMA są niezgodne z systemem Windows 10 S. 

  PIXMA iP1100PIXMA iP1180PIXMA iP3600PIXMA iX4000PIXMA iX5000

  Poniższe produkty i-SENSYS są niezgodne z systemem Windows 10 S. 

  Seria i-SENSYS LBPi-SENSYS LBP151dwi-SENSYS LBP251dwi-SENSYS LBP252dwi-SENSYS LBP253xi-SENSYS LBP6030i-SENSYS LBP6030Bi-SENSYS LBP6030wi-SENSYS LBP6230dwi-SENSYS LBP7100Cni-SENSYS LBP7110Cw
  Seria i-SENSYS MFi-SENSYS MF211i-SENSYS MF212wi-SENSYS MF226dni-SENSYS MF229dwi-SENSYS MF231i-SENSYS MF232wi-SENSYS MF237wi-SENSYS MF244dwi-SENSYS MF247dwi-SENSYS MF249dwi-SENSYS MF411dw

  i-SENSYS MF416dw

  i-SENSYS MF418xi-SENSYS MF512xi-SENSYS MF515x

  i-SENSYS MF623Cn

  i-SENSYS MF628Cwi-SENSYS MF724Cdwi-SENSYS MF728Cdwi-SENSYS MF729Cxi-SENSYS MF3010i-SENSYS MF8230Cni-SENSYS MF8280Cwi-SENSYS MF8540Cdni-SENSYS MF8550Cdni-SENSYS MF8580Cdni-SENSYS FAX i-SENSYS FAX-L100i-SENSYS FAX-L150i-SENSYS FAX-L170i-SENSYS FAX-L250

  Poniższe produkty imageRUNNER są niezgodne z systemem Windows 10 S. 

  imageRUNNERimageRUNNER 1435imageRUNNER 1435iimageRUNNER 1435iFimageRUNNER 1435PimageRUNNER 2204imageRUNNER 2204FimageRUNNER 2204NimageRUNNER C1225imageRUNNER C1225iFimageRUNNER C1325iFimageRUNNER C1335iFimageRUNNER C1335iFC

  Poniższe produkty imagePROGRAF (drukarki wielkoformatowe) są niezgodne z systemem Windows 10 S.


  Zgodność z systemem Linux

  Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne PIXMA, skanery, laserowe drukarki i urządzenia wielofunkcyjne i-SENSYS, faksy laserowe i kopiarki osobiste

  Obecnie firma Canon zapewnia pomoc techniczną dla produktów PIXMA i systemu operacyjnego Linux tylko poprzez udostępnianie podstawowych sterowników w ograniczonej liczbie wersji językowych.

  Te podstawowe sterowniki mogą nie obejmować pełnego zakresu funkcji każdej drukarki i każdego urządzenia wielofunkcyjnego, jednak umożliwiają wykonywanie podstawowych czynności z zakresu drukowania i skanowania.

  Sterowniki dla systemu Linux nie są dostarczane na instalacyjnej płycie CD-ROM firmy Canon, a zamiast tego są udostępniane za pośrednictwem naszego obszaru pomocy technicznej. Należy wybrać produkt i zastosować filtry języka i systemu operacyjnego.

  Firma Canon nie oferuje pomocy technicznej w zakresie konkretnych problemów związanych z systemem Linux, które wykraczałoby poza udostępnienie początkowych sterowników.

  Sprawdź zgodność z systemem Linux

  Kontakt

  Skontaktuj się z nami telefonicznie lub pocztą e-mail, aby uzyskać pomoc techniczną

  Canon ID

  Zarejestruj produkt i zarządzaj kontem Canon ID

  Naprawa

  Wyszukaj punkt serwisowy i przydatne informacje dotyczące procedury napraw

  lub

  Aparat Canon EOS R50 - Canon Poland

  Nowość

  Aparaty bezlusterkowe

  Dzięki temu bezlusterkowemu aparatowi EOS R możesz tworzyć wyjątkowe materiały – od wyraźnych zdjęć po filmy 4K i transmisje na żywo. Wszystko dzięki jednemu urządzeniu.

  BORN TO CREATE

  Spraw, by Twoje treści się wyróżniały. Powiedz „nie! ” ograniczeniom swojej kreatywności dzięki odpowiedniemu aparatowi. Postaw na profesjonalnej jakości zdjęcia i filmy 4K, które zainspirują Cię do tworzenia kolejnych materiałów.

  NOWY POZIOM KREATYWNOŚCI W SEKWENCJACH DYNAMICZNYCH

  Kompaktowa, poręczna konstrukcja i duża matryca APS-C o rozdzielczości 24, 2 megapiksela umożliwiają twórcom dzielenie się ich pasją i ciekawością świata z innymi.

  „Genialną funkcją aparatu EOS R50 jest to, że wykrywa, czy obraz jest rejestrowany w pionie czy w poziomie”.

  Martyn, twórca treści

  LEPSZA JAKOŚĆ FILMOWANIA PRZEZ WIELE DNI

  Nagrywaj lepsze materiały, ukazując najdrobniejsze szczegóły na filmach UHD 4K 30p nadpróbkowanych z 6K. Pojedynczy film można nagrywać nawet przez godzinę2. Postaw na jakość i ilość!

  TWÓRZ BEZ KOMPROMISÓW

  Jakość. Ostrość. Szybkość. Uwidaczniaj najdrobniejsze szczegóły i postaw na wyjątkowy obraz marki Canon dzięki doskonałym, uniwersalnym funkcjom rejestracji obrazu. Czas na twórczy przełom.

  Nowe talenty

  Czterech utalentowanych twórców przetestowało model EOS R50, chcąc odkryć nowe sposoby tworzenia atrakcyjnych wizualnie treści do mediów społecznościowych z wykorzystaniem aparatu bezlusterkowego.

  KONTROLA NAD GŁĘBIĄ OSTROŚCI

  Ukazuj jeszcze drobniejsze szczegóły w trybie fotografowania w małej odległości. Wbudowane funkcje sekwencji wyostrzania i kompozycji głębi automatycznie rejestrują obraz z naturalną głębią ostrości.

  Sekwencja nastaw ostrości

  Pojedyncze ujęcie

  KREATYWNOŚĆ BEZ WYSIŁKU

  Zainspiruj się możliwościami, jakie daje sekwencja twórcza zapewniająca różne wersje rejestrowanych ujęć. Funkcja twórczego wspomagania i zaawansowany tryb A+ ułatwią Ci pracę. Wystarczy wybrać ulubiony efekt.

  „Korzystanie z sekwencji twórczej to świetna zabawa. Daje ogrom możliwości”.

  Zeena, twórca treści

  DOSKONAŁY EFEKT PRZY SŁABYM OŚWIETLENIU

  Duża matryca APS-C umożliwia fotografowanie także przy słabym oświetleniu. W zaawansowanym trybie A+ tryb zdjęć nocnych wykryje ciemne ujęcia, wykona szereg zdjęć i automatycznie połączy je w jeden obraz. ws/i/canon/eos-r50-sample-night-mode-on_4db9c6bf8e0448488ac9abe52c5f5684? $media-slider-dt$" type="image/webp" media="(min-width: 1472px)"/>

  Tryb sceny nocnej

  Standardowy A+

  SZYBSZE WYOSTRZANIE W CAŁYM KADRZE

  Szybkie i celne. W 651 strefach, nawet w pobliżu krawędzi kadru5. Technologia Dual Pixel CMOS AF II rozpoznaje i śledzi większą liczbę obiektów z dużą szybkością, dzięki czemu regulacja ostrości jest niezawodna.

  „Funkcja automatycznego ustawiania ostrości jest dla mnie wyjątkowo przydatna, ponieważ dzięki niej mogę całkowicie skupić się na tworzeniu treści”

  Elena, twórca treści

  WKROCZ W ŚWIAT PRODUKCJI WIDEO

  Od filmów w rozdzielczości 4K po strumieniowy przesył krystalicznie czystego obrazu – aparat EOS R50 oferuje najlepsze w swojej klasie możliwości rejestracji obrazu wideo, które dodadzą profesjonalnego szlifu treściom zamieszczanym w mediach społecznościowych.

  NIESAMOWITY EFEKT OBRAZÓW W ZWOLNIONYM TEMPIE

  A może warto sprawdzić, jak wyglądają tworzone przez Ciebie treści klatka po klatce? Postaw na większy dramatyzm obrazów i zupełnie nowy ich odbiór dzięki funkcji zwolnionego tempa!

  Ulepszone przesyłanie strumieniowe i połączenia wideo

  Dzięki połączeniu USB aparat EOS R50 może służyć jako kamera internetowa do prowadzenia wysokiej jakości rozmów wideo lub przesyłania strumieniowego. Wystarczy go podłączyć7. ws/i/canon/enhanced-streaing-and-video-calls-eos-r50_lifestyle-webcam_110e2cbbd3de48e9bdca08521586c042? $hero-header-full-16by9-dt$" type="image/webp" media="(min-width: 1472px)"/>

  BEZPROBLEMOWA ŁĄCZNOŚĆ

  Przekraczaj granice bez uszczerbku dla przepływu pracy. Aplikacja Camera Connect umożliwia przesyłanie plików multimedialnych na potrzeby ich natychmiastowego udostępniania, a zawsze włączona funkcja Bluetooth® i łączność Wi-Fi umożliwiają łatwe zdalne sterowanie aparatem8.

  Płynny przebieg procesów

  Przesyłaj treści za pomocą aplikacji Camera Connect, która doskonale radzi sobie z publikowaniem materiałów prze telefon. Pobieraj zdjęcia i filmy albo przesyłaj obrazy już podczas pracy. Wreszcie mamy porządek!

  Dotknij, aby rozpocząć. Dotknij, aby zatrzymać.

  Gdy chcesz się znaleźć w kadrze, warto skorzystać ze zdalnego sterowania aparatem. Podłącz telefon i użyj go do zmieniania ustawień aparatu, kadrowania ujęć, wykonywania zdjęć i nagrywania filmów. ws/i/canon/seamless-connectivity-2-eos-r50_lifestyle-remote-shooting_c9391541374046ea90f5734c7c15d27a? $block-media-16by9-dt$" type="image/webp" media="(min-width: 1472px)"/>

  ROZSZERZ ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI ROZBUDUJ SWÓJ ZESTAW

  Dobierz wyposażenie z szerokiej gamy obiektywów i akcesoriów – od uchwytów statywów po mikrofony – i stwórz swój wymarzony zestaw przeznaczony dla twórcy.

  „Ten aparat ma wszystko, czego potrzebuję”.

  Fatou, twórca treści

  Zawartość opakowania

  Wszystko, czego potrzebujesz, aby zainteresować odbiorców i wyróżnić swoje kanały społecznościowe.

  • Korpus EOS R50 (CZARNY)

  • Dekiel na korpus R-F-5

  • Pasek na szyję EM-200DB

  • Ładowarka LC-E17E

  • Akumulator LP-E17

  • Osłona akumulatora

  • Przewód zasilający (UE)

  • Osłona stopki

  • Zestaw instrukcji obsługi

  PORÓWNANIE APARATU EOS R50

  Rozmiar matrycy

  W przybliżeniu Matryca CMOS (APS-C), 22, 3 × 14, 9 mm

  W przybliżeniu Matryca CMOS (APS-C), 22, 3 × 14, 9 mm

  Rozdzielczość matrycy

  24, 2 megapiksela

  24, 2 megapiksela

  Maks. rozdzielczość filmu

  4K UHD 30p
  Full HD 120p

  4K UHD 30p
  4K UHD 60p (wycinek kadru)
  Full HD 120p

  Szybkość serii zdjęć

  Maks. około 12 kl. /s z migawką elektroniczną 1. kurtyny
  Maks. około 15 kl. /s z migawką elektroniczną4

  Maks. /s z migawką mechaniczną / migawką elektroniczną 1. około 23 kl. /s z migawką elektroniczną

  Rozmiar

  W przybliżeniu 116, 3 × 85, 5 × 68, 8 mm

  W przybliżeniu 122, 5 × 87, 8 × 83, 4 mm

  Masa (z kartą i akumulatorem)

  Czarny: około 375 g
  Biały: około 376 g

  W przybliżeniu 429 g

  Informacje dotyczące użytkowania Canon Digital Camcorders

  Bezpośredni link do pobrania Informacje dotyczące użytkowania Canon Digital Camcorders

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Informacje dotyczące użytkowania Canon Digital Camcorders